Afatinib schválen pro dlaždicobuněčný karcinom plic

Evropská komise udělila přípravku afatinib (Giotrif) registraci k léčbě pacientů s pokročilým dlaždicobuněčným karcinomem plic, u kterých došlo během nebo po chemoterapii na bázi platiny k progresi onemocnění. Přípravek afatinib je již schválen pro léčbu pacientů s NSCLC a mutacemi receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR).

Schválení vychází z výsledků studie LUX-Lung 8, která prokázala významné zlepšení celkového přežití i přežití bez progrese onemocnění ve srovnání s přípravkem erlotinib.
Dlaždicobuněčný karcinom plic je spojován s negativní prognózou, medián celkového přežití po diagnóze je u pokročilého onemocnění jeden rok. Afatinib se podává perorálně, což vítá řada nemocných, pro něž dosavadní intravenózní aplikace léčby představovaly překážku.
Afatinib ve srovnání s erlotinibem prokázal ve studii LUX-Lung 8: • významné oddálení progrese karcinomu plic se snížením rizika progrese karcinomu o 19 %, • prodloužení celkového přežití o 19 %, • významné zvýšení podílu pacientů, u kterých došlo ke kontrole onemocnění (51 % oproti 40 %; p = 0,002), • zlepšení kvality života a kontroly příznaků spojených s karcinomem. Studie LUX-Lung 8 je součástí programu LUX-Lung zaměřeného na afatinib. Jedná se o nejrozsáhlejší soubor klinických studií inhibitoru tyrosinové kinázy EGFR s více než 3760 pacienty. Nedávné výsledky studie LUX-Lung 7 již prokázaly přínos afatinibu ve srovnání s gefitinibem.
(Zdroj: Boehringer Ingelheim)

Ohodnoťte tento článek!