Hospitalizace dítěte na chirurgii

Příspěvek si klade za úkol seznámit čtenáře s problematikou hospitalizací dítěte na chirurgickém oddělení a se všemi možnými dopady na psychiku malého pacienta.

Oddělení dětské chirurgie zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči o děti do 18 let věku. Dítě zde podstupuje často bolestivé výkony a je vystaveno stresujícím situacím. Pobyt v nemocnici je pro dítě vždy stresující. Je odloučeno od svých blízkých, ocitá se v cizím prostředí, má strach, a proto je třeba mu hospitalizaci co nejvíce ulehčit.

Aby nemělo strach

Na chirurgických pracovištích bývají hospitalizovány děti například s hernií, hydrokélou, vrozenou vývojovou vadou s nutným chirurgickým řešením, pro traumatologické výkony a další. Dítě je v nemocnici s rodinným příslušníkem, nebo samo, obvykle záleží na jeho věku. V nemocnici přichází do kontaktu s novým prostředím, personálem, harmonogramem dne, na který nebylo zvyklé, a všeho se může bát. Pocit strachu vzniká jako reakce na hrozící nebezpečí a bývá doprovázen projevy, jako jsou bledost, dušnost, tachykardie, hypertenze a jiné symptomy, které mohou přecházet až do agresivity.
Jestliže je dítě přijato akutně, tedy za situace, kdy je nutné okamžité chirurgické řešení, není na přípravu dítěte k hospitalizaci prostor. Nelze zamezit zvýšenému vnímání strachu z nemocničního prostředí, které v akutní fázi bývá spojeno s nepříjemnými diagnostickými výkony, například odběrem krve. Pokud je dítě na chirurgické pracoviště přijato plánovaně, rodiče jsou lékaři informováni o průběhu operačního výkonu, a tak mohou dítě na pobyt v nemocnici předem připravit, aby bylo možné výkon provést bez komplikací. I pro rodiče bývá těžké a stresující akceptovat, že jejich dítě bude operováno.
V rámci péče o malé pacienty spolupracuje Fakultní nemocnice Ostrava s neziskovou organizací Zdravotní klaun. Klauni pravidelně navštěvují dětské oddělení a věnují se hospitalizovaným pacientům. Rodič, který je v nemocnici spolu s dítětem, je často doprovází až k překladišti pro operační sály, někdy spolu se zdravotním klaunem, který se snaží odpoutat pozornost dítěte od strachu z očekávaného výkonu. Po operaci je dítě přivezeno na dospávací pokoj nebo na oddělení, kde se opět setkává se svým rodičem. Tento kontakt je velice důležitý, aby se malý pacient uklidnil a přestal mít strach. Samozřejmě jsou rodiče i dítě informováni o pooperačním režimu.

Měření a léčba bolesti

Případnou bolest po operačním výkonu sledují lékař i další ošetřující personál. Bolest je faktor, který v chirurgii dítěti často znepříjemní hospitalizaci. Bývá doprovázena strachem, úzkostí, nechutenstvím či jinými symptomy a je nutné ji okamžitě léčit. V minulosti byla bolest u dětí bagatelizována, v 50. letech se na ni začalo poukazovat, ale teprve v 80. letech vznikaly studie o vnímání a řešení bolesti u dětí. Přestal například platit chybný názor, že kojenci bolest nevnímají, protože nemají dostatečně myelinizované nervové dráhy. Pravdou však je, že si bolest nepamatují.
Při analgetizaci je nutné dostatečně sledovat celkový stav dítěte, zejména v případě podávání opioidů, protože může dojít k útlumu dýchání. Při analgetizaci dětská sestra hodnotí bolest dle vhodného měřicího nástroje pro hodnocení bolesti u dětí s ohledem na jeho věk, intenzitu bolesti a jeho prožívání. Kaž dé dítě má jiný práh bolesti. U dětí do tří let, s nimiž nelze adekvátně komunikovat, lze využít vícedimenzionální nástroje pro hodnocení pooperační bolesti u dětí, jako jsou například CRIES (cries, requires, increased, expresion, sleepless).
U dětských pacientů je také nutno zajistit zvýšenou bezpečnost jejich pobytu na oddělení. Je třeba počítat i s tím, že po odeznění akutního stavu je dítě mobilní natolik, že může nepovoleně odejít z oddělení i přes snahu ses ter kontrolovat jeho pohyb na pracovišti. Z tohoto důvodu se ve FN Ostrava na dětské chirurgii využívá signalizačního zařízení, které je dítěti nasazeno při přijetí spolu s identifikačním náramkem na předloktí. Díky tomu je v případě jeho odchodu z oddělení personál okamžitě informován.

O autorovi| Mgr. Josef Lhoťan, Chirurgická klinika LF OU a FN Ostrava, josefLhotan@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!