Hromadný výskyt průjmových onemocnění způsobených noroviry

Při vzniku akutní gastroenteritidy je třeba myslet i na norovirovou etiologii onemocnění, stanovit a dodržovat přísná protiepidemická opatření k zabránění přenosu infekce na další osoby, odebrat biologický materiál k laboratornímu vyšetření, dbát na rehydrataci nemocných osob.

Noroviry (rod Norovirus, čeleď Caliciviridae), jsou malé neobalené viry s jednovláknovou RNA (ribonukleovou kyselinou), které jsou značně odolné k zevnímu prostředí a k dezinfekčním přípravkům. Noroviry jsou nejčastější příčinou epidemií gastroenteritidy, minimálně 50 % všech ohnisek gastroenteritidy na celém světě je norovirové etiologie a hlavní příčinou alimentárních onemocnění. Onemocnění je běžně nazýváno „střevní chřipka“ nebo „zimní zvracení“. Vrchol výskytu onemocnění je v zimních měsících, ale může se objevit v průběhu celého roku.

Klinické projevy

Většina případů onemocnění se projevuje zvracením a nekrvavým průjmem s náhlým nástupem, který začíná po inkubační době 12 až 48 hodin. Ve většině případů u zdravých osob příznaky odezní obvykle po 1–3 dnech, u malých dětí, starších osob a hospitalizovaných pacientů může onemocnění trvat 4–6 dnů. V klinickém obraze mohou být nauzea, křeče v břiše a bolest svalů. Tělesná teplota nebývá zvýšena, ale vyskytují se i subfebrilie až febrilie. Specifická léčba neexistuje, upravuje se hydratace doplněním tekutin perorálně či intravenózně.

Přenos norovirů

Vleklé hromadné výskyty norovirové gastroenteritidy jsou často pozorovány v zařízeních, jako jsou nemocnice a domovy pro seniory, kde se většinou přenášejí kontaktem mezi osobami. Noroviry jsou ve velkém množství přítomny v průjmové stolici. V přenosu nákazy může hrát roli i kontaminovaná voda a jídlo. Virus je vysoce infekční, ke vzniku infekce stačí méně než 20 virových částic. Virus je odolný, na plochách vydrží několik dnů, ve vodě měsíce.

Zvýšený výskyt onemocnění

Na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě bylo v průběhu roku 2013 hlášeno 8 zvýšených výskytů akutních gastroenteritid způsobených noroviry ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, ve kterých je poskytováno ubytování seniorům. Onemocnění mělo spíše lehčí průběh. Byla postižena přibližně třetina exponovaných klientů, v souvislosti s onemocněním nikdo nezemřel. Popis výskytů je uveden v tabulce.

Nařízená a kontrolovaná opatření

Ve všech zařízeních byl proveden státní zdravotní dozor a byla nařízena a kontrolována tato opatření: izolace nemocných, popřípadě kohortová izolace, dezinfekce povrchů v okolí nemocného, sociálních zařízení, všech povrchů, které mohly být kontaminovány aerosolem, důsledné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou nejméně 20 sekund a utírání do jednorázových ručníků, dezinfekce rukou (nemocného i personálu). Dále vyčlenění ošetřovatelského personálu pro nemocné, vyloučení nemocného personálu z pracovního procesu, důsledné používání osobních ochranných prostředků (jednorázové rukavice, plášť, ústenka), dodržování bariérového ošetřovacího systému. Kontaminované prádlo je nutné odkládat přímo u lůžka do nepropustného igelitového pytle (prát ve zvláštním režimu), stejně jako veškerý odpad vznikající u lůžka nemocného. Úklid je třeba provádět častěji, při kontaminaci ploch biologickým materiálem (zvratky, stolicí) provést okamžitou dekontaminaci potřísněného místa překrytím buničitou vatou nebo papírovou jednorázovou utěrkou navlhčenou dezinfekčním roztokem a po expoziční době kontaminované místo opětovně vydezinfikovat čistým mopem. Opatření je nezbytné dodržovat po celou dobu nakažlivosti nemocného, tj. nejméně 10 dní od vypuknutí onemocnění, až do vyhasnutí ohniska nákazy. Používat se musí dezinfekční prostředky, které mají deklarovanou účinnost na neobalené viry.
Literatura u autorky

MUDr. Ladislava Michálková a kolektiv, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ladislava.michalkova@khsova.cz

Oddělení/zařízení Doba od – trvání do nemocných klientů Počet nemocného personálu Počet celkem klientů Počet personálu celkem Počet Laboratorně ověřeno
Zařízení rehabilitační 7. 1.–10. 1. 10 0 27 15 ne*
Geriatrie a interní 12. 4.–18. 4. 14 0 56 35 ano
Zařízení pro seniory 1. 5.–10. 5. 15 5 25 12 ano
Psychiatrické 3. 8.–6. 8. 12 1 22 17 ano
Zařízení rehabilitační 3. 9.–5. 9. 46 5 207 187 ano
Interní 11. 10.–21. 10. 5 0 23 27 ano
Zařízení pro seniory 10. 11.–18. 11. 24 2 42 34 ano
Zařízení pro seniory 3. 12.–27. 12. 156 60 301 215 ano

Hromadný výskyt norovirových infekcí v Moravskoslezském kraji 2013 (* uzavřeno pouze na základě klinického průběhu onemocnění)

Ohodnoťte tento článek!