Přejít na obsah

Právní poradna

Zpět

Na Vaši otázku odpovídá Advokání kancelář

- Advokát -

Zdravotní způsobilost

Vyšlo 04.02.2007

Obor práva Pracovní právo

Otázka:

Musí lékař před nástupem do pracovního poměru absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u závodního lékaře, pokud při nástupu předloží lékařský posudek od svého registrujícího praktického lékaře dle § 3 odst.2 Zákon č.95/2004 Sb. Pokud tento lékařský posudek nestačí, podle jakého zákona na něj může budoucí zaměstnavatel absolvování vstupní lékařské prohlídky požadovat. Děkuji za vyjádření.


Odpověď:

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta má způsobilost k výkonu povolání ten, kdo je odborně a zdravotně způsobilý a bezúhonný. Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává na vyžádání posuzovaného lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta jeho registrující praktický lékař, a je-li posuzovaný lékař, zubní lékař nebo farmaceut zaměstnancem, na vyžádání jeho zaměstnavatele, lékař pracovně lékařské péče. Zákon č. 95/2004 Sb. tedy stanoví, že zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.

Zákoník práce stanoví v ustanovení § 103 odst. 1 písm.d), že zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovně lékařskou (závodní preventivní) péči a jakým druhům očkování a jakým pracovně lékařským (lékařským preventivním) prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je mimo jiné zejména povinen podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření stanoveným zvláštními právními předpisy.


Tímto zvláštním předpisem je zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, který v ustanovení § 40 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Ustanovení § 18a pak stanoví, že závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Základním úkolem zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči je poradenská činnost pro zaměstnavatele, zaměstnance a jejich zástupce při plnění povinností, které jsou jim ukládány zákoníkem práce a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci jsou prováděny preventivní prohlídky, a to v termínech a rozsahu stanovených v právních předpisech. Základním závazným předpisem, který stanoví i druhy prohlídek, kterými jsou vstupní, periodická, mimořádná, řadová, výstupní a následná, je Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění. Současně, vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je podle § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, ke kterým není mimo jiné zdravotně způsobilý (nový zákoník práce používá slov „nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti“), musí zaměstnavatel zaměstnance k předepsaným zdravotním prohlídkám poslat ještě před uplynutím doby platnosti zdravotního posudku na základě kterého zaměstnanec je oprávněn vykonávat práci.

V souvislosti s tím, že k posuzování zdravotní způsobilosti je nezbytná nejenom znalost zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance, ale i znalost zdravotní náročnosti práce vykonávané v konkrétních podmínkách daného zaměstnavatele, je účelné, aby tyto prohlídky vykonával lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli pracovně-lékařskou (závodní preventivní) péči. Z těchto důvodů je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře, tak jak stanoví § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (tímto však není omezena svobodná volba lékaře k poskytování zdravotní péče v souvislosti s nemocí nebo k preventivním prohlídkám podle § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění).

Váš lékař, kterého jste si zvolil na základě Vaší svobodné volby lékaře, nezná zdravotní náročnost Vaší práce vykonávané v konkrétních podmínkách u Vašeho zaměstnavatele, které však dobře zná nebo by měl znát lékař zdravotnického zařízení poskytujícího Vašemu zaměstnavateli pracovně-lékařskou péči a proto Váš zaměstnavatel je oprávněn Vám nařídit absolvování lékařské prohlídky u lékaře zdravotnického zařízení, které poskytuje pracovně-lékařskou péči Vašemu zaměstnavateli.

U zdravotnického pracovníka, který je v pracovním poměru hradí náklady lékařské preventivní prohlídky jeho zaměstnavatel, u zdravotnických pracovníků, poskytujících zdravotní péči vlastním jménem a kterým bylo vydáno oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, si náklady lékařské prohlídky hradí lékař sám.

JUDr. Vratislav Tomek