Přejít na obsah

Postgraduální medicína - pokyny pro recenzenty

zpět

(recenze je anonymní, jméno recenzenta nebude zveřejněno)

Připomínky recenzenta by se měly týkat:

  1. aktuálnosti a významnosti tématu ve vztahu k současné úrovni poznání v dané oblasti,
  2. posouzení celkového rozsahu rukopisu (doporučený rozsah je 15 až 20 normostran textu, tj. 36 000 znaků včetně mezer, kromě tabulek a obrazové dokumentace),
  3. proporcionality jednotlivých částí rukopisu a vyčerpání tématu,
  4. posouzení jazykové stránky textu z hlediska srozumitelnosti, přesnosti a schopnosti formulovat,
  5. počtu tabulek a obrázků (doporučený počet tabulek asi 2 až 3 na jednu stranu rukopisu, počet obrázku je 1 až 2 na jednu stranu rukopisu, tabulky i obrázky musejí mít samostatné popisy a být číselným odkazem zařazeny v textu),
  6. vysvětlení zkratek (všechny zkratky použité v textu i tabulkách musí být vysvětleny),
  7. seznamu použité literatury (zdroje jsou číslovány podle použití v textu, nikoliv podle abecedního pořadí autorů, zhruba polovina odkazů by neměla být starší než 5 let a třetina než 2 roky),
  8. přijetí či nepřijetí práce k publikaci, případných úprav a doplnění, která jsou podmínkou pro přijetí rukopisu.

Za recenzní posudek nelze považovat výčet jednotlivých kapitol s udáním počtu stran ani opakování obsahu či udání počtu literárních citací a ilustrací!

Recenzní posudek prosí redakce předat (zaslat) ve dvou vyhotoveních a též elektronicky.

Adresa:
Postgraduální medicína
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 - Modřany
Elektronicky:
Email: pm@mf.cz