Inzulinová senzitivita z pohledu diabetologa a endokrinologa

Problematika inzulinové senzitivity z multidisciplinárního pohledu byla tématem další vzdělávací akce Postgraduální akademie Medical Services. Sympozium nazvané „Diabetologie a endokrinologie: inzulinová senzitivita jako společný problém diabetologa a endokrinologa“ proběhlo 17. března v NH Hotelu Praha.

Garanty odborného programu byli doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph. D., z III. interní kliniky metabolické a gerontologické LF UK a FN Hradec Králové a prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., ze IV. interní hematologické kliniky téže fakultní nemocnice.

Využití moderní léčby

Inzulinovou senzitivitou rozumíme citlivost diabetika k účinku exogenního inzulinu. Tato citlivost k zevnímu inzulinu je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím efektivitu i komplikace inzulinové léčby. U diabetiků 2. typu bývá oproti diabetikům 1. typu snížena a potřeba inzulinu je výrazně vyšší. Míra citlivosti k inzulinu souvisí s řadou faktorů (např. hmotností, cvičením, interkurentní nemocí apod.). Kolísání inzulinové senzitivity může způsobit dlouhodobou dekompenzaci diabetu, přičemž rizikem jsou zejména hypoglykemie.
Změny citlivosti lze však minimalizovat správnou inzulinovou léčbou s využitím moderních inzulinů (inzulinová analoga), u diabetiků 2. typu vždy v kombinaci (i fixní) s metforminem, případně s dalšími antidiabetiky s příznivým vlivem na inzulinovou senzitivitu (zejména agonisté receptoru GLP1). Příznivé efekty moderních inzulinových přípravků významně snižují jak riziko hypoglykemie, tak nárůst hmotnosti. Úspěch v léčbě závisí nejen na správné volbě léčebného postupu, ale také na ochotě pacienta spolupracovat a jeho adherenci k vybrané léčbě.

Pestrý odborný program

V programu zazněly příspěvky s názvem Hodnocení inzulinové senzitivity a jeho význam v klinické praxi (MUDr. Jan Škrha, jr.), Význam inzulinové senzitivity ve strategii léčby inzulinovými analogy (doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph. D), Insuficience růstového hormonu a inzulinová senzitivita (MUDr. Věra Olšovská, Ph. D.), Cushingův syndrom a diabetes mellitus (prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.), Steroidní diabetes, diagnostika a léčba (MUDr. Jindřich Olšovský, Ph. D.), Mužský hypogonadismus a inzulinová senzitivita (prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.) a Kardiovaskulární studie u gliflozinů a její dopad v praxi (MUDr. Jindřich Olšovský, Ph. D.).
Hlavním partnerem akce byla společnost Boehringer Ingelheim.

Garanti odborného programu sympozia docentka Alena Šmahelová a profesor Jan Čáp

Ohodnoťte tento článek!