Empagliflozin snižuje KV mortalitu

Výsledky studie EMPA-REG OUTCOME prokázaly, že inhibitor SGLT2 empagliflozin je schopen zvýšit kardiovaskulární ochranu pacientů s diabetem mellitem 2. typu (DM2) nezávisle na snižování hladiny glukózy. Regulační orgány proto
schválily používání antidiabetika nejen ke snižování glykemie, ale také k snížení KV rizika, které je stále hlavní příčinou
úmrtí pacientů s DM2.

Unikátní vlastnosti inhibitorů SGLT2 (gliflozinů) umožnily lékařům přistoupit ke kontrole glykemie inovativním způsobem – mechanismem, který obchází inzulinový systém. Inhibitory SGLT2 snižují hladinu glukózy tím, že zabraňují její reabsorpci v ledvinách. Jelikož je nezávislý na inzulinu, neměly by inhibitory SGLT2 zvyšovat riziko hypoglykemie.

Empagliflozin

Nedávná klinická studie EMPA-REG OUTCOME prokázala, že empagliflozin poskytuje pacientům s DM2 významnou ochranu před KV rizikem. Mezi hlavní KV přínosy patří pokles počtu úmrtí v důsledku KV onemocnění, nefatálních infarktů myokardu a nefatálních cévních mozkových příhod, což vedlo k snížení hodnot primárního cíle studie 3P-MACE (tab 1). Výsledky studie byly začleněny do SPC empagliflozinu. Jak empagliflozin ovlivňuje snížení počtu KV úmrtí, není prozatím známo, avšak bylo prokázáno, že blokování reabsorpce glukózy má četné zdravotní přínosy (snížení TK, snížení glykemie, pokles tělesné hmotnosti). Dodatečné zdravotní přínosy mohou zahrnovat změny arteriální tuhosti, srdečních funkcí, kardiorenální dopady, pokles albuminurie a snížení hladiny kyseliny močové. Má se za to, že je to nejen z důvodu vylučování glukózy pomocí moči, ale také kvůli zvýšené diuréze a vylučování sodíku.

Glifloziny nemají stejné účinky

Nedávno zveřejněné výsledky studií CVOT pro canagliflozin naznačují, že KV přínosy platí spíše pro samotný empagliflozin než pro glifloziny obecně. Ve studii zaměřené na canagliflozin, která byla založena na výsledcích CVOT studií CANVAS a CANVAS-R, nebyl zaznamenán významný pokles v celkové ani KV mortalitě. Empagliflozin je v současnosti jediný gliflozin schválený ze strany EMA a FDA jak pro kontrolu glykemie, tak pro KV ochranu.

„Starší antidiabetika jako metformin či inzulin ve spojení s protisrážlivou léčbou řešily hladinu cukru v krvi a prevenci mikrovaskulárních poškození. Nedokázaly však účinně snižovat riziko makrovaskulárních obtíží. Některé starší preparáty na ně dokonce měly přímo negativní dopad. S glifloziny dokážeme zablokovat zpětné vstřebávání glukózy v ledvinách, a přispět tak k vyloučení až 70 g glukózy močí ven z organismu denně, což odpovídá množství energie získané jedním hlavním jídlem. Nicméně pouze jeden z rodiny gliflozinů – empagliflozin dokáže účinně snižovat KV riziko u pacientů s diabetem 2. typu,“ uvedl doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph. D., z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN v Praze.

**

Tab. 1 Přínosy empagliflozinu z hlediska kardiovaskulárního rizika

Snížení o 14 % Snížení o 32 % Snížení o 38 % Snížení o 35 %
Primární cíl Celková mortalita Kardiovaskulární Hospitalizace
studie bez ohledu na úmrtí z důvodu selhání
(3P-MACE) příčinu srdce

Největší vliv na snížení hodnot primárního cíle 3P-MACE i ukazatele celkové
mortality bez ohledu na příčiny měl pokles počtu kardiovaskulárních úmrtí

Ohodnoťte tento článek!