Fond pro prevenci a léčbu závislostí nepočítá s penězi z hazardu

Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním upozornila na fakt, že prevence a léčba pro osoby se závislostmi a jejich rodiny jsou v ČR dlouhodobě podfinancovány, a uvítala proto návrh na zřízení fondu pro prevenci a léčbu závislostí, který je nyní předkládán Vládě ČR.

Trend snižování objemu finančních prostředků na financování služeb prevence a léčby závislostí v ČR začal již v roce 2005 a doposud se jej přes opakované apely adresované české vládě nepodařilo zvrátit. Stejně se nedaří změnit již v 90. letech nastavený, zastaralý a neadekvátní systém financování služeb prevence a léčby závislostí. Jak vypočetl místopředseda asociace Josef Radimecký, nejde o zanedbatelné počty pacientů. V České republice žije téměř 45 tisíc lidí závislých na drogách, 42 tisíc z nich užívá drogy injekčně. Počet problémových uživatelů drog narostl za posledních 10 let o více než polovinu. Zkušenost s konopnými látkami má téměř polovina šestnáctiletých studentů. Na marihuaně je závislých již 80 tisíc osob. Až 350 tisíc lidí se potýká s důsledky svého patologického hráčství. Přibližně 2 miliony obyvatel ČR denně kouří, 450 až 700 tisíc osob je závislých na alkoholu. Navíc počet závislých podle místopředsedy Radimeckého stoupá.
„Už dlouhé roky upozorňujeme, že síť služeb prevence a léčby závislostí, jež je v České republice budována od 2. poloviny 90. let, se stále potýká s nedostatkem finančních prostředků řádově ve stovkách milionů korun. Nejenže jsou tedy služby dlouhodobě na hranici finanční udržitelnosti, ale nemohou ani efektivně reagovat na nově se vyskytující trendy – například na v současnosti sledovaný nárůst počtu osob s různými typy závislostí,“ řekl Josef Radimecký s tím, že drtivou většinu služeb pro osoby se závislostmi a jejich rodiny v České republice poskytují nestátní neziskové organizace. To v praxi znamená, že tyto služby nelze na rozdíl od běžných sociálních a zdravotnických služeb financovat jinak než z dotačních titulů.

Z loterií peníze nepůjdou

Vláda v těchto dnech začne projednávat návrh na zřízení fondu či zvláštního účtu pro finanční prostředky určené na financování služeb prevence a léčby závislostí. Návrh je součástí materiálu novelizace zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Finanční prostředky mají do fondu plynout ze zlomku spotřební daně z tabáku a alkoholu, kterou stát vybírá, a mají sloužit právě k financování služeb prevence a léčby pro závislé i pro členy jejich rodin.
Jak Josef Radimecký dále uvedl, v původním návrhu měly do fondu plynout finanční prostředky nejen ze spotřební daně z prodeje tabákových výrobků a alkoholu, ale i z tzv. loterijní daně. Tento návrh byl však v uplynulých dnech zamítnut. „Záměr nevyužívat část příjmů státu z loterijní daně jako jednoho ze zdrojů financování služeb prevence a léčby závislostí považujeme za nešťastný. Drtivé důsledky gamblerství často dopadají nejen na gamblery samotné, ale i na celé jejich rodiny. Bylo by proto logické a žádoucí, aby se na financování služeb, které pomáhají řešit problémy gamblerů a jejich rodin, podíleli i ti, kteří ke vzniku těchto problémů významnou měrou přispívají. Mám na mysli hazardní společnosti, které by se takto měly ke své společenské zodpovědnosti přihlásit podobně, jako je tomu v zahraničí. Je pro nás otázkou, proč to má být v České republice jinak,“ upozornil místopředseda Radimecký, který si od založení fondu slibuje významnou stabilizaci financování protidrogové politiky, jež je sice malým segmentem celkové veřejné politiky státu, avšak s významným dopadem na veřejné zdraví a bezpečnost společnosti a v konečném důsledku i s dopadem na celkové společenské náklady.

Ohodnoťte tento článek!