Česká lékařská akademie přijala nové členy

Česká lékařská akademie (ČLA) přijala 11. března během slavnostního zasedání v aule Karolina Univerzity Karlovy pět nových členů.

Předseda ČLA prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, po svém úvodním projevu, v němž zhodnotil činnost akademie v minulém roce a představil plány pro rok letošní, předal diplomy novým členům, kterými se stali: • přední český plastický chirurg MUDr. Bohdan Pomahač, který působí ve Spojených státech amerických. Prof. Rokyta vyzdvihl nejen úspěchy MUDr. Pomahače na poli plastické chirurgie (vedl např. tým lékařů, který jako první v USA provedl celkovou transplantaci obličeje), ale také jeho práci ve výzkumu, jemuž se MUDr. Pomahač věnoval po svém příchodu do USA.
• přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, který svůj profesní život spojil především s problematikou melanomu. Jak předseda ČLA vyzdvihl, prof. Arenberger se jako autor projektu „Stan proti melanomu“ zasloužil rovněž o popularizaci tohoto závažného onemocnění.
• vedoucí Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. David Cibula, CSc., který patří k největším odborníkům v oboru u nás. Prof. Rokyta zmínil rovněž hrozící problém personální krize v českých porodnicích, na nějž prof. Cibula dlouhodobě upozorňuje a který je zapříčiněn mimo jiné malou právní ochranou lékařů.
• přednosta Ortopedické kliniky FN Ostrava prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph. D., u kterého předseda ČLA prof. Rokyta vyzdvihl, že se mu daří propojit práci vědce a klinika – odkazoval při tom především na některé metody molekulární biologie, jež prof. Gallo využívá při léčbě pacientů.
• přednosta Dětského kardiocentra FN Motol prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph. D., jehož jméno podle slov prof. Rokyty má skvělou reputaci i v zahraničí a který v oboru dětské kardiologie „nese vysoko prapor profesora Milana Šamánka“.
• přednosta 1. interní kliniky LF UK a FN Plzeň prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph. D., který svou kariéru spojil především s intenzivní medicínou, v níž zaznamenal řadu úspěchů.
Profesor Rokyta připomněl význam České lékařské akademie jako instituce, která reprezentuje českou lékařskou veřejnost nejen doma, kde je partnerem státních institucí při připomínkování zákonů a koncepčních otázek, vydává nezávislá stanoviska k závažným medicínským problémům a organizuje vzdělávací akce, ale i v zahraničí, neboť ČLA je členem Evropské federace lékařských akademií (FEAM).

Ohodnoťte tento článek!