Atezolizumab schválen v nových indikacích

Evropská komise schválila léčivý přípravek Tecentriq (atezolizumab) k léčbě specifického typu metastazujícího karcinomu plic a karcinomu močového měchýře.

Atezolizumab byl schválen jako monoterapie u dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) po předchozí chemoterapii bez ohledu na přítomnost PD-L1. Pacienti s aktivačními mutacemi genu EGFR nebo s pozitivní mutací ALK by před podáním přípravku měli podstoupit cílenou léčbu. Schválení je založeno na výsledcích rozsáhlé randomizované studie fáze III OAK a randomizované studie fáze II POPLAR. Studie OAK ukázala, že atezolizumab prodloužil život o medián 13,8 měsíců, což bylo o 4,2 měsíců déle než u pacientů léčených docetaxelem.

Atezolizumab byl dále schválen jako monoterapie v léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým uroteliálním karcinomem (mUC), kteří byli dříve léčeni chemoterapií s obsahem platiny nebo kteří jsou považováni za nezpůsobilé k léčbě cisplatinou bez ohledu na přítomnost PD-L1. Schválení je založené na výsledcích randomizované studie fáze III IMvigor211 a kohort 1 a 2 z jednoramenné studie fáze II IMvigor210. Studie fáze III IMvigor211 ve srovnání s chemoterapií nesplnila primární cílový parametr OS. Studie nicméně prokázala, že medián trvání odezvy (mDOR), sekundární cílový parametr, u pacientů užívajících přípravek atezolizumab byl 21,7 měsíce v porovnání s 7,4 měsíce u pacientů

s chemoterapií.
K datu posledního čtení dat většina pacientů (63 %) odpovídajících na léčbu atezolizumabem pokračovala v odpovědi na léčbu v porovnání s 21 % pacientů užívajích chemoterapii. Výsledky kohorty 1 fáze II studie IMvigor210 ukázaly, že atezolizumab dosáhl medián OS 15,9 měsíců (10,4; NE) v celkové populaci.

Atezolizumab je monoklonální protilátka vázající se na protein PD-L1, který je exprimovaný na nádorových buňkách a nádor-infiltrujících imunitních buňkách. Přípravek má potenciál být základním partnerem kombinace s protinádorovou imunoterapií, cílenou terapií a různými režimy chemoterapie u širokého spektra nádorových onemocnění.

Ohodnoťte tento článek!