Hlášení o hospitalizaci nezletilého

Zdravotnická záchranná služba přiveze do nemocnice 13letého pacienta s těžkou otravou alkoholem, který musí být v nemocnici hospitalizován vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a kvůli poskytnutí nezbytné péče. Když se zdravotnickému zařízení nepodaří do 24 hodin od přijetí nezletilce získat souhlas jeho zákonného zástupce s hospitalizací, musí o ní informovat místně příslušný okresní soud? Postačí souhlas jen jednoho z rodičů?

Odpovídá Mgr. Sylva Zborovská:

Ano, je to tak, bude postačovat získání souhlasu pouze jednoho z rodičů. Podle platné právní úpravy však také platí, že nezletilému pacientovi je možné poskytnout neodkladnou péči, jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, i bez souhlasu jeho zákonného zástupce (nebo přímo bez souhlasu nezletilého pacienta – viz níže). O takový úkon by se podle uvedených informací jednalo velmi pravděpodobně i v tomto případě.

Posílení role nezletilého pacienta

Těžištěm právní úpravy poskytování zdravotních služeb nezletilým je zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který oproti dřívější právní úpravě v mnohém posílil roli pacienta, a to i nezletilého, v oblasti poskytování zdravotních služeb. Podle uvedeného zákona je zdravotní služby možné poskytnout taktéž přímo na základě souhlasu nezletilého, jestliže posouzení provedení takového zdravotního úkonu je přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Zdravotníci jsou tedy při poskytování těchto služeb nezletilým povinni posuzovat, zda je v konkrétním případě třeba získávat souhlas zákonného zástupce, nebo zda postačí souhlas získaný přímo od nezletilého.

V současné době také již není stanovena povinnost informovat příslušný okresní soud o hospitalizaci nezletilého v případě, nebyl-li ve lhůtě 24 hodin získán souhlas zákonného zástupce. Podle aktuální právní úpravy platí, že pokud nelze bez zbytečného odkladu získat souhlas zákonného zástupce, rozhoduje – jde-li o neodkladnou péči (nikoli však o služby nebytné k záchraně života nebo o služby k zamezení vážnému poškození zdraví, poskytované i bez souhlasu) nebo o akutní péči – namísto zákonného zástupce nezletilého ošetřující zdravotnický pracovník.

Ohodnoťte tento článek!