Doba archivování dokumentace

Jak dlouho musí být uchovávány výsledky ECHO a ERGO vyšetření?

Výsledky ECHO a ERGO vyšetření tvoří součást zdravotnické dokumentace podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Výsledky musí být tedy uchovány minimálně po dobu uchování zdravotnické dokumentace. Před jejím uplynutím nesmí být zdravotnická dokumentace zničena. Zdravotnická dokumentace se označuje vyřazovacími znaky, které vyjadřují její hodnotu pro další poskytování zdravotních služeb a způsob zacházení se zdravotnickou dokumentací po uplynutí doby jejího uchování.

Vyřazovací znak

a) „S“ označuje zdravotnickou dokumentaci, která se po uplynutí doby uchování navrhne ke zničení, b) „V“ označuje zdravotnickou dokumentaci, jejíž hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit. U takto označené zdravotnické dokumentace dochází po uplynutí doby uchování uvedených v příloze č. 3 k vyhlášce k posouzení potřebnosti. Části zdravotnické dokumentace již nepotřebné pro další poskytování zdravotních služeb se navrhnou k vyřazení a zničení.

Také § 5 odst. 2 výše specifikované vyhlášky obecně stanoví, že zdravotnická dokumentace musí být uchována po dobu pěti let a označuje se vyřazovacím znakem „S“, pokud není jiným právním předpisem nebo v příloze č. 3 k této vyhlášce stanoveno jinak.

U zdravotnické dokumentace skupiny „V“ posoudí vedoucí zdravotnický pracovník příslušného oddělení zdravotnického zařízení, u kterého dokumentaci vede, nebo jím určený zdravotnický pracovník, která část bude navržena k vyřazení a které části bude prodloužena doba uchování. Jde-li o zdravotnického pracovníka poskytujícího zdravotní služby vlastním jménem, posouzení provede tento zdravotnický pracovník. Příloha č. 3 předmětné vyhlášky č. 98/2012 Sb. upravuje další specifické doby uchování zdravotnické dokumentace nebo jejich částí. Rozhodující je, v rámci jaké zdravotní péče je dokumentace, a tedy výsledky ECHO a ERGO vyšetření, vedena. Zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo např. v oboru gynekologie a porodnictví – lze znakem „S“ označit dokumentaci deset let od změny registrujícího poskytovatele nebo deset let od úmrtí pacienta. Výsledky laboratorních a dalších pomocných vyšetření – lze jako „S“ označit pět let od provedení vyšetření.

O autorovi| Mgr. Lucie Macáková (dříve Neubertová), advokátka

Ohodnoťte tento článek!