Expozice formaldehydu u zdravotníků je nutné kontrolovat

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dokončila výzkum hodnocení expozice formaldehydu u pracovníků ve zdravotnictví. Autoři apelují na nutnost sledovat, zda nedochází ke změnám v míře expozice zaměstnanců, a také na potřebu pravidelné revize přístrojů i vzduchotechniky.

Hygienická stanice zhodnotila inhalační expozice formaldehydu u pracovníků vybraných oddělení dvou zdravotnických zařízení na základě měření jeho koncentrace v pracovním ovzduší. Autoři šetření Ing. Stanislav Galuszka a RNDr. Hana Střížová pro naši redakci uvedli, že výsledky jejich práce poukazují na nutnost kontrolovat úroveň faktorů pracovních podmínek a nutnost pravidelných revizí jak formaldehydových sterilizátorů, tak vzduchotechnického zařízení, které má na pracovištích sloužit ke snížení expozice pracovníků nebezpečným chemickým látkám.
Zaměstnanci ve zdravotnictví jsou při své práci vystaveni působení řady faktorů pracovních podmínek, které mají vliv na jejich zdraví. Jak autoři uvedli, jde především o biologické činitele, celkovou fyzickou zátěž, pracovní polohu, psychickou zátěž, zrakovou zátěž, chemické látky a směsi – dezinfekční prostředky, formal dehyd, inhalační anes tetika a další.

Zdravotní rizika formaldehydu

Formaldehyd je bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, který se v praxi používá ve formě vodného roztoku. Je zařazen mezi účinné biocidní látky, tzn. má baktericidní, virucidní, sporocidní i fungicidní účinky. Používá se jako konzervant potravin, kosmetických přípravků, léčiv, dále se využívá jako dezinfekční a sterilizační prostředek a ke konzervaci biologického materiálu. Formaldehyd je nebezpečná chemická látka, která může poškodit zdraví pracovníků, kteří jsou vystaveni jeho působení, svým toxickým účinkem hlavně při vdechování, styku s kůží a požití, dále účinkem žíravým, dráždivým, senzibilizujícím a karcinogenním. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Vyšší koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznic a respirační problémy, např. zánět průdušek a otok nebo zánět plic. U citlivých jedinců může formaldehyd vyvolávat astma a záněty kůže. Chronická expozice způsobuje zánět průdušek. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Vyšší koncentrace mohou vyvolat zákal rohovky nebo i ztrátu zraku. Částečně se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce. Chronická otrava je dosti neurčitá. Jedná se o následky opakovaného dráždění, poruchy spánku, nechutenství, ale i poškození jater a ledvin. Z nervových příznaků je to třes, poruchy citlivosti, neuralgie i poškození zraku.

Překročení přípustné koncentrace

Pro sledování expozice pracovníků formaldehydu byla vybrána zdravotnická pracoviště tří nemocnic, a to pracoviště centrální sterilizace a pracoviště patologie. Na oddělení centrální sterilizace je zajišťována dekontaminace a sterilizace pro všechna oddělení nemocnice a pro zdravotnická zařízení v terénu, mimo jiné i ve sterilizátoru 130 LF Matachna. Sterilizačním médiem je roztok formaldehydu o koncentraci 2 %.
Vzorky pracovního ovzduší na pracovišti centrální sterilizace byly odebírány jako osobní odběry, což znamená, že odběrová souprava pro odběr vzorků pracovního ovzduší byla připevněna na těle sestry – v její dýchací zóně. Formaldehyd uniká do pracovního ovzduší při otevření dveří sterilizátoru a vykládání vysterilizovaného materiálu, při odvětrávání vysterilizovaného materiálu, při doplňování formal dehydového roztoku do přístroje. Provedeným měřením bylo zjištěno, že na pracovišti centrální sterilizace u práce ses try nebyl dodržen celosměnový přípustný expoziční limit formal dehydu a že zjištěné krátkodobé koncentrace formal dehydu v pracovním ovzduší překračují i nejvyšší přípustnou koncentraci. Stejná situace byla zjištěna po provedení revize vzduchotechnického zařízení sloužícího k odsávání par formal dehydu z prostoru obsluhy sterilizátoru. Na základě těchto výsledků se nemocnice rozhodla zastavit provoz formaldehydové sterilizace a tuto ste rilizaci zajišťovat externě do doby zprovoznění nového pracoviště.

Na patologii limity dodrženy

Na hodnocených pracovištích oddělení patologie byly vzorky pracovního ovzduší pro stanovení koncentrace formaldehydu odebírány rovněž jako osobní odběry u práce lékaře a zdravotní laborantky při přikrajování bioptického materiálu. Jednalo se o odebrané vzorky orgánů, které přicházejí na oddělení patologie k vyšetření v odběrových nádobách s 10% roztokem formaldehydu. Pracoviště přikrajoven jsou vybavena centrální vzduchotechnikou a pracovními stoly se spodním odsáváním. Provedenými měřeními bylo na všech pracovištích patologie zjištěno dodržení přípustného expozičního limitu i nejvyšší přípustné koncentrace formaldehydu v pracovním ovzduší.
Zdravotnická zařízení, v nichž byla sledována celosměnová koncentrace formaldehydu v pracovním ovzduší, mají zpracovanou kategorizaci prací. Tato povinnost je zaměstnavatelům uložena § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 432/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb. Práce jak na odděleních centrální sterilizace, tak na odděleních patologie jsou z hlediska expozice formaldehydu zařazeny do kategorie druhé. V době zpracování kategorizace prací u hodnocených prací nebylo zjištěno překračování přípustných limitů koncentrace formaldehydu v pracovním ovzduší na dotčených pracovištích. Provedená měření prokázala, že pracovní podmínky na pracovištích se mohou měnit v čase, a proto je třeba je pravidelně sledovat.
Přípustné limity stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, a to přípustný expoziční limit, který nesmí být překročen v osmihodinovém celosměnovém průměru (PEL) na 0,05 mg.m-3. Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P), která nesmí být překročena ani krátkodobě,

je 1 mg.m-3.

Seznam literatury u autorů výzkumu

Ohodnoťte tento článek!