Edukační proces u pacienta s glaukomem

Ráda bych čtenáře seznámila s průběhem edukačního procesu, který jsme se spoluautorkou článku připravily pro pacientku s glaukomem (zelený zákal).

Většinu informací o zdravotním stavu i průběhu onemocnění poskytuje pacientovi lékař. Nezastupitelná část edukace je ale na sestře, která by se měla věnovat především praktické stránce péče o pacienta. Totéž platí i u pacienta s glaukomem. Sestra poskytuje nemocnému informace, různá poučení, rady, návody a edukační materiály. Na konci edukačního procesu by měl pacient mít dostatek nových informací, vědomostí, zručností a postojů. V přípravné fázi před vlastní edukací si musí sestra vypracovat plán jednotlivých edukačních setkání.

Edukační proces má 5 fází.

1. Etapa posouzení – sběr údajů

Edukaci jsme prováděly u 48leté pacientky odeslané ambulantním očním lékařem k hospitalizaci na oční část lůžkového oddělení chirurgických oborů I pro dekompenzaci hodnot nitroočního tlaku a prošetření nitrooční tenze pro zhoršení vidění do dálky. Ambulantní hodnoty nitrooční tenze OD (pravé oko) – 33 torrů, OS (levé oko) – 32 torrů. Pacientka léčena s glaukomem, nedodržuje léčebný režim. Byla odeslána k nastavení a upravení léčby. Posoudily jsme celkový zdravotní stav pacientky, zaměřily jsme se na anamnézu, dále posoudily tělesný stav, mentální úroveň, způsob komunikace, řečový projev, společensko-ekonomické faktory, způsob učení, motivaci, postoj k edukaci, vztah k vlastnímu zdraví, bariéry v učení, zkušenost s danou problematikou, faktory napomáhající učení, posouzení motoriky, praktických zručností, a zda v současné době užívá nějaké léky ovlivňující schopnost edukace. Vše proběhlo formou rozhovoru. Na závěr nám pacientka vyplnila dotazník (viz tab. 1).

2. Etapa diagnostiky – zhodnocení získaných údajů

Na základě rozhovoru a odpovědí pacientky na uvedené otázky v dotazníku jsme zjistily deficit vědomostí a zručností a stanovily jsme

edukační diagnózy: • nedostatek vědomostí o:

– glaukomu v souvislosti s nedostatkem informací, – rizikových faktorech vzniku glaukomu v souvislosti s bagatelizací choroby, – glaukomovém záchvatu v souvislosti s nedostatkem osobních zkušeností, – správné životosprávě v souvislosti s glaukomem; • nedostatek vědomostí a zručností: při aplikaci léků do očí v souvislosti s chybně vysvětleným praktickým po stupem; • nedostatek v postojích: strach z úplné ztráty zraku a budoucnosti v důsledku glaukomu.

3. Etapa plánování – stanovení priorit edukace

• Získat potřebné vědomosti o glaukomu.
• Získat potřebné vědomosti o rizikových faktorech glaukomu. • Získat dostatečné vědomosti o glaukomovém záchvatu.
• Naučit pacientku (event. její rodinu) správnou aplikaci léků do očí. • Seznámit pacientku se správnou životosprávou při glaukomu.
• Seznámit pacientku s nutností změnit svůj postoj ke svému zdraví.
Záměr edukace je adaptovat se na trvale změněnou životní situaci.

Cíle edukace: • Afektivní: pacientka projeví pozitivní postoj a vůli aktivně spolupracovat a snahu získat vědomosti k dodržování správné životosprávy, prokáže změny v názorech a postojích při úpravě režimu.
• Kognitivní: pacientka po ukončení edukace projeví komplexní vědomosti o glaukomu, rizikových faktorech vzniku glaukomu, o glaukomovém záchvatu, o úpravě životosprávy a monitorování zdravotního stavu.
• Behaviorální: pacientka si upraví životosprávu, dodržuje předepsaný léčebný režim, pacientka (rodina) zvládá aplikaci očních léků, dokáže monitorovat změny ve svém zdravotním stavu a při zhoršení adekvátně reaguje.

