Intimní zdraví bez komplikací

Nárůst onkologických diagnóz je celosvětovým problémem. Tento fakt si před více než třemi lety uvědomily čtyři odborné učitelky Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Znojmě a vytvořily preventivní program, který mladé lidi seznámí s možnými riziky způsobu jejich života.

Ve své profesi se pedagogové pohybují mezi mladými lidmi. Kromě přípravy na náročné povolání zdravotnického asistenta a diplomované všeobecné sestry je nutné, aby budoucí zdravotníci byli připraveni zaujmout v dnešní společnosti své místo. Jejich tělesné i duševní zdraví je předpokladem pro dobrý start do dalšího života, ať již profesního nebo studijního. Nutno dodat, že tento problém se týká všech mladých lidí. I v dnešní, uspěchané společnosti je nutné předávat svým budoucím potomkům kvalitní genetické informace. K tomu, aby mladí lidé byli zdraví, je nutné již od mládí věnovat pozornost prevenci některých chorob, které je již v mladém věku ohrožují.

Nezodpovědnost vůči vlastnímu zdraví

Jako autorky projektu jsme vycházely z faktu, že pro mladé lidi existuje jen málo preventivních programů, které by je seznamovaly se zdravotními riziky, jež jim v dnešní společnosti hrozí. Zabývaly jsme se především možností jak šířit informace mezi středoškoláky na Znojemsku.
Při své práci ve zdravotnických zařízeních se setkáváme s mladými lidmi, kteří si ne vždy váží svého zdraví. Především z nevědomosti se tak mohou dostat do začarovaného kruhu, který jim může během chvíle změnit celý život. Mohou se dostat do situace, kdy se nebudou moci připravovat na svoji profesní kariéru, cestovat, žít spokojený život. Místo toho budou muset bojovat se záludnou nemocí, kterou onkologické onemocnění představuje. Naši školu navštěvují převážně děvčata, ale jejich řady rozšiřuje stále větší počet chlapců. Náš projekt tedy slouží pro obě pohlaví. Úkolem našeho preventivního programu bylo náležitě informovat o nádorovém onemocnění děložního čípku u dívek a nádorovém onemocnění varlat u chlapců a vysvětlit jak těmto onemocněním předcházet. Jak již bylo řečeno, ne všichni mladí lidé přistupují ke svému zdraví odpovědně. Zahájení sexuálního života dnešních středoškoláků ne vždy předchází seznámení se se všemi možnými riziky. Edukační činnost je sice zaměřena na nebezpečí sexuálně přenosných nemocí, ale není dostatečná v problematice nádorového onemocnění.
Za podpory Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ byl náš projekt schválen a v březnu 2013 jsme zahájily náročnou roční přípravu. Inspirací nám byl i osud sportovce Petra Koukala, který kvůli boji s rakovinou varlete musel na delší dobu přerušit svoji sportovní kariéru. Výsledkem naší práce je výukový program, který jsme připravily pro žáky a žákyně středních škol. Ti od března 2014 navštěvují naši specializovanou odbornou učebnu, kterou jsme si k těmto účelům z výše uvedené podpory a pro tyto účely vybavili nejen nábytkem, ale hlavně potřebnými modely, plakáty, knihami a vytvořili jsme i zajímavý výukový text, kde proškolení studenti najdou další informace, které se z časových důvodů do vzdělávacího programu nevešly.

Co bylo cílem projektu

Cílem je především zvýšit informovanost mladých lidí ve věkové skupině 15–19 let o problematice nádorových onemocnění, zbavit je ostychu na tato témata hovořit, naučit je více si vážit vlastního zdraví, být odpovědnější v přístupu k vlastnímu zdraví a informovat je o preventivních opatřeních. V projektu jsme se zaměřily i na problematiku sexuálního života, hygienu a přenos pohlavních nemocí a na léčbu nádorového onemocnění s důrazem na fakt, že je lepší nemocem předcházet než je léčit. Součástí programu je i praktický nácvik nasazování kondomu, které nám formou sponzorského daru výrobci věnovali, a samozřejmě to nejdůležitější z oblasti prevence u chlapců – samovyšetření varlat, které, jak jsme zjistily, u většiny školených žáků zatím není samozřejmou součástí života. Odborné učitelky-řešitelky celého projektu vytvořily preventivní program, ve kterém mají pozici lektorek, a jejich úkolem je předávat náležité informace spojené s problematikou onkologického onemocnění děložního čípku a varlat – prevenci, ale i léčbu. K těmto účelům využívají různé aktivizující metody, které mají přimět oslovenou cílovou skupinu k tvořivému myšlení, spolupráci a uvědomění si závažnosti těchto onemocnění.
Za účelem sběru základních informací jsme vytvořily vstupní dotazník, z něhož získáváme údaje, co studenti před proškolením o této problematice vědí. Na konci programu zpracováváme pracovní listy, kde získáváme zpětnou vazbu, jak bylo vzdělávání účinné. Zatím jsme proškolili 1100 studentů, ale projekt ještě není u konce.

Poděkování

Začaly jsme pilotním ověřením celého vzdělávacího programu proškolováním studentů na naší škole. Po drobných úpravách projektu jsme vzdělávání rozšířily i na studenty dalších škol. Naše poděkování patří vedení oslovených znojemských škol, především Gymnázia Dr. Polesného, Gymnázia a Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo, s. r. o., Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dvořákova, Znojmo, Střední odborné škole Podyjí, Gymnázia Moravský Krumlov a Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, bez jejichž žáků a žákyň bychom nemohly vzdělávání realizovat.
Naši práci koordinuje ředitel naší školy, který má již dostatečné zkušenosti s projektovou činností a bez jeho pomoci bychom náročnou práci nedovedly do zdárného konce. Velké poděkování patří i odborným konzultantům – lékařům MOÚ v Brně z oboru onkologie a gynekologie, lékařům Nemocnice Znojmo, p. o., z oboru gynekologie, urologie, ORL a privátnímu kožnímu lékaři.
Projekt Intimní zdraví bez komplikací je registrován pod číslem CZ. 1.07/1.116/02.0017 v rámci OP VK a jeho realizace bude ukončena 28. 2. 2015. Více informací lze získat na našich webových stránkách: http://www.szsz.cz/ intimni-zdravi-bez-komplikaci/.

Lidský papilomavirus (HPV)

Ohodnoťte tento článek!