Discovery AWARD letos již popáté

Počátkem dubna byl spuštěn nový ročník Discovery AWARD 2015. Cenu každoročně uděluje společnost Novartis s cílem pod pořit výzkumníky v oblasti medicíny a farma cie do 40 let věku a motivovat je k další práci v České republice. Položili jsme několik otázek předsedovi hodnoticí komise, přednostovi Onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Bohuslavu Melicharovi, Ph. D.

Letos se koná již 5. ročník soutěže. Pro jaké obory je tento ročník vyhlášen?

Jedná se o dvě základní oblasti. První je základní výzkum v oblasti biomedicíny. Druhá kategorie je vypsána pro práce hodnocené z pohledu jejich praktického klinického či organizačního přínosu. Je třeba zdůraznit, že cena není zaměřena pouze na lékařské obory, ale ucházet se mohou i práce, které studují využití moderních technologií či se zaměřují na oblast vzdělávání nebo organizaci zdravotnictví.

Změnilo se něco v podmínkách soutěže?

Na základě zkušeností z posledních dvou ročníků, které proběhly velmi úspěšně, se hodnotitelská komise rozhodla nedělat žádné významné změny v podmínkách soutěže.

Můžete nám stručně říci, jak proces hodnocení probíhá?

Proces hodnocení začíná v moment uzávěrky přihlášek, která proběhne 15. 6. 2016 ve 24.00 hodin (vlastní přihlášky mohou autoři podávat přes internetové rozhraní na stránkách www. discoveryaward.eu). Následně organizátoři zpracují podklady tak, aby každý hodnotitel měl možnost prostudovat všechny podklady všech přihlášených prací. Pokud počet prací v kategorii či zaměření přesáhne určitý počet, mají hodnotitelé, respektive předseda hodnoticí komise právo požádat jednoho z členů komise o předzpracování podkladů. Následně každý hodnotitel ohodnotí ve čtyřech kri tériích každou práci. Součet všech bodů vytvoří primární pořadí, které je podkladem pro zasedání poroty na začátku září. Toto je klíčový okamžik hodnocení a podle zkušeností z minulých let je to opravdu detailní diskuse všech členů poroty zejména nad nejlépe hodnocenými pracemi v prvním kole. Hlasování pak určí vítěze v obou kategoriích. Porota má právo hlavní ceny rozdělit mezi více autorů.

Kdo nový zasedá v odborné porotě?

V porotě zasedá celkem 12 osobnosti české medicíny, a to nejen z oblasti klinické medicíny, ale i managementu nemocnic, zdravotních pojišťoven a poslanecké sněmovny (aktuální seznam členů hodnotící komise je k dispozici na webu www.discoveryaward. eu).

Kde se zájemci mohou přihlásit a do jakého termínu?

Discovery AWARD 2015 byla vyhlášena a přihlášky lze od 4. 4. 2016 posílat, respektive podklady vkládat na www.discoveryaward.eu. Uzávěrka je 15. 6. 2016 ve 24.00 hodin. Tuto lhůtu má předseda komise právo prodloužit o 10 dní podle svého zvážení.

Jaká je letos maximální částka pro udělení ceny a jakou formou bude udělena?

Obě kategorie jsou ohodnoceny částkou 100 000 Kč. Celkem může tedy být mezi soutěžící rozděleno 200 000 Kč. Vítěz není nikterak omezen v nakládání s hlavní cenou a je jen na něm, jak ji použije.

Ohodnoťte tento článek!