Empagliflozin a kardiovaskulární riziko

Výsledky studie EMPA-REG OUTCOME ukázaly, že empagliflozin snižuje kardiovaskulární riziko u jedinců s diabetem.

Empagliflozin patří mezi zástupce nové skupiny perorálních antidiabetik, která vedou k blokaci sodíkoglukózového transportéru 2 v ledvinách. To vede k omezení zpětného vychytávání glukózy v ledvinách, a tudíž většímu výdeji glukózy močí, což má za následek snížení její hladiny v krvi. Podle nově uveřejněného výzkumu navíc empagliflozin snižuje riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob u jedinců s diabetem mellitem (DM) 2. typu.

Studie EMPA-REG OUTCOME

Jednalo se o multicentrickou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, které se zúčastnilo více než 7000 pacientů s DM 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem ze 42 zemí světa. Tito pacienti užívali v kombinaci se standardní terapií jednou denně perorálně buď 10 mg, nebo 25 mg empagliflozinu, nebo placebo. Standardní terapie zahrnovala kromě léčiv snižujících glykemii i antihypertenziva a hypolipidemika. Primárním sledovaným parametrem byl výskyt úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozková příhoda.
Ze závěrů studie plyne, že empagliflozin je jedinou hypoglykemizující látkou, která v cíleně zaměřeném výzkumu prokázala vliv na snížení rizika kardiovaskulárních chorob. Výsledky budou prezentovány v září na 51. výročním zasedání Evropské společnosti pro výzkum diabetu ve Stockholmu.

Ohodnoťte tento článek!