5. klinicko-anatomické sympozium: Poranění nohy

Prof. Stefan Rammelt.

V sobotu 8. února 2014 proběhlo v Anatomickém ústavu 1. LF UK již 5. klinicko-anatomické sympozium na téma „Poranění nohy“. Akci pořádal Anatomický ústav 1. LF UK ve spolupráci s Klinikou traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha a Úrazovým centrem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Záštitu nad akcí převzal děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Sympozium zahájil přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Předsedou sympozia byl prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., organizačním sekretářem doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph. D. Docent Naňka úvodem připomněl životní jubileum významného českého anatoma 2. poloviny 19. století Václava Grubera, působícího v Petrohradě.

CT vyšetření je nezbytností

Hlavním řečníkem byl prof. Dr. med. Stefan Rammelt (Traumatologické a ortopedické centrum Drážďany), pozvání k přednáškám dále přijali přední čeští odborníci v této oblasti. Jednotlivá vystoupení se zabývala anatomií dospělé nohy, zlomeninami talu (prof. Bartoníček), anatomií dětské nohy (doc. Naňka), diagnostikou poranění, poraněním Chopartova a Lisfrancova kloubu a rekonstrukčními operacemi po poranění nohy (prof. Rammelt), traumatologií dětské nohy (prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., z Thomayerovy nemocnice, prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., z FN Motol), zlomeninami patní kosti (MUDr. Petr Obruba z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem), hřebováním zlomenin patní kosti (MUDr. Martin Pompach z Pardubické krajské nemocnice), zlomeninami metatarzů a článků prstů (MUDr. Dagmar Kuběnová z ÚVN), poraněními měkkých tkání nohy a kompartment syndromem (MUDr. Lubomír Kopp, Ph. D., z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem).

Odborné setkání mimo jiné potvrdilo fakt, že pokud donedávna podceňované úrazy nohy nejsou správně diagnostikovány a léčeny, mohou zanechat velmi těžké invalidizující následky. Základem úspěchu je pečlivé klinické vyšetření včetně anamnézy. Základní rtg projekce jsou předozadní a bočný snímek hlezna, předozadní, šikmý (40°) a bočný snímek celé nohy. Tento kompletní set je však velmi často opomíjen. U většiny poranění nohy je nezbytností CT vyšetření, a to s řezy ve všech třech základních rovinách, a dále 3D CT rekonstrukce, někdy je nutná i subtrakce okolních kostí. MRI je indikovaná pouze v určitých případech, jako jsou chondrální poranění či poranění některých vazů a šlach.

Rozhoduje celkový stav pacienta

V přednáškách také zaznělo, že při stanovování diagnózy jednoho poranění je velmi důležité si uvědomit možnost přítomnosti dalších zranění. Podcenění tohoto faktu velmi často vede k přehlédnutí řady závažných poranění nohy.

O způsobu léčby rozhoduje nejen vlastní poranění, ale i stav měkkých tkání, celkový stav pacienta (diabetes, cévní onemocnění, nikotinismus) a jeho schopnost spolupracovat. Většina závažnějších poranění nohy vyžaduje specialistu v dané problematice, proto jsou dnes tyto případy směřovány především do traumacenter.

Velmi závažnou komplikací, a to zejména u rozsáhlejších poranění nohy, je kompartment syndrom. Na ten se zejména u polytraumatizovaných pacientů velmi často zapomíná. Jedním z důvodů je, že má i poněkud jiný klinický obraz než kompartment bérce. V případě stanovení diagnózy kompartmentu nohy je třeba provést okamžitou dermofasciální incizi, nejlépe na dorzu nohy jdoucí od baze 2. prstu až na distální bérec, přesněji nad horní retinakulum extenzorů bérce.

U poranění nohy s poškozením měkkých tkání se neobejdeme bez spolupráce s plastickým chirurgem. Totéž platí i o rekonstrukčních výkonech, kde došlo ke ztrátovým poraněním. Současné techniky rekonstrukčních výkonů zahrnující především osteotomie a artrodézy umožňují obnovení funkce nohy i v řadě zdánlivě ztracených případů.

Tradiční součástí sympozia byla demonstrace anatomických preparátů v pitevně. Akce se zúčastnilo 151 odborníků, především ortopedů a traumatologů, z Čech, Moravy a Slovenska. Příští klinickoanatomické sympozium proběhne první sobotu v únoru 2015 a bude věnováno zlomeninám v oblasti kolenního kloubu včetně zlomenin periprotetických.

Ohodnoťte tento článek!