Čeští vědci, kteří v SoMoPro provádí lékařský výzkum

Mgr. Andrea Knight, Ph. D.

• Projekt: Gamma-delta T cells – Výzkum gamma-delta T buněk jako kandidátů pro nové antivirové a protinádorové imunoterapie • Ústav patologické fyziologie LF MU v Brně Můj tým se zabývá studiem lidských gamma-delta (??) T buněčných populací lymfocytů, jež mají vrozenou schopnost podílet se na imunitním dozoru, který nás chrání proti nádorovým onemocněním. Náš tým analyzuje buňky izolované ze zdravých dárců, ale také u pacientů s krevním onemocněním, jako je mnohočetný myelom a chronická myeloidní leukemie. Tento projekt je výjimečný propojením výzkumných metod sdílených mezi obory hematologie, virologie a onkologie. Cílem je propojení primárního výzkumu s klinickou praxí.
Kapacita buněk našeho imunitního systému chránit nás před nemocemi je nesmírná. Největším zájmem našeho výzkumu je pochopit, jak se ?? T lymfocyty podílejí na ochraně před vznikem rakoviny.

Mgr. Lukáš Čajánek, Ph. D.

• Projekt: CENTRO_STEM – Funkce centrozomu v diferencujících buňkách: náhled do biologie centrozomu s využitím lidských embryonálních kmenových buněk • Ústav histologie a embryologie LF MU Všichni jsme vyrůstali nebo stále rosteme. Aby buňky tvořící naše těla mohly růst, potřebují se dělit a také specializovat – diferenciovat. Růst musí být řádně kontrolován, protože jeho přílišné množství nebo naopak nedostatek vede k nemoci. V tomto projektu studujeme roli organely zvané centrozom, která kontroluje buněčné dělení, poruchy centrozomu totiž byly dány do souvislosti s vznikem či rozvojem řady lidských chorob a vývojových vad.

RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph. D.

• Projekt: MODULATOR – Určení struktury lidské 14-3-3zeta v komplexu s dvojitě fosforylovanou lidskou tyrosin hydroxylázou 1 • výzkumná skupina Biomolekulární NMR spektroskopie, Centrum strukturní biologie, CEITEC MU 14-3-3 proteiny se nacházejí ve všech eukaryotních buňkách a mají velice důležitou funkci při regulaci buněčného cyklu, při buněčné smrti a při regulaci genové exprese. Tyto proteiny hrají důležitou roli v onkogenních a neurodegenerativních onemocněních. Hlavním výzkumným cílem Jozefa Hritze je odhalit detailní molekulární mechanismus aktivace tyrosin-hydroxylázy proteinu a jeho interakci s 14-3-3 proteiny využitím kombinace pokročilých NMR a výpočetních technik. Jedním z důležitých následků aktivované tyrosin-hydroxylázy je zvýšená hladina adrenalinu v lidském mozku.

Ing. Jiří Jaroš, Ph. D.

• Projekt: BrainWave – Simulace šíření ultrazvukových vln v lidském mozku • Ústav počítačových systémů, FIT VUT Nebylo by skvělé, kdybychom mohli operovat mozek bez invazivního chirurgického zákroku, jen pomocí ultrazvukové vlny? Tato metoda pracuje na principu vysílání soustředěných paprsků ultrazvukových vln do tkáně. Aby to bylo možné, musíme namodelovat složité fyzikální procesy, abychom si byli jistí, že zasáhneme pouze požadovanou oblast. Cílem tohoto projektu je navrhnout, ověřit a aplikovat nové výpočetní modely pro simulaci šíření ultrazvukových vln skrze lebku a uvnitř lidského mozku. V praxi musíme spoutat sílu tisíce počítačů, abychom tohoto cíle dosáhli.

MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph. D.

• Projekt: miRNAinCLL – Role microRNA v biologii B-buněčných leukemií a lymfomů • výzkumná skupina Lékařská genomika – Centrum molekulární medicíny, CEITEC MU Studuji chronickou lymfocytární leukemii (CLL), což je nejčastější lymfocytární leukemie mezi dospělými v západním světě a zůstává „enigmou“ v moderní hematologii. V minulosti jsem prováděl intenzivní výzkum na University of California a Mayo Clinic, kde jsem studoval B-buněčný receptor (BCR), signalizující dráhy CLL lymfocytů, o kterých je známo, že ovlivňují patogenezi CLL a dalších zhoubných bujení B lymfocytů.
Signální dráha BCR je komplexní síť proteinů, které regulují odpověď normálních a maligních B lymfocytů na stimulaci BCR antigeny. Bylo prokázáno, že maligní B buňky deregulují BCR signalizaci a to ovlivňuje jejich chování. Klíčová výzkumná otázka tedy zní, co reguluje BCR v CLL buňkách.

Mgr. Kristína Zápražná, Ph. D.

• Projekt: AIDinCLL – Exprese a funkce sestřihových variant Aktivací indukované deaminázy ve zdravých B lymfocytech a u chronické lymfoidní leukemie • výzkumná skupina Lékařská genomika – Centrum molekulární medicíny, CEITEC MU Chronická lymfocytární leukemie je nevyléčitelné onemocnění s variabilním průběhem. Mým oborem je biomedicína, kde vědecké poznatky často vedou ke zrodu nových léků a úspěšné léčbě řady nemocí. Cílem mého projektu je prozkoumat, zda enzym AID způsobuje zlomy a mutace v DNA u leukemických pacientů. Hlavní otázka zní, zda se tato konkrétní genetická poškození podílí na vzniku a rozvoji leukemie. Dále chci zmapovat molekulární dráhy, které tato poškození opravují v nádorových buňkách. Výsledky tohoto výzkumu pomohou při porozumění a léčbě leukemie.

RNDr. Silvie Trantírková, Ph. D.

• Projekt: G4-target – Selektivní cílení malých molekulárních ligandů na DNA G-kvadruplex v rámci lidského genomu • výzkumná skupina Biomolekulární NMR spektroskopie, Centrum strukturní biologie, CEITEC MU Můj výzkum je zaměřen na DNA G-kvadruplexy, které se nachází v biologicky významných oblastech genomu, jako jsou například telomery nebo onkogenní promotory. Tyto G-kvadruplexy tvoří slibnou novou třídu molekulárních cílů v onkologii a potlačení onkogenů skrze stabilizaci těchto struktur by mohlo tvořit základ nové strategie léčby rakoviny. Téměř 50 % onkogenů, tedy genů, které mohou způsobit rakovinu, může být, alespoň v principu, regulováno prostřednictvím G-kvadruplexů nacházejících se v jejich promotorech.

Ohodnoťte tento článek!