Hlášení o zdravotní způsobilosti řidiče z povolání

Je mou povinností lékaře provádějícího vstupní prohlídky pro dopravní firmu upozornit registr silničních vozidel obecního úřadu na zdravotní nezpůsobilost řidiče z povolání při řízení bez korektivních pomůcek (brýle, čočky/tři čtvrtě dioptrie), nebo musí posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou korekce refrakční vady doložit registru samotný řidič? Jestliže řidič z povolání způsobí při výkonu povolání nehodu se škodou na majetku přesahující 100 tisíc korun, budu nějak zodpovědný, když jsem jeho podmíněnou způsobilost k řízení nenahlásil?
Již od 1. 1. 2012 ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), lékařům povinnost informovat příslušný orgán o zjištěné skutečnosti, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo vůbec není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel (z tohoto pohledu je irelevantní, zda se jedná o řidiče z povolání či nikoli; může se jednat i o pouhého žadatele o řidičské oprávnění). A jak by mělo toto ohlášení vypadat? Zákon ani vyhláška nestanoví pro toto ohlášení žádnou zvláštní formu ani tiskopis. Doporučit lze však následující postup: lékař sdělí dopisem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností identifikaci pacienta a posudkový závěr, že pacient podle odborného nálezu lékaře není způsobilý k řízení motorových vozidel nebo je způsobilý k řízení motorových vozidel jen s podmínkou, kterou je nutné specifikovat. Odborné důvody by pak měl sdělit registrujícímu všeobecnému praktickému lékaři ve své zprávě. Kopie tohoto přípisu by měla být založena do zdravotnické dokumentace jako důkaz, že lékař svoji povinnost splnil.
Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou řidičem při nesplnění uvedené lékařovy ohlašovací povinnosti, tato by připadala v úvahu, jen pokud by došlo k prokázání příčinné souvislosti mezi lékařovým porušením povinnosti ohlásit řidičovu vadu zraku a způsobenou nehodou. V případě závažnějších vad by takováto pravděpodobnost byla zřejmě vyšší než u nepatrných vad zraku, kde by se složitěji prokazovalo, že nehoda byla způsobena právě (třeba i zčásti) vadou zraku.

odpovídá Mgr. Marie Šubertová

Ohodnoťte tento článek!