Dobrovolnictví na dětském psychiatrickém oddělení

Článek stručně charakterizuje projekty, jež realizujeme v Krajské nemocnici Liberec na dětské psychiatrii v rámci dobrovolnického programu, který má na tomto oddělení svá specifika. Typické jsou především skupinové aktivity. Na ostatních zapojených odděleních je zájem o tuto formu trávení volného času při hospitalizaci minimální.

Jako koordinátor dobrovolníků se často dostávám do situace, kdy zájemce preferuje dětského pacienta před ostatními věkovými skupinami. Představa, že se v rámci dobrovolnického programu věnují dětem, bývá u potenciálních dobrovolníků poměrně častá. Dětské psychiatrické oddělení představuje jednu z možností jak takové zájemce zapojit. V rámci vstupního procesu je nutné seznámit budoucí dobrovolníky se specifiky tohoto oddělení. Především si musí uvědomit, že činnosti s dětmi hospitalizovanými na dětské psychiatrii kladou na dobrovolníka zvýšené nároky i přesto, že je na dobrovolnické aktivitě přítomen někdo ze zdravotnického personálu a že aktivity se děti účastní dobrovolně, podle vlastního zájmu. Z hlediska zázemí pro dobrovolníky je důležité, aby oddělení disponovalo vhodnými prostory pro volnočasové aktivity a aby personál přijímal dobrovolnický program kladně. Cílem programu na dětské psychiatrii je děti aktivizovat a nenásilně a smysluplně jim vyplnit volný čas během hospitalizace.

Skupinové aktivity

Tuto formu dobrovolnické činnosti lze přirovnat k zájmovému kroužku např. v domě dětí a mládeže. Dobrovolník v tomto případě představuje vedoucího kroužku. Sestavuje si časový plán, připravuje obsahovou náplň a zajišťuje aktivitu po stránce materiální. Finanční stránku aktivit řeší dobrovolnické centrum s pomocí dotačních prostředků či darů. V letech 2013-2014 se v tomto duchu podařilo na liberecké dětské psychiatrii realizovat pečení a výtvarné aktivity, oboje s týdenní frekvencí. Receptář, portfolio výtvarných technik a výstupy z aktivit svědčí o vysoké úrovni a motivaci dobrovolníků. Za obrovský úspěch pokládáme udělení ceny Křesadlo 2014 dobrovolnici Kateřině Vitvarové, která realizovala výše zmíněné výtvarné činnosti. Navíc výtvarná díla mohou mít i velmi praktické uplatnění. Na dětské psychiatrii vznikly např. podklady pro PF 2014 dobrovolnického centra, firemní stolní kalendář 2014 a grafický design nemocničních webových stránek (http://www.nemlib.cz/web/index. php). Děti vidí, že jejich díla nejsou jen tak nějakými školními kresbičkami, ale že se dovedou prosadit i ve světě dospělých.

Dobročinné projekty

Ve spolupráci s dětským psychiatrickým oddělením dále realizujeme následující projekty dobrovolnického centra. Patří k nim cyklus tematických besed „Dobrovolně po škole“. Děti mají příležitost setkat se s představiteli atraktivních oborů lidské činnosti a pobesedovat s nimi o jejich profesi. Témata besed jsou volena tak, aby vhodným způsobem navazovala a doplňovala školní výuku a především aby zaujala dětskou mysl. „Výuka“ probíhá zpravidla ve dvou hlavních předmětech – vybrané kapitoly z medicíny a dobromyslný katechismus. Pravděpodobně nejatraktivnějším tématem cyklu je inscenace chirurgického zákroku. Akce perioperačních sester je velmi realistická, nechybí sálové ustrojení, chirurgické nástroje, imitace apendixu, roušky ani pacient (v tomto případě samozřejmě figurant).
Dále spolupracujeme s dětskou psychiatrií v rámci projektu „Galerie bez diagnózy“. Jeho cílem je přispět k výzdobě nemocničních interiérů a využít potenciálu výtvarného umění (zejména dětského) k odvádění myšlenek od zdravotních problémů k barevnějším stránkám života. Stávající expozice zahrnuje uměleckou fotografii, dětskou a lidovou malbu a užité umění. Několik exponátů vzniklo v souvislosti s cyklem „Dobrovolně po škole“, kdy děti po besedě získané poznatky výtvarně zpracovaly. Nemocniční interiéry zdobí prozatím tyto dětské tematické soubory a obrazy Neurologie (viz obr.), Pokojné stáří, Hepatologie, Srdce s šípem Amorovým a Člověk v nemocnici.
Během prázdnin chceme projektem „Prázdninová infuze“ dát dětem zapomenout na to, že jsou v nemocnici. Jedná se o jakýsi fiktivní infuzní roztok tvořený směsicí kulturně-zábavných akcí. Osvědčily se nám projížďky na ponících, loutkové divadlo, hudební koncerty či jízda historickou tramvají.
Od února letošního roku začali na oddělení docházet herci činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci a předčítají z dětských knížek.

O autorovi| Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, koordinátor dobrovolníků, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Dobromysl – Dobrovolnické centrum, tomas.hendrych@nemlib.cz

Ohodnoťte tento článek!