Přejít na obsah

Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína, který vznikl v roce 1999, je koncipovaný jako zdroj kontinuálního celoživotního vzdělávání lékařů. Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě. Časopis má dvě základní části: jednu část z pravidelných i příležitostných rubrik a část druhou - monotematickou. Pravidelné rubriky přinášejí novinky a přehledné články ze základních klinických oborů, rubriky příležitostné pak články z oborů menších nebo i z oblasti základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu, pokud mají významný či předpokládaný dopad pro klinickou praxi. Mezi pravidelné rubriky patří i novinky z oblasti farmakologie a preventivního lékařství i souhrny vybraných prací z předních lékařských časopisů. Monotematická část Focus komplexně pojednává o vybraných tématech a sestává z řady příspěvků. Od roku 2000 je součástí Postgraduální medicíny i test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání ČLK, který se vztahuje k tématu Focusu a je ohodnocen 2 kreditními body.

Kudy a kam v postgraduálním vzdělávání?

Vloženo 6.4.2012

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, každý, kdo se zabývá praktickou onkologií delší dobu, si musí povšimnout určitého rozporu mezi tím, jaké problémy musí řešit a co ho opravdu odborně trápí a obsahem velké části odborných periodik, která často především z finančních důvodů probírají většinou stále stejná témata.

strana: 351
Zobrazit článek

Obsah

Vloženo 6.4.2012

PM 4/2012

strana: 352
Zobrazit článek

Screening nádorů prsu v České republice je úspěšný

Vloženo 6.4.2012

Screening nádorů prsu je jedinou ověřenou metodou snižování úmrtnosti na karcinom prsu. V České republice existuje celoplošný auditovaný screening od roku 2003. Do konce roku 2010 bylo v ČR mamograficky vyšetřeno 3 056 907 žen, u 14 914 participantek byl odhalen zhoubný nádor, ve většině případů v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou a dobrou prognózou.

strana: 354
Zobrazit článek

Klinická genetika u karcinomu prsu

Vloženo 6.4.2012

Malignity jsou po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí v populaci, malignitou onemocní každý třetí jedinec. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen. Jeho incidence v ČR je 6-7 %. V 70-75 % se jedná o sporadické karcinomy prsu, u 5-10 % žen se jedná o hereditární karcinom prsu, který vzniká v rámci některého ze syndromů dědičné nádorové dispozice.

strana: 362
Zobrazit článek

Poradenství při vysokém riziku vzniku karcinomu prsu

Vloženo 6.4.2012

Pokroky v molekulární genetice a stanovení hlavních predispozičních genů umožnily identifikovat ženy a rodiny s významně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu. Rychlý rozvoj znalostí v genetice nádorových onemocnění se promítá do všech aspektů komplexní péče, zahrnující prevenci, screening i léčbu onkologického onemocnění. Následující přehled pojednává o současných možnostech poradenství u žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu.

strana: 370
Zobrazit článek

Křeslo pro Fausta

Vloženo 6.4.2012

Jako 161. host moderátora oblíbeného diskusního pořadu Jaroslava Hořejšího usedla 27. 2. 2012 do Křesla pro Fausta významná představitelka oboru onkologie, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

strana: 375
Zobrazit článek

Operace mízních uzlin u karcinomů prsu - současný pohled

Vloženo 6.4.2012

Nedílnou součástí chirurgické léčby karcinomů prsu je operace spádových mízních uzlin. Jejich odstranění lze považovat za kurativní, pokud jsou výrazně metastaticky postiženy. V ostatních případech má zákrok smysl především pro posouzení rozsahu onemocnění a volbu adjuvantní terapie.

strana: 376
Zobrazit článek

HER2 testování v algoritmu cílené léčby trastuzumabem u karcinomu prsu

Vloženo 6.4.2012

Karcinom prsu je nejčastější zhoubné onemocnění u žen v rozvinutých zemích. Základem histopatologického vyšetření je stanovení správné morfologické diagnózy. S nástupem nových terapeutických možností totiž začíná hrát stále důležitější roli molekulární profil nádoru.

strana: 384
Zobrazit článek

Mechanismy rezistence na trastuzumab

Vloženo 6.4.2012

Receptory pro lidský epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor; EGFR) jsou silným mediátorem pro růst buněk a jejich vývoj. Skupina receptorů má celkem 4 členy: HER1, HER2, HER3 a HER4. Receptory jsou funkční pro přenos signálu až po vzájemném spojení dvou receptorů navzájem, tzv. dimerizaci. Nejlepší přenos signálu se děje cestou heterodimeru HER2 a HER3.

strana: 388
Zobrazit článek

Úskalí diagnostiky karcinomu plic – jak patolog přispívá k výběru správné terapie

Vloženo 6.4.2012

Pro terapii karcinomu plic je nezbytná především znalost histopatologického typu nádoru, stupně diferenciace (gradingu) a stadia onemocnění (stagingu), ale v poslední době také jeho klasifikace a subtypizace na molekulárněbiologické a cytogenetické úrovni. Patolog dnes musí vyhodnotit nejen histologické znaky, ale i prognostické a prediktivní markery, které rozhodují o použití a úspěšnosti klasické chemoterapie nebo o aplikaci cílené biologické léčby.

strana: 392
Zobrazit článek

Personalizovaný přístup k farmakoterapii nemalobuněčných plicních karcinomů v éře cílené (terčové) biologické léčby

Vloženo 6.4.2012

Rozvoj diagnostiky a léčby solidních nádorů přinesl v současné době další snížení mortality u zhoubných nádorů, včetně delšího přežití též u nemocných s pokročilým metastazujícím onemocněním. Nový rozměr onkologické péče spočívá v individualizaci léčby pro každého nemocného a pro každý nádor na základě molekulárního profilu choroby a genové výbavy každého pacienta ve vztahu k účinku podaného léku.

strana: 396
Zobrazit článek

Zhoubné nádory ledvin

Vloženo 6.4.2012

V incidenci karcinomu ledvin je Česká republika na 1. místě v Evropě. Nové léky přinesly zcela novou naději pro nemocné s pokročilým či metastatickým RCC na dlouhodobé přežití. Stále však dovedou pouze oddálit progresi a nedovedou onemocnění definitivně vyléčit.

strana: 402
Zobrazit článek

Diagnostika kolorektálního karcinomu

Vloženo 6.4.2012

Kolorektální karcinom je druhým nejčastějším maligním onemocněním ve vyspělých zemích. Vzhledem k relativně dlouhému času kancerogeneze kolorektálního karcinomu je zcela zásadní detekce premaligních lézí cestou screeningového programu. Základními nástroji sekundární prevence jsou test na okultní krvácení a kolonoskopie. Nové technické možnosti zobrazení sliznice in vivo nám pomáhají snížit riziko přehlédnutí kolorektální neoplazie, nicméně zcela zásadní je v tomto ohledu především stupeň střevní přípravy a doba extrakce přístroje. Před zahájením adekvátní terapie kolorektálního karcinomu je nezbytné nemocné dovyšetřit pomocí zobrazovacích metod a stanovit staging podle sedmé TNM klasifikace.

strana: 409
Zobrazit článek

Terapie kolorektálního karcinomu

Vloženo 6.4.2012

U pacientů s kolorektálním karcinomem lze využít jednu ze tří terapeutických modalit (endoskopická, chirurgická, onkologická), případně jejich kombinaci. Výběr léčebného postupu je závislý na stadiu nádoru v době diagnózy. V případě časného kolorektálního karcinomu může být dostačující endoskopické odstranění léze.

strana: 413
Zobrazit článek

Léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

Vloženo 6.4.2012

Karcinom žaludku je onemocněním s velmi špatnou prognózou. Klíčem k možné úzdravě je radikální chirurgický výkon doplněný dostatečnou lymfadenektomií. Onkologické postupy mají pouze podpůrný význam. V článku je podán přehled současné chirurgické léčby karcinomu žaludku včetně kontroverzí a rozdílů mezi Evropou, USA a Asií.

strana: 416
Zobrazit článek

Problematika ošetřování stomií (se zaměřením na onkologické pacienty)

Vloženo 6.4.2012

Onkologická onemocnění mohou být řešena mnoha léčebnými metodami, jako jsou např. radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, ale i chirurgickými postupy, kdy se může resekovat tumorem postižený trakt a založit derivační stomie. O stomiky pečuje celá řada zdravotnických odborníků, jedním z nich je i stomická sestra, která ve spolupráci s lékaři i pacienty reguluje a kontroluje ošetřování vývodu i zařazení stomika zpět do běžného života. V současnosti se nabízí celá řada stomických pomůcek, které dříve neexistovaly, a proto bylo nosičství stomie nepřekonatelným handicapem.

strana: 422
Zobrazit článek

Hodnocení a léčba chronické nádorové bolesti

Vloženo 6.4.2012

Bolest je jedním z nejobávanějších příznaků onkologického onemocnění. Chronická nádorová bolest je komplexní povahy a dopad bolesti na nemocného může být v konečném důsledku skutečně zničující. Neléčená či nedostatečně léčená nádorová bolest zvyšuje morbiditu nemocných, výrazně zhoršuje kvalitu jejich života a může vést až ke změnám osobnosti. Vedení analgetické léčby představuje pro zdravotníky vždy velkou výzvu, a to nejen kvůli multifaktoriální povaze bolesti samé, výrazné složce psychosociální, ale také kvůli četným nežádoucím účinkům, které s sebou analgetická léčba přináší. Kombinací farmakologických a nefarmakologických přístupů lze u většiny nemocných dosáhnout výrazné úlevy od bolesti.

strana: 431
Zobrazit článek

Nová světová doporučení pro diagnostiku a léčbu nemocných s CHOPN – GOLD 2011, ATS ACCP ERS 2011, NICE 2010

Vloženo 6.4.2012

V tomto sdělení jsou porovnána současná doporučení a závěry z GOLD 2011 s dříve publikovanými verzemi. Postupně je posouzena většina kapitol tohoto 80stránkového sdělení ve smyslu nového přínosu pro diagnostiku a léčbu CHOPN. Zároveň je současné doporučení GOLD porovnáno s ostatními konsenzy, s americko-evropským, britským a českým.

strana: 439
Zobrazit článek

Agorafobie

Vloženo 6.4.2012

Agorafobie s panickou poruchou nebo bez ní je běžná, obvykle chronická duševní porucha. Pokud není léčena, bývá spojena s postižením fungování, zvýšeným rizikem sebevraždy a předčasného úmrtí.

strana: 448
Zobrazit článek