Afatinib účinnější než gefitinib

Přípravek afatinib prokázal vyšší účinnost z hlediska přežití bez progrese onemocnění a doby do selhání léčby ve srovnání s gefitinibem v první linii léčby pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s mutacemi EGFR.

Výsledky globální srovnávací studie fáze IIb, studie LUX-Lung 7, prokázaly, že afatinib (Giotrif) významně snížil riziko progrese karcinomu plic a riziko selhání léčby ve srovnání s gefitinibem (Iressa) – obojí o 27 %.
Podíl pacientů, u kterých v průběhu 18, respektive 24 měsíců od zahájení léčby nedošlo k růstu nádoru, byl vyšší při léčbě afatinibem než při léčbě gefitinibem (27 % a 15 %, res pektive 18 % a 8 %).
Celková četnost závažných nežádoucích příhod a vysazení léčby z důvodu nežádoucích příhod byla v obou ramenech srovnatelná. Výsledky podle vyjádření odborníků představují důležité vodítko pro volbu první linie léčby pacientů s karcinomem plic s mutacemi EGFR. Data pro třetí primární cíl, celkové přežití (OS), nejsou dosud k dispozici a budou představena po ukončení klinické studie.
„LUX-Lung 7 je druhá studie přímo srovnávající afatinib s EGFR-TKI první generace v léčbě karcinomu plic, která prokazuje, že přípravky první a druhé generace cílené na EGFR nejsou stejné,“ uvedl vedoucí medicínského oddělení pro onkologii solidních nádorů ve společnosti Boehringer Ingelheim dr. Mehdi Shahidi. „Je zajímavé, že rozdíl v přežití bez progrese onemocnění zjištěný ve studii LUX-Lung 7 se s časem prohluboval, takže přežití bez progrese onemocnění bylo po 24 měsících na afatinibu více než dvojnásobné.“

Ohodnoťte tento článek!