Domáca ventilátorová liečba

Dýchanie je životne dôležitý fyziologický proces, ktorého úlohou je prívod kyslíka do organizmu a vylučovanie kysličníka uhličitého a vodnej pary z organizmu do vonkajšieho prostredia. Umelá pľúcna ventilácia (UPV) predstavuje spôsob dýchania, pri ktorom mechanický prístroj – ventilátor UPV – plne alebo čiastočne zaisťuje prietok plynov respiračným systémom. Článok sa zaoberá UPV v domácom prostredí.

UPV v domácom prostredí

Umelá pľúcna ventilácia je súbor opatrení umožňujúcich podporiť alebo nahradiť činnosť niektorých zlyhávajúcich zložiek respiračného systému – pľúc, hrudnej steny, dýchacieho svalstva. Jej hlavným cieľom je podpora výmeny plynov v pľúcach, ovplyvnenie veľkosti pľúcneho objemu. Rozhodnutie o indikovaní UPV je dané klinickým stavom pacienta. Ide o ochorenia rôznej etiológie, o následky úrazov, ktoré sprevádza zlyhanie ventilácie, respirácie. Najčastejšie ide o ochorenia nervového a muskuloskeletálneho systému, ale aj o pneumologické a kardiálne ochorenia.
Domáca umelá pľúcna ventilácia (DUPV) spojuje využitie umelej pľúcnej ventilácie a výhody domáceho prostredia. Cieľom ventilácie je zlepšenie psychosomatického stavu pacienta odkázaného na dlhodobú alebo doživotnú UPV, ako aj poskytnutie komfortu domáceho prostredia a prítomnosť najbližších. Aby sme dosiahli tieto pozitíva DUPV, musí pacient, jeho blízki a personál kliniky prejsť procesom edukácie a nácviku všetkých ošetrovateľských výkonov a techník. Kvalitu života pacienta na DUPV ovplyvňuje komplex klinických, osobných a sociálnych činiteľov. Podpora pacienta a rodinných príslušníkov sa stáva jedným z cieľov terapeutickej a ošetrovateľskej intervencie.

Indikácie DUPV

Pneumologické – chronická obštrukčná choroba pľúc ( CHOCHP), muskuloskeletálné – ťažká kyfoskolióza, deformity hrudníka a neurologické – progresívna svalová dystrofia, spinálna svalová atrofia, neurofibromatóza, neuroinfekcie. Ochorenia rôznej etiológie: poranenia krčnej miechy, permanentný vegetatívny stav, amyotrofická laterálna skleróza. Indikáciu k DUPV navrhuje primár konkrétnej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorý je zároveň aj odborným garantom. Indikáciu potvrdzujú svojím vyjadrením a podpisom aj špecialisti z odboru pneumológie, ftizeológie a neurológie. Pre úspešnú realizáciu žiadosti o DUPV je dôležitý v prvom rade súhlas pacienta a jeho rodiny, ktorá si určí tzv. laického garanta, čiže člena rodiny, ktorý bude zaškolený v ošetrovateľských technikách a bude zodpovedný za zabezpečovanie ošetrovania pacienta v domácom prostredí. Po súhlase prichádza administratívne zabezpečenie žiadosti. Časť zabezpečuje laický garant – to spočíva v absolvovaní vyšetrenia svojej osoby u klinického psychológa a posúdenie bytovej otázky sociálnym pracovníkom z bytového odboru. Laický garant zabezpečuje tiež súhlas praktického lekára a dohodu s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Druhú časť žiadosti zabezpečuje odborný garant v spolupráci s oddelením so stykom s poisťovňami, ktoré kompletnú žiadosť odovzdáva na koncové posúdenie a schválenie do kmeňovej poisťovne pacienta. Jednoznačné pozitívum DUPV je somatopsychosociálny komfort pacienta. Aby sme dosia hli toto pozitívum, musí pacient, jeho blízki a personál kliniky prejsť procesom edukácie a nácviku všetkých ošetrovateľských výkonov a techník.

