Dětský koutek v jazykové škole

Chceme si v jazykové škole otevřít koutek pro děti maminek, které jsou zrovna na kurzu.
Jaké hygienické a jiné požadavky musejí být splněny?
Existují pro děti nějaké věkové limity (zákaz pobytu dětí mladších x let v koutku) a pro hlídající personál předpisy ohledně vzdělání (např. v souvislosti s věkem hlídaných dětí)?
Platná právní úprava se zatím problematikou provozu dětských koutků konkrétně nezabývá. Z tohoto důvodu je nezbytné se zaměřit zejména na podmínky uvedené v zákoně upravujícím živnostenské podnikání, tedy zákoně č. 455/1991 Sb. Tento živnostenský zákon rozlišuje v rámci péče o dítě několik živností, přičemž podmínky jejich provozu se odvíjejí od věku dítěte. V případě, že je dítě mladší 3 let, je možné využít vázanou živnost Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu, kdy je nutné splňovat odbornou způsobilost podle zvláštních předpisů (např. způsobilost všeobecné sestry, sociálního pracovníka, učitele v mateřské škole apod., viz příloha živnostenského zákona). V případě dětí starších 3 let se pak jedná již o živnosti volné, kdy provozu dětského koutku nejlépe odpovídá živnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Jen doplním, že k získání živnostenského oprávnění k provozu této volné živnosti stačí splnit pouze náležitosti vyžadované živnostenským zákonem. Ve věci hygienických a souvisejících požadavků je pro zvýšení bezpečnosti vhodné, ač se v případě dětských koutků nejedná o školy v přírodě a zotavovací akce, splnit obecné náležitosti uvedené v § 10 a § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví. To znamená zajistit přítomnost zdravotníka a hygienicky nezávadné prostředí s dostatečnou zásobou pitné vody. Konkrétní a povinné hygienické požadavky pak upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která se vztahuje i na provozování živnosti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

je-li živnost provozována v provozovně. Zde jsou podrobně popsány zejména prostorové požadavky na provozovnu, požadavky na množství pitné vody na jedno dítě atd.

O autorovi| odpovídá Mgr. Libor Štajer

Ohodnoťte tento článek!