eHealth a telemedicína: konference eHealth Days 2014 – 19. díl

Významnou akcí, kterou nemůžeme v našem seriálu o elektronickém zdravotnictví vynechat, je konference eHealth Days 2014, která proběhne tento měsíc. Jejím pořadatelem je Národní telemedicínské centrum (NTMC) ve spolupráci s nakladatelstvím Sdělovací technika.

Tento ročník navazuje na konference, které se konaly v předchozích letech. Je sestaven ze tří programových bloků. Zaměření je technické, ale prostor je věnován také akademické sekci. Hlavní myšlenkou celé konference je navázání vzájemné spolupráce jednotlivých tuzemských pracovišť a vědeckých týmů, ať již v oblasti vědy, výzkumu a grantových žádostí či společného postupu ve vztahu k politickým otázkám a státním úřadům.

Organizátorem je Národní telemedicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci, které vzniklo teprve nedávno, v dubnu roku 2012, z iniciativy přednosty I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Miloše Táborského, Ph. D., FESC, MBA. Jeho pracoviště se zabývá vědeckým ověřováním nových telemedicínských postupů a jejich zaváděním do rutinní klinické praxe, a to například v oblasti léčby chronického srdečního selhání, diabetu, hypertenze, dále u pacientů s implantabilními zařízeními (pacemakery) či na antikoagulační léčbě. Další oblastí aktivit tohoto centra je i vzdělávání studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci či unikátní tvorba první české elektronické učebnice kardiologie.

Zacíleno na akademickou sféru

Konference o problematice telemedicíny a eHealth mají v České republice v posledních letech bohatou tradici. Přispívají tak k rozšiřování a přijímání těchto technologií a postupů do povědomí široké odborné veřejnosti. Nejčastěji jsou tyto konference orientovány technicky, kdy převažují prezentace různých řešení za využití informačních technologií v rozličných oblastech systému zdravotní péče: nemocniční informační systémy, elektronická preskripce léčiv, dálkový přenos a sdílení obrazové dokumentace mezi pracovišti apod. Tomu často odpovídá i převážně technické zaměření posluchačů a řečníků na těchto konferencích. Již méně časté jsou v této oblasti konference zaměřené více klinicky, ať již v oblasti radiologie, obezitologie či telemonitoringu pacientů, obecně s převahou lékařů a zdravotníků mezi řečníky i posluchači.

Zajímavá je pak připravovaná konference eHealth Days 2014, která se uskuteční 18. 2. v kongresovém centru IKEM. Už jsem kdysi psal, že eHealth a telemedicína je u nás hojně pěstovaná mezi techniky a odborníky IT, zatímco lékaři mají k elektronickému zdravotnictví odstup. To bylo koneckonců vidět i na minulých konferencích eHealth Days, které byly zaměřeny převážně technicky. Loni proběhly takové konference dvě, v únoru a květnu. Řečníky tvořili zástupci komerčních a dodavatelských IT firem, ale i státních orgánů a institucí. V letošním roce se proto Národní telemedicínské centrum rozhodlo pro důraz na novou akademickou sekci. Podaří se představit všechna tuzemská akademická pracoviště, která se eHealth, telemedicínou, asistivními technologiemi i vzděláváním v těchto oblastech zabývají.

Iniciativa zdola

Konference však samozřejmě nabídne i další programové bloky. V prvním tradičně vystoupí zástupci komerčního sektoru a odborných společností v čele s přednáškou Ing. Martina Zemana jako zástupce České lékařské společnosti JEP. Prezentována bude i nově vznikající platforma vzájemné spolupráce při rozvoji elektronického zdravotnictví v Česku na principu bottom-up (tedy iniciativa zdola), který se osvědčil v řadě zemí s úspěšně rozvinutými systémy eHealth a díky celospolečenskému konsenzu respektuje potřeby všech zájmových skupin (dodavatelů, poskytovatelů, plátců zdravotní péče, zdravotnických profesionálů i pacientů).

Ve druhém programovém bloku konference, který je zaměřen na Národní telemedicínské centrum a jeho partnery, vystoupí nejprve vedoucí tohoto centra profesor Miloš Táborský. Představí zde svoji vizi dalšího zavádění telemedicíny do rutinní klinické praxe a také vlastní klinicky orientovaný příspěvek z této oblasti. Následovat bude příspěvek Ing. Milana Blahy z Institutu biostatistiky a analýz MU v Brně, který posluchačům přiblíží výhody a technické zázemí telemedicínského přenosu dat z klinik do institutu, napojení na databáze a statistické zpracování dat.

Dále vystoupí dva zahraniční hosté jakožto partneři NTMC ze společných evropských projektů. Pozvání vystoupit na konferenci přijala paní Petra Leroy Čadová z Evropské komise, která svůj příspěvek zaměří na pohled Bruselu na Evropské inovační partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí. Posledním řečníkem v této sekci bude paní Diane Whitehouseová z Evropské asociace pro telematiku ve zdravotnictví, jež bude prezentovat na zkušenosti s rozsáhlými telemedicínskými projekty jako „Renewing health“ a „United 4 Health“, do kterého je zapojeno 15 evropských regionů.

Příležitost pro setkání a sdílení zkušeností

Ve třetím a nejrozsáhlejším programovém bloku konference proběhne zcela nově již zmíněná akademická sekce. Účastní se jí snad všechny české akademické instituce, které se eHealth, telemedicínou, asistivními technologiemi i vzděláváním v těchto oblastech zabývají. Formátem budou krátká konferenční sdělení, ve kterých každé pracoviště představí své zaměření, řešené projekty a výsledky.

V další části bude následovat společná moderovaná diskuse nad tématy možné spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a výuky, ale i v otázce politiky a vztahu ke státním institucím. Setkají se zde akademická pracoviště od Plzně až po Ostravu, včetně zástupců našeho Centra pro eHealth a telemedicínu 1. lékařské fakulty UK a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Konference tak nabídne příležitost pro setkání, výměnu a sdílení zkušeností nejen všech akademických pracovišť navzájem, ale současně i zástupců komerčních a odborných společností. Potěšující je jistě též skutečnost, že nejen zástupci akademických subjektů s aktivním příspěvkem, ale všichni návštěvníci konference z řad akademických pracovišť a postgraduální studenti mají na konferenci vstup zdarma.


Autoři: doc. MUDr. Leoš Středa, Ph. D., Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK; Ing. Lukáš Roubík, Národní telemedicínské centrum Olomouc

Ohodnoťte tento článek!