Ošetrovateľský plán a edukácia

Ošetrovateľský plán je zameraný na edukáciu ošetrujúcej osoby a na nácvik praktických zručností pre poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti ošetrovanej osobe rooming-in priamo pri lôžku pacienta počas hospitalizácie. Praktický nácvik laického garanta je zameraný na: • hygienickú starostlivosť, ktorá zahŕňa starostlivosť o kožu, prevenciu preležanín, ošetrovanie okolia tracheostomickej kanyly, ošetrovanie okolia PEG, • prevenciu stagnácie pľúcnych sekrétov – zahŕňa odsávanie sekrétov z dýchacích ciest a dutiny ústnej, poklepové masáže, polohovanie pacienta, • starostlivosť o výživu a vyprázdňovanie – táto oblasť zahŕňa podávanie upravenej stravy do PEG, režim výživy, režim vyprázdňovania, starostlivosť o kožu.
Edukácia príbuzných sa začína príjmom pacienta na kliniku. Úvodným rozhovorom s príbuznými zisťujeme ich predstavu o domácej starostlivosti, ako aj ich očakávania a tiež skúsenosti s touto formou starostlivosti. Od samého začiatku edukácie musia mať príbuzní podporu kontaktnej osoby edukácie, ktorá sa v čase hlavnej edukácie venuje len príbuzným pri lôžku pacienta a s trpezlivosťou a empatickým prístupom odpovedá na všetky ich aj niekoľkokrát opakované dotazy. Edukácia sa zameriava na poradenstvo i na obdobie už domácej starostlivosti a to hlavne na oblasti postupu pri zabezpečení kultúrnych, spoločenských, duchovných potrieb pacienta, na prevenciu časovej dezorientácie, ako aj na zvládnutie naliehavých a kritických situácií. Pri prepustení pacienta do domácej starostlivosti edukátor odovzdá laickému garantovi sesterskú prekladaciu správu spolu s edukačnými listami zameranými na základné ošetrovateľské techniky, ktoré boli súčasťou praktického nácviku.
Liečebný plán je zameraný na pravidelné výmeny TS kanyly; ďalej zahŕňa zhodnotenie klinického stavu pacienta pri pravidelnej návšteve; kontrolu ventilátora a nastavenie ventilačných parametrov; kontrolu odsávačky a materiálneho vybavenia; starostlivosť o pacienta podľa jeho aktuálneho zdravotného stavu; zabezpečenie ŠZM cestou obvodného lekára; riešenie naliehavých stavov. O liečebnom pláne edukuje pacienta a príbuzných primár kliniky anestéziológie a intenzívnej starostlivosti.
Prví pacienti na domácej ventilačnej liečbe sa na Slovensku objavovali už v 80. rokoch minulého storočia, ešte bez súhlasu poisťovní, bez legislatívy, vďaka nadšencom s ľudským prístupom a ochotou riskovať. Zlepšovaním techniky umelej pľúcnej ventilácie, ktorá sa využíva v domácom prostredí, dochádza i k nárastu pacientov, ktorí sú plne indikovaní na domácu ventilátorovú liečbu. Domáca umelá pľúcna ventilácia tak predstavuje jednu z motivácií pre život.
Naša klinika zabezpečuje od roku 2009 starostlivosť 9 pacientom. Domáce prostredie im prináša výhody menšieho stresu, infekčnosti, väčšieho pohodlia a hlavne prítomnosť najbližších. Avšak pre rodinu, ktorá sa o pacienta stará, to predstavuje totálnu zmenu životného štýlu, so všetkými sociálnymi, ekonomickými a psychickými dôsledkami. Je to starostlivosť o pacienta často plne imobilného, s poruchou komunikácie a to počas 24 hodín denne. Ich strach z možných komplikácií, z budúcnosti a z vlastného zlyhania musí byť chápaný. Podpora zo strany personálu kliniky, ich empatický prístup a ľudskosť, ochota pomôcť a poradiť znamená pre rodinu a pacienta oporný bod a ostrov istoty.

O autorovi| Literatúra u autoriek MUDr. Jarmila Železkovová, MBA, PhDr. Marianna Frantová, PhDr. Danka Lančaričová, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, FN Trnava, Jarmila.zelezkovova@fntt.sk, mafranta@gmail.com

Ventilátor DUPV

Domáca ventilátorová liečba
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů