Čtyři české špičkové vědecké týmy v IMI

Rizika vzniku revmatoidní artritidy

Na aspekty onemocnění revmatoidní artritidou (RA) je zaměřen výzkum konsorcia BTCure. Vedoucím českého vědeckého týmu je prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., z Revmatologického ústavu v Praze.

Jaké oblasti se konsorcium BTCure věnuje a proč?

BTCure je program, který se věnuje výzkumu řady aspektů onemocnění revmatoidní artritidou (RA). Má několik okruhů. Prvním z nich je identifikace kohort nemocných s revmatoidní artritidou v jednotlivých účastnících se centrech, charakterizace těchto kohort, především z hlediska různých stadií RA, se zvláštním zřetelem na časné formy onemocnění, respektive na jednotlivce v riziku vzniku tohoto onemocnění, a zajištění vzniku biobanky obsahující biologické vzorky od těchto nemocných. Další oblastí je identifikace faktorů, které se podílejí na vzniku a vývoji RA, identifikace faktorů přinášející riziko budoucího vzniku onemocnění a hledání možných cest prevence vývoje nemoci. Vědci se zabývají také identifikací biomarkerů charakterizujících onemocnění a jejich pomocí k hodnocení odpovědi na léčbu. Zde se předpokládá využití pro personalizovaný přístup k nemocným. Projekt má za úkol standardizovat zvířecí modely onemocnění a přinést nové cíle pro terapii a produkci nových monoklonálních protilátek proti antigenům podílejících se na vývoji RA.

Lze již nyní shrnout výsledky těchto úkolů?

BTCure ještě probíhá. Bude končit v příštím roce setkáním všech center v Praze a prezentací výsledků. Ostatně v Praze jsme se setkávali každoročně na pracovních schůzkách zástupců jednotlivých center. V rámci řešení problematiky bylo dosaženo celé řady prioritních výsledků, podařilo se harmonizovat údaje v databázích, upřesnila se úloha citrulinace v patogenezi RA či úloha protilátek proti citrulinovaným antigenům, byly vyvinuty metody na detekci řady protilátek proti individuálním epitopům různých antigenů v diagnostice RA, významně se také posunuly naše znalosti a přístup k jednotlivcům v riziku vzniku revmatoidní artritidy.

Jak funguje spolupráce mezi národními týmy a jaký je úkol toho českého?

Spolupráce je kruciálním aspektem BTCure, zejména v oblasti registrů a biobanky. Úkolem našeho týmu byla jednak standardizace našeho registru z hlediska možnosti akumulace adekvátních údajů, dále jsme spolupracovali na detekcích v oblasti autoprotilátek a v oblasti dalších biomarkerů popisujících aktivitu nemoci a odpověď na terapii. Prioritní pro nás bylo například zjištění úlohy některých mikro-RNA jako biomarkeru RA. Spolupracovali jsme také na testování kandidátní molekuly, která předpovídá, zda nemocný bude nebo nebude reagovat na léčbu přípravky neutralizujícími tumor nekrotizující faktor (TNF).

Vnímáte iniciativu IMI, kde část prostředků hradí evropská komise a část farmaceutický průmysl, jako potřebnou a smysluplnou?

Myslím, že jde o vynikající aktivitu, která spolu propojuje výzkumné aktivity akademických pracovišť s výzkumnými odděleními a laboratořemi velkých farmaceutických společností. Spojuje se tak vědomí klinické potřeby univerzitních pracovišť s někdy trochu odtrženými, ale vynikajícími odborníky ve vědeckých odděleních farmaceutických společností. Také potřeba pravidelného setkávání a prezentace dosažených výsledků dává nové impulzy a někdy zcela jiný, moderní pohled na přístupy k řešení.

Ohodnoťte tento článek!