25 let onkologie v Thomayerově nemocnici

V lednu 1992 vzniklo v Thomayerově nemocnici onkologické oddělení, které se postupným úsilím – zejména prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc., vrchní sestry Jany Havlíkové – stalo v roce 2012 Onkologickou klinikou 1. LF UK.

V prosinci 1993 tu byla otevřena Jednotka včasného záchytu karcinomu prsu, kompletně zařízená Nadačním fondem a vybavená tehdy moderním mamografem a sonografem. „Byli jsme první v ČR, kteří v rámci grantu MZ ČR provedli pilotní projekt pro screening karcinomu prsu,“ uvedla primářka Abrahámová. Dále připomněla, že v roce 1994 byl uveden do provozu nový ambulantní trakt se stacionářem a čtyřmi ambulancemi. O dva roky později vznikla přestavbou části protiatomového krytu radioterapie, vybavená cesiovým a kobaltovým ozařovačem, a ještě týž rok byla otevřena i čtyřlůžková jednotka intenzivní onkologické péče (JIOP). Ozařovací trakt byl v roce 2006 vybaven CT simulátorem, plánovací jednotkou a lineárním urychlovačem s výkonem 6 MeV, který nahradil již dlouhou dobu přesluhující kobaltový a cesiový ozařovač (oba byly instalovány v r. 1994). Od února 2006 jsou veškerá cytostatika připravována v ústavní lékárně.

Ve skupině tří nemocnic

Od roku 2006 byla onkologie součástí Komplexní onkologické skupiny Prahy a Středočeského kraje a od roku 2009 Komplexního onkologického centra spolu s FN Bulovka a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Tento fakt pracovišti umožňuje indikovat a podávat finančně náročnou cílenou terapii nádorů biologickými přípravky. „Onkologická klinika je nedílnou součástí sítě Komplexních onkologických center, oprávněných k podávání nejnáročnější léčby. Zcela vyhovuje příslušné vyhlášce Ministerstva zdravotnictví a úspěšně prošla reakreditací a je i Centrem pro komplexní léčbu testikulárních nádorů mající celorepublikovou působnost. Významným krokem k rozšíření našich služeb v oboru radiační onkologie byla výstavba nového radioterapeutického pavilonu a instalace druhého lineárního urychlovače a terapeutického rtg přístroje v roce 2011. O pět let později byl instalován nový CT simulátor a zakoupen brachyterapeutický přístroj,“ popsala prof. Abrahámová, která si pochvaluje také rozšíření místa pro ambulance a lůžkovou část. Větší prostor umožňuje oddělit pacienty přicházející na kontrolu od pacientů léčených chemicky nebo biologicky, což zkrátí čekací doby a zvýší naši celkovou kapacitu pro poskytování komplexní onkologické péče.

Nadregionální charakter

U příležitosti 25. výročí vzniku samostatné onkologie Thomayerovy nemocnice se bude 9. 3. 2017 od 17 do 21 hodin konat slavnostní setkání, které připomene tamější tradice a vyjádří poděkování stávajícím i bývalým zaměstnancům. „Večer je výrazem díků i všem pracovníkům ostatních oddělení a klinik v Thomayerově nemocnici, se kterými nás váže vřelý vztah a čilá spolupráce, a také managementu tří nemocnic: Thomayerovy nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. V neposlední řadě patří dík Nadačnímu fondu onkologie pro 21. století, který většinu zařízení (kromě akcelerátorů) financoval,“ uvedla onkoložka a připomněla, že Thomayerova nemocnice má nadregionální charakter, který se týká zejména onkologických, pneumologických, uroonkologických pacientů a okruhu gastroenterologické onkologie. Zvláštní péče je věnována pacientkám s karcinomem prsu.

Ohodnoťte tento článek!