Hysteroskopie, nebo kyretáž?

Hysteroskopie je endoskopická metoda pro diagnostiku a léčbu patologií v dutině děložní. Ačkoli se provádí v nemocnicích i ambulancích, plošnému rozšíření brání technické i personální překážky.

Workshop hysteroskopie, který se konal v rámci XXV. konference sekce gynekologické endoskopie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP v Olomouci, měl za cíl seznámit zájemce s metodou a poskytnout jim základní dovednosti. Bližší informace nám sdělil jeden ze školitelů prof. MUDr. David Kužel, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Proč jste zvolili jako téma workshopu právě hysteroskopii?

Hlavně proto, že hysteroskopie není využívána tak často, jak bychom si přáli. Z údajů zdravotních pojišťoven vyplývá, že operačních a diagnostických hysteroskopií je celkově vykazováno méně, než by si metoda zasloužila. Asi v pětině nemocnic se neprovádí vůbec a je nahrazována kyretáží.

Jaké jsou nejčastější indikace hysteroskopie?

Především je to nepravidelné děložní krvácení, dále pak suspektní ultrazvukový nález, sterilita a infertilita.

Proč se hysteroskopie neprovádí všude?

Výkon vyžaduje určitou technickou zdatnost a zkušenost, navíc náklady na technické vybavení jsou poměrně vysoké. Překážky širšího prosazení této metody však nejsou úplně zřejmé. Diskutoval jsem o tom s renomovanými kolegy ze zahraničí a situace je všude stejná.

Jaký je hlavní rozdíl mezi hysteroskopií a kyretáží? Není v současnosti kyretáž již obsoletním výkonem?

Především kyretáž je výkon, který se provádí naslepo. Naproti tomu hysteroskopie se dělají cíleně, pod optickou kontrolou. Kyretáž by měla být indikována jen v případě život ohrožujícího krvácení, zatímco při jakékoli jiné diagnóze by se měla preferovat hysteroskopie.

Je hysteroskopie pro pacientky bezpečnější?

Ne zcela. Největší nebezpečí obou výkonů spočívá v možnosti perforace dělohy. K té nejčastěji dochází při dilataci hrdla děložního, která se provádí jak před kyretáží, tak před zavedením hysteroskopu. Při ambulantní hysteroskopii tenkou optikou však toto nebezpečí nehrozí.

Pro koho je vhodná ambulantní hysteroskopie? Záleží na preferenci pacientky?

Preference výkonu pacientkou je nutná, ale ambulantní výkon není vhodný pro každou ženu. Záleží na rozsahu a závažnosti nálezu. Před samotnou hysteroskopií je nezbytné ultrazvukové vyšetření. Pokud se dělá v rámci doporučené prevence, patologie se většinou zachytí v časném stadiu. To znamená, že nález je malý a lze jej řešit ambulantně. V nemocnici i gynekologické ambulanci je možné provést tzv. see and treat hysteroskopický výkon. Znamená to, že optická diagnostika a operační léčba malých patologií jsou zahrnuty do jednoho ambulantního výkonu. U větších nálezů je však třeba provést širší resekci a tomu předchází zmíněná dilatace hrdla děložního. Chtěl bych ještě zmínit, že ambulantní hysteroskopie v nemocnici není „ambulantní“ v pravém slova smyslu. K dispozici je totiž anesteziolog a výkon lze kdykoli převést do nemocničního režimu.

Lze diagnostickou hysteroskopii uskutečnit bez analgezie? A kdy podat anestezii celkovou?

Vycházíme z přání pacientky. Některé ženy zvládnou výkon bez jakékoli medikace, jiné požadují podání anxiolytik nebo analgetik. Pokud si to žena přeje, pak lze výkon udělat v celkové anestezii.

Ohodnoťte tento článek!