Implantát XEN – inovace v léčbě glaukomu

Na X. kongresu České glaukomové společnosti (12.–14.dubna, Olomouc) byly prezentovány mimo jiné novinky a trendy v chirurgické léčbě glaukomu. Čerstvou inovací v české oftalmologii je implantát XEN 45, který v průběhu sympozia společnosti Allergan představil Marcus Lenzhofer, MD, FEBO z Paracelsovy lékařské univerzity v Salzburku, Rakousko. Odbornou garantkou uvedeného bloku byla doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO.

V chirurgické léčbě glaukomu se uplatňuje několik druhů zákroků: filtrující operace –trabekulektomie, kombinace trabekulektomie s trabekulotomií, cyklocryoterapie – u refrakterních forem glaukomu, drenážní implantáty a nepenetrující filtrující operace. Jako každý chirurgický zákrok, nesou s sebou i tyto metody určitou míru rizika. Ve snaze nalézt účinnou a šetrnou léčbu farmakologicky nekompenzovaného glaukomu jsou zaváděny do klinické praxe moderní operační postupy a nové typy očních implantátů. Jedná se o tělíska aplikovaná do spojivkového vaku, slzných cest či inrakamerálně. Cílem mikrochirurgického výkonu je dosažení dostatečně nízkého cílového nitroočního tlaku (NOT) nutného ke stabilizaci zrakových funkcí.

Funkce a provedení implantátu XEN

Prezentovaná novinka – implantát XEN 45 je určen ke snížení NOT u pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem v případech, kdy selhala předchozí léčba kapkami. Oproti dosud používaným filtračním implantátům (kovová trubička 2,92 x 0,4 mm) představuje nový typ implantátu metodu, která používá velmi měkký gelový nezánětlivý materiál miniaturních rozměrů (průměr 210 µm) nebo vnitřní průměr 45 µm s cílem zajistit maximální snášenlivost a přizpůsobení tvaru oka. Odlišný je i způsob aplikace, zaměřený na maximální komfort, bezpečnost a snížení pooperačních komplikací. Aplikace implantátu probíhá injekčně, na rozdíl od stávajících filtračních implantátů, které vyžadují chirurgickou intervenci. Samotný implantát je systém, který zahrnuje vlastní želatinovou trubičku určenou k zajištění odtoku oční tekutiny, ale současně i vlastní jednorázový aplikační set, umožňující miniaturní vpich pod oční rohovku tak, aby byla možná okamžitá aplikace implantátu s maximální šetrností.

Jak ukázal v edukačním videu dr. Lenzhofer, XEN 45 je jediný gelový glaukomový implantát zaváděný ab interno, který vytváří novou dráhu podspojivkové filtrace. Implantát funguje na stejném principu jako trabekulektomie, oproti ní má však některé podstatné výhody. Výkon trvá cca 15 minut – během doby potřebné pro trabekulektomii lze tedy provézt zhruba tři výkony s implantací XEN. Zákrok je spojen s menším výskytem pooperačních komplikací, jako je únik z filtračního polštářku a choroidální efúze, okamžitou účinností snížením NOT (nitroočního tlaku) až o 54 % v den implantace a v průměru o 36 % za 12 měsíců, snížením následné farmakoterapie až o 50 % a snížením přímých materiálových nákladů související s výkonem. Výkon lze provádět společně s operací šedého zákalu.

Studie APEX potvrdila snížení NOT

Dr. Lenzhofer dále informoval o předběžných výsledcích prospektivní nerandomizované multicentrické studie APEX. Po roce trvání studie se ukázalo, že XEN umožňuje v průměru dosáhnout hodnot NOT mezi 12–17 mmHg a tyto hodnoty udržet. Po 12 měsících činila průměrná hodnota NOT 13,8 mmHg oproti původní hodnotě 21,4 mmHg před léčbou. Jednalo se tedy o 34,1% redukci NOT.

Dosavadní výsledky studie dále ukázaly, že XEN přispívá k redukci užívaných léků na glaukom. Více než polovina pacientů nemusela po 12 měsících užívat kapky na snižování nitroočního tlaku. Průměrná míra používání kapek se snížila na 0,6 oproti 2,6 před implantací.
Nižší počet kapek představuje pro pacienty reálný přínos, neboť komplexní režimy léčby glaukomu pomocí léků mohou ovlivňovat kvalitu života.

Závěr

Výkon s implantací XEN představuje podle dr. Lenzhofera efektivní inovativní proceduru s dobrým bezpečnostním profilem, vhodnou u pacientů s glaukomem, kteří nereagují dostatečně na předchozí léčbu pomoc kapek. Zákrok vede k účinnému a přetrvávajícímu snížení nitroočního tlaku, redukci či celkovému vysa-zení medikace a nižšímu výskytu peri- i pooperačních komplikací.

Postup injekční aplikace implantátu XEN

Ohodnoťte tento článek!