Přejít na obsah

Výzva redakce autorům

zpět

Chcete publikovat své příspěvky na stránkách odborného měsíčníku Sestra? V rámci urychlení a usnadnění komunikace s redakcí časopisu dovolte několik „doporučení“. V první fázi je ideální telefonický či e-mailový kontakt s redakcí. Umožní konkretizaci témat a termínů.

Své příspěvky následně zasílejte v elektronické podobě (Dokument aplikace Microsoft Word) e-mailem na adresu pelikanova@mf.cz, kopecka@mf.cz, případně poštou na adresu redakce Mladá fronta, a. s., časopis Sestra, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany.

Přiložte prohlášení, že příspěvek nebyl dosud publikován či nabídnut v jiném periodiku.

Struktura textu:

 • název práce
 • jméno, příjmení autora, případně spoluautorů včetně titulů, název a místo pracoviště, e-mailová adresa
 • souhrn (maximálně 260 znaků včetně mezer, tzn. 3 řádky)
 • klíčová slova (4–8 slov, či slovních spojení)
 • samotný text práce členěný do tematických bloků (odděleno mezititulky)…
  • úvod – uvedení do problematiky,
  • vlastní informační „tělo“ příspěvku, závěr – shrnutí,
  • nastínění možností využití získaných poznatků ve všeobecné praxi apod.
 • seznam použité literatury (viz ukázkové příklady)
 • přílohy: grafy (doporučujeme zasílat jako samostatný dokument – Word nebo Excel), tabulky (lze umístit do textu), obrazová dokumentace „digitální“ (zasílat elektronicky každou fotografii zvlášť jako samostatné soubory, v textu příspěvku možno doložit popisky)

Technické parametry:

Rozsah textu

 • běžný textový materiál v rozsahu maximálně do 90 řádků, resp. do 180 řádků (počet znaků na řádku 85 včetně mezer při velikosti písma 12), tzn. jedna, resp. dvě tiskové strany,
 • delší materiály přijme redakce pouze po předchozí dohodě.

Obrazové dokumentace

Portréty autorů a další fotomateriál ve formátu JPG, případně TIF či EPS, rozlišení 300 dpi, loga ve vektorech v Illustratoru. NEVKLÁDAT DO WORDU!!! Obrázky zasílejte e-mailem, případně na CD poštou. Poštovních služeb využijte též v případě zasílání barevných fotografií a diapozitivů.

Je-li autorem fotografií jiná osoba než autor textu, uveďte také jméno, případně pracoviště autora foto. U převzatých fotomateriálů, resp. tabulek a grafů, prosíme o uvedení zdroje.

Nevyžádaný obrazový materiál redakce nevrací.

Osobní údaje

Pro publikování článku je nutné kompletně vyplnit a odeslat zpět do redakce tzv. „dotazník pro externisty“, na jehož základě bude s autorem uzavřena vytvořena smlouva o spolupráci. Současně je pro pružnější komunikaci mezi autorem a redakcí nezbytné poskytnout aktuální telefonické a e-mailové spojení.

Závěrečné upozornění

Redakce si vyhrazuje právo požádat autora o změny v rukopisu vyplývající z připomínek posuzovatelů (členové redakční rady, další odborníci z oboru apod.). Stylistické úpravy textů mohou proběhnout také bez vědomí autora. Zásahy většího rozsahu s autorem konzultuje, resp. vyžádá si jeho souhlas (autorizace). Neobjednané materiály budou do tisku zařazovány dle potřeb a možností redakce.

Ukázkové příklady Seznamu literatury

Literaturu je nutné uvádět podle platné normy, návod viz http://www.citace.com/generator.php, např.:

 • článek v časopise:
  Nováček, K.; Novák, J.; Nováková, J. Ošetřovatelský proces. Sestra. 2001 (rok), 11 (ročník), 6 (číslo), s. 23–24. ISSN 12-10-0404.
 • monografie:
  Novák, J.; Nováková, J. a kol. Ošetřovatelský proces. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2001. 153 s. ISBN 000-00-000-0000-0.
 • internetový zdroj:
  NOVOTNÁ, B. Astma a gravidita [online]. c2007-2010 [cit. 2010-09-26]. Těhotenství a průduškové astma. Dostupné z WWW: <http://www.cipa.cz/astma-a-gravidita>.

(citace jsou řazeny abecedně, v případě číselných odkazů podle pořadí, odkazy v textu jsou označeny číslem citace v kulatých závorkách. Za správnost citace ručí autor.)