Metody edukace:

• motivační rozhovor, • zodpovídání otázek, • instruktáž a praktické cvičení, • přednáška – prezentace v Power -Point, • diskuse, • zpětná vazba (rozhovor, dotazník). Forma edukace: individuální, skupinová Místo edukace: ambulance, seminární místnost Počet sezení: 5 sezení po 30–50 minutách

Edukační pomůcky: • textové – letáčky, učebnice, brožury, hodnotící dotazník, • vizuální – fotografie, prezentace v PowerPoint, obrázky, zdravotnický materiál (pomůcky k aplikaci očních léků),

• edukační karty.
Témata edukace a předpokládaný čas edukace: • edukační jednotka č. 1: životospráva při glaukomu – 40 min. • edukační jednotka č. 2: onemocnění glaukom – 50 min.
• edukační jednotka č. 3: rizikové faktory při vzniku glaukomu – 30 min.
• edukační jednotka č. 4: glaukomový záchvat – 45 min.
• edukační jednotka č. 5: aplikace očních léků – 45 min.

4. Etapa realizace – podrobný popis edukační jednotky č. 1

Edukační jednotka č. 1 • Téma edukace: životospráva při glaukomu

• Čas a délka edukační jednotky: 40 min.
• Forma edukace: individuální • Místo edukace: klidná místnost, pokoj pacientky, vyšetřovna • Cílová skupina edukace: pacientka • Metoda edukace: motivační rozhovor, vysvětlování, zodpovídání otázek, diskuse, zpětná vazba, práce s textem • Edukační pomůcky: edukační karta č. 1 (viz box), letáčky, brožurky, učebnice

Cíl edukace • Kognitivní: pacientka má dostatek vědomostí o životosprávě při glaukomu.
• Afektivní: pacientka projeví zájem získat nové informace o životním stylu při glaukomu a projeví ochotu změnit svůj dosavadní životní styl.
• Behaviorální: pacientka se aktivně zapojuje do edukačního procesu a upraví svůj životní styl.

Realizace • Motivační fáze: 5 minut Motivačním rozhovorem jsme povzbudily pacientku k vzájemné spolupráci, vytvořily jsme příjemné a klidné prostředí. Pacientku jsme stručně seznámily s průběhem edukace, jeho obsahem a cílem.

• Expoziční fáze: 15 minut Úvodem této fáze edukace jsme pacientce zdůraznily, že správný životní styl může ovlivnit průběh glaukomu (viz box). Tyto informace jsme podaly v rámci své kompetence.
Glaukom je onemocnění, které může vést k nevidomosti, a proto je nezbytné, aby pacient s tímto onemocněním přísně dodržoval léčebný režim a chodil na pravidelné prohlídky ke svému lékaři. • Fixační fáze: 10 minut Zopakování nejdůležitějších informací a vyjasnění postojů k dané problematice. Pacientce jsme odpověděly na její dotazy.
• Fáze ověřovací: 10 minut Dotazováním a rozhovorem jsme zjistily míru získaných vědomostí o životosprávě. Pacientka prokázala, že pochopila nutnou úpravu životosprávy a správně odpověděla na otázky. Byla jí poskytnuta edukační karta, kterou si po propuštění odnesla domů. Cíl edukace splněn.

5. Etapa vyhodnocení

Po realizaci všech edukačních jednotek jsme zhodnotily efektivnost edukace tím, že jsme předložily pacientce vstupní dotazník na opětovné vyplnění. Vyhodnocením odpovědí z dotazníku jsme zjistily splnění cílů edukace, které jsme si stanovily před edukačním procesem.

