DISCOVERY Awards 2014

ze společnosti

Na slavnostním večeru ve Vlasteneckém sále pražského Karolina se koncem září předávaly ceny za inovativní počiny v oblasti medicíny a farmacie za rok 2014. Cenu DISCOVERY každoročně uděluje Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Společnost Novartis, která je od počátku generálním partnerem soutěže, tak chce podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.
Tato cena byla založena v zájmu podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Společnost chce podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty ve zlepšení jejich kvality života a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie.
Letos byla soutěž vyhlášena pro obor biomedicína s důrazem na dvě oblasti: Inovativní klinické, diagnostické a preventivní postupy včetně prototypů nástrojů a přístrojů včetně ICT a Základní výzkum v oblasti biomedicíny.

Ocenění vědci

V kategorii Inovativní přístupy vč. prototypů a ICT řešení cenu DISCOVERY Awards z rukou generální ředitelky Novartis ČR Mgr. Heidrum Irschik Hadjieffové a předsedy poroty, přednosty Onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Bohuslava Melichara, Ph. D., převzali: • Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph. D., z I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc za práci s názvem „Spironolakton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie (ASPIRANT-EXT)“.
• Ing. Jan Rusz, Ph. D., z Neurologické kliniky a centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze; Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, za práci „Využití akustické analýzy řeči v diferenciální diagnostice a studiu mechanismů neurodegenerativních onemocnění“.
V kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny byli oceněni: • Mag. Jan Pěnčík, Ludwig Boltzmann, Institut pro výzkum rakoviny a Institut klinické patologie, Všeobecná nemocnice Vídeň. Jan Pěnčík se zabývá studiem rakoviny prostaty, která je nejrozšířenější formou rakoviny diagnostikované u mužů. Název jeho práce zní „STAT3 regulated ARF expression suppresses prostate cancer metastasis“.
• MUDr. Ester Mejstříková, Ph. D., z CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, za práci „Dětská akutní lymfoblastová leukemie s přesmykem linie“.
• Mgr. Lenka Kyjacová z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha, za práci „Inhibice kinázy Erk1/2 senzitizuje radiorezistentní dormantní kmenové buňky karcinomu prostaty k radioterapii“.

Zleva Ing. Jan Rusz, Ph. D., MUDr. Ester Mejstříková, Ph. D., Mag. Jan Pěnčík, náhradnice za Mgr. Lenku Kyjacovou a MUDr. Jan Václavík, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!