Co přinesla konjugovaná pneumokoková vakcína?

Pět let je u nás k dispozici vakcína, která významně ovlivnila výskyt závažných pneumokokových onemocnění. Incidence invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) u dětí se po zahájení vakcinace snížila.

Z dostupných dat je patrné, že výskyt IPO negativně koreluje s proočkovaností – v letech, kdy proočkovanost klesá, incidence stoupá. A naopak. V roce 2010 byla proočkovanost cílové vakcinační věkové skupiny dětí do 11 měsíců historicky nejvyšší – 85 %. V roce 2011 nebyl v této věkové skupině hlášen žádný případ IPO způsobeného sérotypem zahrnutým do konjugované pneumokokové vakcíny (PCV). V roce 2013 klesla ve stejné věkové skupině proočkovanost na 75 %, přičemž z 10 hlášených IPO v této věkové skupině bylo 6 způsobených sérotypy zahrnutými do PCV. Z celkového počtu 10 IPO u dětí mezi 0 a 11 měsíci byl jen jeden případ očkován.

Systém aktivní surveillance IPO První konjugovaná pneumokoková vakcína byla vyvinuta v roce 2000. Vyvinutí vakcíny znamenalo možnost proočkovat i děti mladší 2 let. Při pohledu na epidemiologická data je evidentní, že právě věková kategorie 0 až 11 měsíců je z hlediska IPO tou nejohroženější.
Před zavedením konjugované pneumokokové vakcíny vznikla potřeba monitorovat incidenci IPO v ČR. Data byla důležitá jak pro stanovení vakcinační strategie, tak pro sledování incidence IPO po zahájení očkování. Státní zdravotní ústav (SZÚ) proto vytvořil tzv. systém aktivní surveillance IPO. V roce 2007 byl spuštěn pilotní projekt systému monitorování IPO a od roku 2008 funguje celorepublikový systém.

Zavedení plošného očkování

Klinická závažnost případů IPO, data o jejich incidenci a dostupnost vakcíny vedly odborníky k úvaze o plošném očkování. Konsensus Národní imunizační komise, odborných společností, ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven vedl k tomu, že byla ustanovena nová kategorie nepovinného hrazeného očkování. Od ledna 2010 tak zdravotní pojišťovny hradí očkování proti pneumokokům všem kojencům, u kterých jsou tři dávky PCV podány do 7 měsíců věku. Vakcinační strategie byla zvolena především podle epidemiologické situace tak, že 10valentní vakcína je hrazena plně a 13valentní s doplatkem. Bylo zvoleno schéma 3 + 1.

Efekt vakcinace

Dopad vakcinačního programu je jednoznačně pozitivní. Pokles incidence IPO po zavedení hrazeného očkování je největší v nejmladší věkové skupině 0 až 11 měsíců. Z incidenčních dat IPO jsou patrné úspěchy v redukci nejzávažnějších pneumokokových onemocnění. Zejména v cílové věkové vakcinační skupině navíc dochází i k významné redukci ostatních onemocnění způsobených pneumokoky. Očkování pomáhá snížit výskyt pneumonie, akutní otitidy a redukuje spotřebu antibiotik.
Data ukazují, že zahájení plošného vakcinačního programu mělo smysl. V posledních letech onemocněly IPO převážně neočkované děti. Jinými slovy – onemocnění u těchto dětí se mohlo očkováním předejít.

Ohodnoťte tento článek!