Závěr

Edukace má v ošetřovatelství své nezastupitelné místo, zejména pokud se jedná o glaukom. Zde se v edukaci zaměříme hlavně na přísné dodržování léčebného režimu, správnou aplikaci očních kapek, dostatečné množství kvalitních informací o onemocnění, léčebném režimu, spolupráci ze strany pacienta. Tyto prvky se podílejí na úspěchu léčby a výskytu komplikací. Následkem nedostatku informací může dojít k progresivnímu zhoršování zrakových funkcí, kdy během krátké doby může dojít ke slepotě. Jakékoli zhoršení zraku ztíží zvládání běžných každodenních činností, ohrozí vykonávání zaměstnání, zálib a zasáhne do rodinného života každého zrakově postiženého jedince.

Edukační karta č. 1 Život se zeleným zákalem

A. Desatero pro život se zeleným zákalem 1. Návštěva očního lékaře – nemocných stále přibývá, věková hranice se snižuje. Jen oční lékař může včas rozpoznat zelený zákal a zahájit léčbu.
2. Včasné preventivní prohlídky – po 35. roce by se měl každý podrobit očnímu vyšetření. Glaukom bývá dědičný, pozor na rodinné dispozice.
3. Léky – předepsané oční kapky je nutné užívat přesně, onemocnění se nebude zhoršovat.
4. Pravidelné kontroly – doporučuje se dodržovat termín návštěv, lékař může snížit či zvýšit dávkování léků v závislosti na stavu.
5. Upozornění – jestliže máte glaukom a začnete trpět bolestmi hlavy či náhlou poruchou vidění, měl byste co nejdříve navštívit lékaře. Příznaky mohou signalizovat glaukomový záchvat.
6. Zdravotní stav – vysoký krevní tlak, cukrovka a jiná onemocnění mohou nepříznivě působit na zrak. Vhodné je pravidelně docházet na preventivní zdravotní prohlídky k praktickému lékaři.
7. Bezpečnost v dopravě – pokud pacient s glaukomem netrpí silnou ztrátou zorného pole, může řídit vozidlo, nutné je však informovat se u očního lékaře, zda předepsané léky neovlivňují schopnosti při řízení.
8. Kouření – snižuje prokrvení očního nervu, což ho více zatěžuje.
9. Televize a čtení – pacienti s glaukomem mohou sledovat televizi, pracovat s počítačem a číst jako jiní.
10. Sport a tělesný pohyb – je doporučován v rozumné míře, způsobuje lepší prokrvení a vyvolává pocit pohody, to pomáhá i očím.

B. Co mohu dělat – zábava a sport: • pravidelně fyzicky cvičit – vhodné rozcvičky ráno, procházky na čerstvém vzduchu, • správná relaxace, • dostatečné množství spánku – na usínání lze doporučit 2–3 lžíce medu s teplou vodou, • lze chodit do sauny – nemá vliv na zvýšení nitroočního tlaku, • potápění – lze provádět po poradě se svým lékařem, • létání – je třeba se poradit se svým očním lékařem, • hraní na dechový hudební nástroj – nutno konzultovat se svým lékařem, • kontaktní čočky – mohou se nosit, ale po poradě se svým očním lékařem, • těhotenství a kojení – váš ošetřující lékař musí vědět, které léky na snížení nitroočního tlaku jsou neškodné pro matku i plod.

C. Čeho se vyvarovat: • stresu, • zaměstnání s velkým nervovým vypětím, • přesčasové práce, • nočních služeb, • práce v horkých provozech a práce se stálými vibracemi, • je nutný zákaz pití černé kávy, silného čaje, velkého množství tekutin najednou (vedou ke zvýšení nitroočního tlaku), • vyhnout se přejídání a hladovění, • omezit příjem potravy se zvýšeným obsahem tekutin, • činností v předklonu – v práci dělat přestávky, • zvedání těžkých předmětů a prudkých pohybů hlavou, • ze stravy vyloučit pikantní a ostrá jídla, • vyhnout se čtení při špatném osvětlení, • je nutné zakázat kravaty, tuhé límce (vše, co by mohlo ovlivnit krevní oběh v oblasti hlavy).
Vaši rodinní příslušníci si případné ohrožení glaukomem mohou otestovat na: www.glaukom.cz Další informace můžete čerpat na: www.zeleny-zakal.cz

