IHS: Svět se změnil a zdravotnictví musí s ním

Letos, 17.–18. května v Praze, se konal již 9. ročník mezinárodní konference Prague International Health Summit (IHS). V dejvickém hotelu International se sešli lékaři, manažeři, ředitelé nemocnic a odborníci na zdravotnické systémy z mnoha zemí světa, aby se podělili o své zkušenosti.

Dvoudenní konferenci s názvem Role nemocnic ve 21. století zorganizoval vzdělávací Advance Health Care Managment Institut.
Zatímco první ročníky byly především vizionářské a zaměřovaly se na celkovou změnu zdravotnických systémů, poslední dva ročníky se organizátoři věnují inovacím v řízení zdravotnických organizací. „Snaha uvést příklady ze zahraničí a učinit je aplikovatelnými v podmínkách střední Evropy, ČR a Slovenska byla pro IHS charakteristická vždy. Nyní klademe větší důraz na praktičnost oněch příkladů. Chceme, aby si z konference odnesli poznatky nejen lidé z politiky, ministerstev a samospráv, ale i ředitelé nemocnic,“ řekl k aspiracím IHS programový ředitel konference MUDr. Pavel Hroboň, M. S.

Programový ředitel přednesl také úvodní referát s názvem Proč se nemocnice musí změnit. V něm nejprve načrtl zásadní výzvy pro zdravotnické systémy a zdravotnická zařízení, které přináší měnící se svět na počátku 21. století. Podle Pavla Hroboně se musí současné zdravotnictví vypořádat například s novými informačními technologiemi a logistickými požadavky, se změnami v potřebách pacientů, nedostatkem personálu nebo zvyšováním nákladů v souvislosti s technologickým pokrokem. Referující pak vytyčil tři hlavní témata, tři tematické bloky IHS: 1. potřebné změny procesů a organizační struktury v nemocnicích; 2. regionální sítě spolupracujících nemocnic; 3. spolupráce nemocnic a jiných typů poskytovatelů.

Na úvod přednáškových bloků byly řazeny příspěvky, které měly představovat pokročilé příklady ze zahraničí. V prvním, výše jmenovaném bloku takový příspěvek přednesl například John Leach, MBA, MChem (Oxon), odborník na systémové reformy a poradce několika velkých britských poskytovatelů. Svůj referát Přizpůsobování nemocnic požadavkům moderního zdravotnictví otevřel několika zajímavými (a varovnými) statistikami poukazujícími na změny potřeb pacientů nebo pomalý růst produktivity práce ve zdravotnictví ve srovnání s jinými odvětvími. Následně John Leach jmenoval některé možnosti, jak produktivitu poskytovatelů zvýšit. Jsou to například upravené modely práce s větším zapojením sester, využití moderních technologií a větší míra automatizace nebo okamžitá spolupráce s externími specialisty.

V dalších částech svého příspěvku promluvil John Leach o ekonomických i kvalitativních důvodech k reorganizaci zdravotnických služeb. Přednášející představil několik modelů konsolidace nemocnic a jako jeden z příkladů použil Dánsko.
V Dánsku vzniklo v posledních letech 16 velkých centralizovaných specializovaných nemocnic – jedna třetina nemocnic byla modernizována – a naopak o polovinu zde klesl počet pohotovostních oddělení.
Různá reorganizační opatření a investice do nemocnic ve výši 5,6 mld. eur mají vést například k poklesu dnů strávených průměrně na lůžku o 20 % a zároveň zvýšení počtu ambulantně léčených pacientů o 50 %.

Po příspěvku Johna Leache následoval referát Dr. Henny van Laarhoven, M. S., která pracuje jako konzultantka v rámci plánování výstavby nových nemocnic v Nizozezmí.
Ve svém příspěvku ukázala, jak současné požadavky na moderní diagnostiku, zdravotní péči a její organizaci, vnitřní nemocniční logistiku, infrastrukturu apod. zásadně ovlivňují architektonická plánování moderních nemocnic.

V druhém bloku promluvil například MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, jehož příspěvek patřil mezi ty, které představovaly dobré příklady lokálního charakteru z blízkého zahraničí. Vladimír Dvorový je generálním ředitelem ProCare a Sveta zdravia, kam spadá mimo jiné i nemocnice ve slovenských Michalovcích, jíž byl Vladimír Dvorový v minulosti ředitelem. Nemocnica Michalovce je součástí projektu stratifikace nemocnic na východním Slovensku, který směřuje k rozdělení zdravotnických zařízení do čtyř skupin: velké akutní nemocnice; akutní všeobecné nemocnice; efektivní malé nemocnice; specializovaná centra. Jako důležité prvky fungování nemocnice v Michalovcích vidí Vladimír Borový například nízké administrativní zatížení a vysokou efektivitu, které nemocnice dosahuje organizací v samostatných „klastrech“ (internistickém, chirurgickém, diagnostickém atd.) s fluktuujícími lůžky.

Pro ilustraci rozpětí přednášek od 17 přednášejících, které během dvou dnů zazněly, zmiňme ještě alespoň telegraficky tu od Briana H. Ranka, M. D., hematologa a onkologa, který se podělil o své zkušenosti se zlepšováním klinických procesů a výsledků péče z pohledu lékařů; dále od Santiaga Delgada Izquierda, který se zaměřil na nutnost kulturní proměny společnosti, pokud má být zavedena integrovaná zdravotní péče; nebo přednášku o transformaci léčby diabetu z centrální na individuální. Tyto přednášky byly předneseny v bloku zaměřeném na spolupráci nemocnic a jiných poskytovatelů.

Ohodnoťte tento článek!