Ambulantní internisté možná získají od VZP kompenzaci

Všeobecná pojišťovna (VZP) bude ambulantním internistům kompenzovat negativní dopad změn v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami za rok 2013. Dohodl se na tom prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem.

Dohodu však ještě může zhatit zamítavé stanovisko správní rady VZP.

Seznam zdravotních výkonů platný od roku 2013 postihl zejména ambulantní specialisty; z této skupiny lékařů byla změna nejbolestivější především pro ambulantní internisty. Zatímco v roce 2012 získali za cílené vyšetření 320 bodů (kód 11022), v roce následujícím to už bylo pouze 241 bodů. Bodové ohodnocení kontrolního vyšetření (kód 11023) bylo sníženo ze 160 na 120 bodů. U obou typů vyšetření se snížil i čas, který byl lékařům pro pacienta vyměřen – u cíleného vyšetření byl zkrácen ze 40 na 30 minut a u kontrolního vyšetření ze 20 na 15 minut. „Po přičtení minutové režie k jednotlivým výkonům došlo u výkonu 11022 ke zkrácení ohodnocení o 105 bodů, v případě výkonu 11023 o 53 bodů. Toto krácení úhrad v roce 2013 bylo v oboru vnitřního lékařství zcela bezprecedentní,“ konstatoval prezident ČLK.

Marná snaha ČLK

Podle Milana Kubka komora požadovala navrácení časů pro cílené a kontrolní vyšetření na úroveň roku 2012 již v listopadu loňského roku v rámci projednávání novely Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ale nebylo jí vyhověno. „Ministrem zdravotnictví Martinem Holcátem sice bylo přislíbeno, že zmíněnou diskriminaci odstraní a vadný stav napraví novela seznamu pro rok 2014. Zjednání nápravy bylo rovněž dohodnuto a ze strany ministerstva slíbeno během jednání mezi zástupci ministerstva vedenými náměstkyní pro zdravotní pojištění Helenou Rögnerovou a zástupci Sdružení ambulantních internistů. Žádný z těchto slibů však ministerstvo nedodrželo a připomínky komory nebyly vůbec projednány,“ vylíčil snahy o nápravu prezident ČLK.

Ministerstvo zdravotnictví přesto v rámci novely seznamu zvýšilo internistům, stejně jako ostatním odbornostem, minutovou režijní sazbu přibližně o 3,2 %. Na návrh České internistické společnosti ČLS JEP byly pro internisty navíc zařazeny i dva nové výkony – předoperační vyšetření internistou (kód 11024) a superkon ziliární vyšetření internistou (kód 11025). Podle zástupců ČLK jsou však tyto kódy pro většinu ambulantních internistů nevykázatelné.

„Podmínky, které je nutno splnit pro možnost vykázání těchto výkonů, jsou tak striktní, že praktický dopad těchto změn bude pro ambulantní internisty minimální. Jedná se o typickou ukázku změny, která má internistům ‚zavřít ústa‘, možná navíc vzbudit závist u kolegů, kteří tyto výkony vykazovat nemohou, ale v žádném případě nenapravuje křivdy, jichž se ministerstvo na interním lékařství dopustilo,“ stěžuje si Milan Kubek.

Vstřícná VZP

Přestože jednání ČLK na úrovni ministerstva zdravotnictví v této věci víceméně zkrachovala, ambulantní internisté se možná přeci jen dočkají určité satisfakce za rok 2013. Výsledkem jednání ČLK s VZP je totiž dohoda prezidenta Kubka a ředitele největší zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka na částečné kompenzaci 25% poklesu příjmů ambulantních internistů z výkonů 11022 a 11023 při vyúčtování roku 2013.

Kompenzace se však nebude týkat všech ambulantních internistů. Na dodatečné prostředky od VZP dosáhnou podle podmínky ředitele Kabátka pouze poskytovatelé, jejichž absolutní úhrady za loňský rok nepřekročí částku 2 milionů korun a současně u nich došlo k poklesu absolutních úhrad v hodnoceném období pod 98 % úhrady dosažené v referenčním období (výpočet viz rámeček). Dohodu mezi představiteli největší zdravotní pojišťovny a ČLK ještě může zhatit zamítavé stanovisko správní rady VZP. To se však dle našich zjištění nepředpokládá. Podle člena správní rady VZP Michala Sojky je spíše pravděpodobné, že nejvyšší orgán VZP vysloví s kompenzacemi pro ambulantní internisty souhlas.

Náprava v nedohlednu

Vzhledem k tomu, že ani tento rok není Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami z pohledu lékařů nastaven zcela ideálně a je pravděpodobné, že i po zvýšení úhrad budou někteří ambulantní poskytovatelé a zejména pak internisté znevýhodněni, chce Milan Kubek jednat s VZP i o kompenzacích pro rok 2014.

„Budeme o nich s VZP jednat, až budou známy údaje o vývoji ekonomické bilance této pojišťovny. Prosazení novely seznamu od poloviny roku 2014 sice není příliš pravděpodobné, ale i o této eventualitě budeme jednat s novým ministrem zdravotnictví. V každém případě komora udělá vše, co bude v jejích silách, aby v příští vyhlášce, tedy pro rok 2015, byla křivda spáchaná na internistech napravena. Internisté však musejí především sami hájit své zájmy a nesmějí se nechat ze strany ministerstva opět podvést,“ uzavírá Milan Kubek.

Rozdíl v bodové hodnotě výkonů včetně režie mezi lety 2012 a 2013

Vzorec pro výpočet kompenzace:

KÚ = UOPakt.obd. x PUROref.obd. x 0,98

(Pozn.: = kompenzační úhrada; OUPakt.obd. = počet unikátních ošetřených pojištěnců v aktuálním období /rok 2013/ kromě UOP, na které byl vykázán za celé období roku 2013 pouze výkon telefonické konzultace; PUROref.obd. = průměrná úhrada na unikátního ošetřeného pojištěnce v referenčním období /rok 2011/)

Ohodnoťte tento článek!