EGIS a kombinační léčba hypertenze

V průběhu XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, který proběhl v květnu v prostorách Výstaviště Brno, představila své produkty společnost EGIS Praha. Z oblasti kardiovaskulární se zaměřuje především na léčbu hypertenze (Bigital, Egiramlon), dyslipidemií (Torvazin) a ischemické choroby dolních končetin (Noclaud).

Léčba hypertenze

Hypertenze je považována za jeden z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Snížení krevního tlaku snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací a vede k redukci kardiovaskulární morbidity i mortality. Vedle režimových nefarmakologických opatření se v léčbě hypertenze uplatňují zejména antihypertenziva a jejich kombinace. Ukázalo se však, že při monoterapii bývá dosahováno cílových hodnot krevního tlaku jen u 30 % hypertoniků. Výhodnější je proto používat kombinační léčbu. Tuto léčbu lze nasadit ihned při hodnotách TK nad 160/100 mmHg nebo při cílové hodnotě kolem 130/80 mmHg. U většiny hypertoniků lze dosáhnout efektivní kontroly krevního tlaku pouze kombinací alespoň dvou antihypertenziv. V klinické praxi se preferuje používání těch kombinací, jejichž účinnost byla ověřena ve velkých klinických studiích a vedla k redukci výskytu kardiovaskulárních příhod.

Význam fixních kombinací

V souvislosti se současným podáváním více přípravků na snížení krevního tlaku nemocným s hypertenzí bylo prokázáno, že čím více léků pacienti užívají, tím nižší je jejich adherence k léčbě. Naopak při využití fixních kombinací antihypertenziv se adherence k léčbě zvyšuje přibližně o 25 %. Zahájení léčby fixní kombinací vede k rychlejšímu a výraznějšímu poklesu krevního tlaku než zahájení monoterapií. Také výskyt nežádoucích účinků léků je u kombinační léčby nižší. Výhodou jsou i nižší náklady na léčbu. V současnosti je k dispozici více fixních kombinací s různými dávkami stejných látek, což umožňuje titrovat léčbu podle individuální potřeby pacienta.

Bisoprolol + amlodipin

Mezi léky, které se objevují v kombinační léčbě hypertenze, se řadí například amlodipin v kombinaci s bisoprololem. Amlodipin patří mezi kalciové blokátory a působí především na cévní stěnu, kde vyvolává vazodilataci a pokles periferní rezistence. Jeho efekt přitom není omezen na periferní arteriální řečiště, ale uplatňuje se též v koronární cirkulaci, což má za následek antianginózní účinek. Účinnost tohoto léku prokázalo několik studií (ASCOT, CAFE, ALLHAT a ACCOMPLISH). Bisoprolol je kardioselektivní betablokátor, u něhož byl prokázán efekt na snížení tepové frekvence. Klidová tepová frekvence se ukazuje být za jistých stavů nezávislým prediktorem kardiovaskulárních onemocnění nebo fatální příhody. Evropská doporučení pro léčbu hypertenze z roku 2013 proto uvádějí, že měření krevního tlaku by mělo být vždy spojeno i s měřením tepové frekvence.

Bigital

V průběhu XXIII. výročního sjezdu ČKS představila společnost Egis nový antihypertenzní přípravek Bigital, který je fixní kombinací bisoprololu a amlodipinu. Bigital představuje antihypertenzivum s dvojím účinkem, u něhož bylo prokázáno efektivní snížení krevního tlaku a současně snížení tepové frekvence. Účinnost a bezpečnost této kombinace ověřovala studie Rana a kol., publikovaná v The Ind Pract 2008. Tato studie, do níž bylo zařazeno 800 pacientů s hypertenzí, prokázala po 4 týdnech užívání kombinace 5 mg bisoprololu a 5 mg amlodipinu v jedné tabletě významné snížení krevního tlaku (diastolický o 20 %, systolický o 37 %; viz graf 1) a významné snížení tepové frekvence (z průměrných 83 na 74 tepů/min; viz graf 2). Cílových hodnot krevního tlaku (TK pod 140/90 mmHg) dosáhlo 82 % pacientů. Celých 90 % uvádělo výbornou toleranci přípravku. U fixní kombinace bisoprolol + amlodipin byla též prokázána lepší compliance oproti volné kombinaci antihypertenziv. Výhodou této kombinace je odlišný mechanismus účinku obou složek, který vede k posílení antihypertenzního účinku a tím snazšímu dosažení cílových hodnot krevního tlaku. Obě léčivé látky (bisoprolol i amlodipin) mají kromě hypertenzního také antianginózní účinek.

Egiramlon = ramipril + amlodipin

Další účinnou kombinaci antihypertenziv společnosti Egis představuje Egiramlon, což je fixní kombinace ramiprilu (ACE inhibitor) a amlodipinu (blokátor kalciových kanálů). Několik studií prokázalo, že tato fixní kombinace snižuje krevní tlak účinněji než monoterapie amlodipinem (studie ATAR; viz graf 3), je účinná v dosažení cílových hodnot krevního tlaku (studie RAMONA) a účinnější ve snížení kardiovaskulárních příhod než kombinace ACE-I a hydrochlorthiazidu (studie ACCOMPLISH). V další studii, zaměřené na compliance antihypertenzní léčby u starších pacientů (nad 65 let), byla prokázána o 23 % lepší compliance fixní kombinace oproti volné kombinaci léků.

EGIS Praha, spol. s r. o., je dceřinou společností EGIS Pharmaceuticals PLC se sídlem v Budapešti. Firma EGIS vznikla v roce 1913 a v současnosti má dceřiné společnosti ve více než 18 zemích světa zejména střední a východní Evropy. Společnost se zaměřuje na 3 hlavní oblasti: na kardiovaskulární léčbu, léčbu onemocnění CNS a na biologickou léčbu autoimunitních chorob včetně onkologie. V ČR působí EGIS od roku 1995.

Graf 1 Snížení TK po 4týdenním užívání fixní kombinace bisoprolol + amlodipin (Bigital)
Graf 2 Snížení tepové frekvence po 4týdenním užívání fixní kombinace biso pro lol + amlodipin (Bigital)
Graf 3 Snížení krevního tlaku při užívání fixní kombinace ramipril + amlodipin (Egiramlon)
Společnost EGIS prezentovala své produkty na letošním kardiologickém kongresu

Ohodnoťte tento článek!