Dotazník ke zjištění vědomostí o glaukomu
1 Glaukom (zelený zákal) je?
a) zvýšené prokrvení oka
b) zkalení oční čočky
c) poškození sítnice
d) odumírání buněk zrakového nervu
2 Rizikové faktory vzniku glaukomového poškození jsou:
a) kouření
b) stres
c)c zvýšený nitrooční tlak
d) dědičnost
e) cukrovka
f) vysoký krevní tlak
g) neznám žádné rizikové faktory
3 Glaukom při dodržování léčebného režimu je onemocnění:
a) vyléčitelné
b) vyléčitelné při včasném zjištění
c) nevyléčitelné s možností pomalého zhoršování stavu
d) nevyléčitelné s možností rychlého zhoršování stavu, může vést ke ztrátě zraku
4 S glaukomem mohu:
a) vypít větší množství tekutin v krátkém časovém období
b) náhle přecházet ze tmy na jasné světlo
c) být v neustálém stresu a fyzicky se velmi namáhat
d) zvedat těžká břemena a být v neustálém předklonu
5 Glaukomový záchvat může být vyvolán:
a) pobytem ve tmě
b) čtením
c) zvýšenou tělesnou námahou
d) ručními pracemi
e) konzumací většího množství tekutin v krátkém časovém úseku
6 Víte, jak se může projevit glaukomový záchvat?
a) zarudnutím očí
b) otokem víček
c) zvýšeným slzením
d) bolestmi hlavy
e) zamlženým viděním
f) zánětem očí
g) modřinou v okolí očí
7 Při výskytu příznaků glaukomového záchvatu:
a) vyčkám, až příznaky odezní, pak navštívím praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
b) ihned navštívím očního lékaře
c) objednám se na oční vyšetření a budu o projevech záchvatu informovat lékaře
8 V průběhu léčby se oční kapky aplikují:
a) při výskytu potíží (bolest hlavy, tlak v očích)
b) v pravidelných intervalech
c) kdykoliv, když si vzpomenu
9 Správný postup při aplikaci kapek je:
a) kapat do středu oka, při použití více preparátů dělat přestávku aspoň 5 minut mezi aplikacemi
b) kapat do středu oka, při použití více preparátů není nutno dělat mezi aplikacemi přestávku
c) kapat do vnitřního koutku, při použití více preparátů není nutno dělat mezi aplikacemi přestávku
d) kapat do vnitřního koutku, při použití více preparátů dělat přestávku aspoň 5 minut mezi aplikacemi
10 Při používání očních kapek:
a) mohu mít kapky uložené na teplém místě
b) mohu mít kapky uložené na chladném místě
c) musím mít čisté ruce
d) kapátko musí být čisté
e) nemusím dbát pokynů lékaře a dodržovat přesné intervaly kapání
f) v případě pálení, slzení očí, bušení srdce musím informovat lékaře
11 S glaukomem musím:
a) pravidelně navštěvovat oftalmologa
b) dbát pokynů lékaře a dodržovat přesné intervaly kapání
c) být v neustálém stresu a fyzicky se velmi namáhat
d) chránit oči před úrazem
e) v případě zhoršení zraku, bolesti, nevolnosti, zarudnutí očí ihned vyhledat pomoc oftalmologa
f) trvale užívat předepsané léky a kapky
g) podstupovat pravidelně předepsaná kontrolní vyšetření
h) nemusím dbát pokynů lékaře, nemusím užívat trvale žádné léky
12 Mezi nejvážnější komplikace glaukomu patří:
a) nevidomost
b) poruchy vidění
c) časté záněty očí
d) trvalá bolest hlavy

O autorovi| Mgr. Monika Zakopčanová, vrchní sestra lůžkového oddělení chirurgických oborů I, Nemocnice Znojmo, p. o., monika.zakopcanova@nemzn.cz, Blanka Zimmermannová, všeobecná sestra lůžkového oddělení chirurgických oborů I, Nemocnice Znojmo, p. o., blanka.zimmermannova@nemzn.cz

Změny v zorném poli u glaukomu

Edukační proces u pacienta s glaukomem
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů