Intervenční služba ve Fakultní nemocnici Ostrava

Intervenční služba, první psychická pomoc, je prvotní podpora sekundárně zasaženým. Intervenční nemocniční služba, která je poskytována ve FN Ostrava, je první, která nabízí podporu rodinným příslušníkům hospitalizovaných pacientů.

Zatímco interventa mají již ve svých týmech policie, hasiči i zdravotnická záchranná služba, v nemocnicích tato péče zatím nebývá poskytována.

Čas pro interventa

Práce ve zdravotnictví je specifická nejen tím, že se tu zachraňují životy a zdraví, ale dochází zde také ke konfrontaci s lidským neštěstím, těžkými životními ztrátami a se smrtí. Objevují se sekundárně zranění – jedinci, kteří přímo neutrpěli žádné zranění, ale jsou natolik zasažení situací, jež se přihodila jejich blízkým, že sami potřebují poskytnutí pomoci. Úkolem zdravotníků je zejména pečovat o potřeby, zdraví a zachraňování života „pacienta“. Lidé vyskytující se v pacientově okolí zůstávají mnohdy bez psychické podpory, přitom se jich vzniklá situace také bezprostředně dotýká. Ocitají se na okraji zájmů. Cítí se frustrovaní, pociťují nedostatek informací a neschopnost orientovat se v prostředí, v němž se právě vyskytli. Potřebují ventilovat a sdílet emoce, potřebují někoho, kdo na ně bude mít čas a bude s nimi krizovou situaci sdílet. Tito lidé také potřebují a zasluhují pomoc, ne však zdravotnickou, ale spíše psychosociální. Zde nastává čas pro využití nemocničního interventa.

Desítky minut až hodiny

Interventi jsou vyškoleni pro komunikaci s rodinnými příslušníky pacientů zasaženými akutní stresovou reakcí. V jakých konkrétních situacích je tedy můžeme využít?
Při úmrtí někoho blízkého – dětí i dospělých, u těžkých polytraumat, u suicidálních pokusů, u těžkých termických úrazů, při hromadném neštěstí a dalších situacích. Interventi jsou k dispozici, aby usnadnili práci ošetřujícímu personálu při péči o pacienta v život ohrožujících stavech, a to nejen v prvních minutách při akutním příjmu. Intervent umožňuje zdravotnickému personálu plně se věnovat pacientovi a zároveň je postaráno i o rodinné příslušníky. Zdravotnický intervent se orientuje v nemocničním prostředí, rozumí situaci, která se kolem pacienta děje a přitom se přímo neúčastní péče o něj. Intervent provází přítomné rodinné příslušníky v jejich nejtěžších chvílích. Vysvětluje, co se s jejich blízkým děje (vyšetření, výkony, eventuálně resuscitaci), poskytuje psychickou podporu. Může být přítomen i v situacích, kdy je rodina informována o úmrtí pacienta. Informuje o možnosti využití následné péče, například pomoci duchovní služby FN, nebo příbuzné nasměruje na Krizové centrum Ostrava či jiná podpůrná pracoviště. Edukuje o možném průběhu akutní stresové reakce, napomáhá zasaženým orientovat se v jejím průběhu a podporuje v adaptaci na náhle vzniklou obtížnou situaci. Interventi také mohou být nápomocní při vyplňování zdravotní dokumentace. Krizový intervent je člověk, který přichází za rodinou a je na místě pouze pro ně tak dlouho, jak budou příbuzní potřebovat. Naslouchá, probírá s blízkými, jak se cítí, má důležité informace, pomůže vyřídit nejnutnější záležitosti, zprostředkuje další potřebnou pomoc. Nejdůležitější je, že může říci: „Jsem tady s vámi a jen pro vás.“

Jak to funguje ve FN Ostrava

Koncem listopadu 2012 proběhl ve FNO speciální kurz „První psychická pomoc ve zdravotnictví“, který vedl klinický psycholog Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje PhDr. Lukáš Humpl. Výcvik absolvovalo 15 všeobecných sester z akutních oddělení (urgent, centrální příjem, ARO, dětská klinika OPRIP, dětská neonatologie JIP, popáleninové centrum, psychiatrie). Z toho 11 interventů se přihlásilo k aktivní účasti v poskytování intervenční služby pro příbuzné pacientů naší nemocnice.
Od listopadu 2012 intervence již ve FNO probíhají. Ve většině případů se jedná o intervence s rodiči hospitalizovaných dětí. Přítomnost interventa uvítali a hodnotili ve všech případech velmi pozitivně také zaměstnanci nemocnice. První psychická pomoc pro klienty je nedílnou součástí péče ve FNO. Touto službou zároveň plníme jeden z požadavků komise JCI ve vztahu komunikace s rodinnými příslušníky.
Poskytování takové organizované intervenční služby, kterou zajišťují vyškolení zdravotničtí profesionálové, je v rámci zdravotnických zařízení v ČR dosud ojedinělé a FN Ostrava je první nemocnicí u nás, kde začíná úspěšně fungovat.
Ošetřující personál má na intranetových stránkách nemocnice po celých 24 hodin k dispozici seznam sloužících interventů. Intervenční službu může kontaktovat lékař nebo všeobecná sestra. Kolektiv interventů se pravidelně setkává na provozních poradách, kde řeší provozní záležitosti a hodnotí provedené intervence u pacientů na jednotlivých klinikách/odděleních. Pro každého interventa je nesmírně důležitá zpětná vazba po poskytnuté intervenci.
Informace o činnosti intervenční služby chceme zveřejnit na internetových stránkách naší nemocnice. Budeme moc rádi, bude-li naše intervenční služba dalším přínosem v oblasti poskytování kvalitních zdravotních služeb pro hospitalizované pacienty a jejich rodinné příslušníky.
Další zajímavou výhodou činnosti interventů je snížení výskytu stížností v rámci nemocničního zařízení. Značný počet stížností je podáván právě na základě nedostatečné komunikace. Pozitivní ohlasy z dosud realizovaných intervencí jsou toho příslibem. Na všech pracovištích FN Ostrava je k dispozici informační leták (viz box).
Literatura u autorů

O autorovi| Mgr. Radim Němec, FN Ostrava, radim.nemec@fno.cz, Mgr. Veronika Petrášová, FN Ostrava, verunka.petrasova@seznam.cz, Bc. Jana Růžičková, FN Ostrava, jana.ruza@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!