Inaugurace nového děkana 3. LF UK

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., byl ve velkém sále Karolina 3. února 2018 slavnostně uveden do funkce děkana 3. lékařské fakulty UK. Nahradil tak ve funkci internistu prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

Prof. Widimský je významným kardiologem, profesně spjatým s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (FNKV) a 3. LF UK. V současnosti působí jako přednosta III. interní-kardiologické kliniky a jako vedoucí Kardiocentra 3. LF UK a FNKV. V posledních letech vykonával prof. Widimský na 3. LF funkci proděkana pro vědu a výzkum. Akademický senát jej 25. října 2017 zvolil děkanem fakulty.
Děkanské insignie převzal od rektora UK, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

Rektor UK při slavnostním ceremoniálu zdůraznil, že prof. Widimský pro něj představuje symbol kontinuity. Připomněl působení předchozích děkanů fakulty, prof. Höschla, doc. Svobody a prof. Anděla, jimž se podařilo fakultu ekonomicky stabilizovat a vtisknout jí originální tvář. Za jejich vedení se také podařilo reformovat a modernizovat studijní curriculum. Prof. Widimský ve svém inauguračním projevu zdůraznil, že se chystá dále pokračovat ve stále užším propojení teoretického studia s praxí, a to již od prvních ročníků. Připomněl, že se díky inovativním medicínským postupům a lékům podařilo významně zvýšit průměrný věk dožití. To však s sebou přináší potřebu stále většího počtu specialistů a jejich kvalitního vzdělávání. Zkvalitňování doktorského studia a specializačního vzdělání proto nový děkan považuje za jednu ze svých priorit. Prostřednictvím Asociace děkanů lékařských fakult bude také nadále usilovat o navýšení prostředků na studenty. Děkanské období prof.
Widimského skončí 31. ledna 2022.

Petr Widimský

Ohodnoťte tento článek!