Přejít na obsah

Postgraduální medicína - Odborný časopis pro lékaře

zpět

Instrukce pro autory

Postgraduální medicína uveřejňuje přehledné, jinde nepublikované články ze všech oborů medicíny. Kromě článků vyžádaných přijímá redakce i práce nevyžádané, pokud odpovídají zaměření časopisu a mají patřičnou odbornou úroveň.

Obvyklý rozsah článků činí 15 až 20 normostran textu (normostrana má 1800 znaků včetně mezer, tedy celkem maximálně 36 000 znaků včetně mezer) mimo seznam použité literatury a příloh. Název článku nesmí přesáhnout celkem 40 písmen, v případě potřeby je možno název doplnit delším vysvětlujícím podtitulkem. V názvu článku nepoužívejte zkratky.

Pozn. Přesný počet normostran lze zjistit v programu WORD přes Nástroje → Počet slov → Počet znaků včetně mezer → vydělit 1800.

U každého článku je třeba uvést 3–6 klíčových slov a český a anglický souhrn (cca 5 až 10 vět). Překlad může zajistit samozřejmě redakce.

V souhrnu nepoužívejte zkratky.

Citace: doporučuje se citovat literaturu především z posledních pěti let, pouze recenzované práce. Citace autor upraví podle platné České normy pro bibliografické citace (ČSN ISO 690, 010197) (Autoři článku – max. 3, potom et al., název článku, mezinárodní zkratka časopisu, rok, číslo svazku, event. lokace části, stránkování. Autoři monografie – max. 3, potom et al., název, místo vydání, nakladatel, rok, rozsah).

Vzor upravené citace:

* Článek v časopise
De ROOCK, W., De VRIENDT, V., NORMANNO, N., CIARDIELLO, F., TEJPAR, S. KRAS, BRAF, PIK3CA, and PTEN mutations: implications for targeted therapies in metastatic colorectal cancer. Lancet Oncol, 2011, 12, p. 594–603.
BABENKO, AP., POLAK, M., CAVÉ, H., et al. Activating mutations in the ABCC8 gene in neonatal diabetes mellitus. N Engl J Med, 2006, 355, p. 456–466.
LEHMANN, BD., PIETENPOL, JA. Clinical implications of molecular heterogeneity in triple negative breast cancer. The Breast, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2015.07.009

* Monografie
TOPINKOVÁ, E., a kol. Geriatrie pro praxi. Praha : Galén, 2005, 270 s.

* Kapitola z monografie
PRŮHOVÁ, Š., LEBL, J. Novinky v klasifikaci, diagnostice a léčbě diabetu MODY. In KVAPIL, M. (Ed.), Diabetologie 2012. Praha : Triton, 2012, 1. vyd, s. 69–90.

Citace jsou řazeny za sebou podle výskytu v textu (nikoliv abecedně), odkazy v textu jsou představovány číslem citace v kulatých závorkách v horním indexu. Za správnost citací ručí autor.

V textu je třeba při prvním použití vysvětlit všechny zkratky, a pokud je zkratka anglického (cizojazyčného) původu, je třeba uvést oba ekvivalenty (cizojazyčný v závorce). Řecká písmena doporučujeme vypsat latinkou, protože se mohou při převodu textu „ztratit“, grafik je nahradí v sazbě.

Podmínky přijetí rukopisu k otištění

  • •    Redakce nevyžaduje tzv. imprimatur.
  • •    Přijetí příspěvků k otištění podléhá recenznímu řízení.
  • •    • Redakce si vyhrazuje právo provést menší úpravy textu a jazykovou korekturu.
  • •    • Ke každé zaslané práci přiložte průvodní dopis obsahující název práce, jména autorů včetně titulů, název pracoviště, adresu pro korespondenci, e-mailovou adresu, rodné číslo prvního autora, jeho domácí adresu, číslo bankovního spojení a jeho prohlášení, že práce nebyla jinde publikována ani není jinam zaslána k publikaci.
  • •    V průvodním dopise také deklarujte případný střet zájmů.
  • •    Průběh recenzního řízení:
  • •    Po obdržení článku do redakce časopisu v elektronické podobě je prvnímu autorovi šéfredaktorem potvrzeno, že jeho práci a všechny její přílohy obdržel. Autorovi je vrácena práce ještě před recenzním řízením k doplnění či přepracování, pokud zásadně nesplňuje instrukce pro autory. Teprve poté je zahájeno nezávislé a anonymní recenzní řízení. Po jeho skončení (termín dle možností recenzenta, většinou do tří týdnů) je písemně prvnímu autorovi sdělen výsledek recenzního řízení a je vyzván k případným úpravám textu. Autor musí na recenzi reagovat. Po opravě textu je opět prvnímu autorovi sděleno, zda je jeho práce přijata, a je mu oznámen i přibližný termín publikace.

Zpracování rukopisu

Redakce přijímá rukopisy v elektronické formě nebo zaslané elektronickou poštou. Kromě elektronické formy zašlete jedno písemné vyhotovení rukopisu (včetně všech příloh) na adresu redakce.

Používejte textový editor Word, styl normální, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, zarovnání vlevo. Nepoužívejte dělení slov, zarážky a odrážky, podtrhávání slov, rámečky, automatické číslování odstavců (zejména ne u literatury). Nevkládejte obrázky do textu! Odstavce pište zkraje, bez mezerníku, a klávesu ENTER používejte pouze na konci odstavce nebo nadpisu, nikoliv na konci jednotlivých řádků. Mezerník stiskněte za interpunkčními znaménky, nikoliv před nimi. Předem tedy zrušte různá přednastavení. V textu rozlišujte důsledně číslice 1 a 0 od písmen l a O. Závorky používejte pouze kulaté. Měrné jednotky jsou odděleny od hodnoty jednou mezerou, používejte jednotek soustavy SI.

Důležité termíny v textu lze zdůraznit tučně, vhodné je také odlišit úroveň titulků (např. odlišným typem písma – tučně, tučnou kurzívou), ale nikoliv jejich zvětšováním nebo umístěním v rámečku. Grafy, tabulky a kvalitní fotografie jsou velmi vítány, na tři strany by měl připadnout alespoň jeden obrázek. Ke grafům je třeba přiložit původní numerické údaje, aby grafy mohly být převedeny do počítačové grafiky. Tabulky, grafy a obrazovou dokumentaci je třeba připojit k rukopisu zvlášť, označit číslem a popiskem (legendou). Tabulky a grafy musejí být doplněny vysvětlivkami použitých zkratek a symbolů. V textu je třeba vyznačit číselným odkazem přesné zařazení veškeré dokumentace.

Pro tabulky používejte textový editor nebo Microsoft Excel. Pro grafy Microsoft Excel, včetně zdrojových dat. Případné vložené obrázky připojit pouze jako samostatné soubory ve formátu JPG, PNG, příp. TIF či EPS; rozlišení minimálně 300 dpi, v šíři minimálně 12 cm. Obrázky ve formátu JPG nekomprimujte! Obrázky zaslané ve wordovém formátu a vložené do textu nejsou pro tisk vůbec vhodné, a nelze je proto přijmout, stejně jako obrázky ve formátu Power Point, je nutné je převést do formátu JPG nebo TIF! Obrázky je možno rovněž přiložit jako originály (nikoli jako xerokopie) na scan – samozřejmě v pořádku vrátíme.

Články pište spisovnou češtinou s důrazem na správnost, přesnost a srozumitelnost předávaných informací.

Autor současně s článkem zašle do redakce prohlášení, v němž potvrdí původnost své práce a to, že práce nebyla zaslána k publikování v jiném časopise. Materiály (tabulky, grafy, obrázky), které autor převzal z jiných publikací, mohou být otištěny jenom s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské právo.

Po redakční a jazykové úpravě bude článek zaslán k autorské korektuře buď faxem, nebo e-mailem jako soubor PDF, který lze otevřít v programu Acrobat reader. Podrobnosti o předání korektury, včetně termínů, dohodne redakce s každým autorem osobně. V autorské korektuře již nelze výrazně měnit nebo doplňovat text! Upozorňujeme autory, že termín pro odevzdání autorské korektury je pevně dán závaznými termíny výroby časopisu (většinou se jedná o pět pracovních dnů), a jakékoliv připomínky zaslané po tomto termínu nemohou být akceptovány.

Články jsou po otištění v časopise umístěny také na webové stránce www.postgradmed.cz.

Práce odpovídající uvedeným požadavkům zasílejte přímo na adresu redakce.

Prohlášení o publikační etice

Časopis Postgraduální medicína se řídí standardy publikační etiky a publikační praxe. Tento závazek se týká všech subjektů, podílejících se vzniku publikace – autorů, redaktorů, redakční rady, recenzentů a vydavatele. K publikaci jsou přijaty jen práce, které před zveřejněním v časopise Postgraduální medicína nebyly zveřejněny někde jinde a k jejich zveřejnění prostřednictvím jiného periodika či média pak nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení. Autorem textu musí být vždy osoba uvedená jako autor, která správně cituje zdroje, neporušuje cizí autorská práva a oznámí veškeré finanční nebo jiné střety zájmů. Podkladem těchto pravidel je Publishing Ethics Resource Kit (PERK) vydavatelské společnosti Elsevier (http://www.elsevier.com/editors/perk).