Asistenční pes v nemocnici

Jsme povinni umožnit, aby nevidomý pacient hospitalizovaný u nás na interním oddělení měl u sebe svého asistenčního/ vodicího psa?

Zákon o zdravotních službách výslovně stanovuje, že pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem daným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li právní předpis jinak. To však neplatí pro osoby se smyslovým nebo tělesným postižením, které jsou ve výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody – takové osoby nemají právo na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem.
Doplňuji, že psem se speciálním výcvikem se pro potřeby zákona rozumí vodicí nebo asistenční pes.
Na základě uvedeného tak k dotazu shrnuji, že při splnění shora popsaných podmínek je nemocnice povinna umožnit nevidomému pacientovi, aby měl u sebe asistenčního nebo vodicího psa.

Ohodnoťte tento článek!