Jak byli odměňováni zdravotníci v roce 2016?

Ke konci roku zveřejnil Národní zdravotnický informační systém ČR zaměřený na počty a odměňování zdravotnického personálu i nelékařských profesí. Analyzovaný sběr dat probíhal v dubnu a v květnu 2017 v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 302/2005 sb. Přinášíme přehled situace u zdravotníků, a to ve srovnání s rokem 2015. lékaru, zubních lékaru, všeobecných sestera porodních asistentek-vývoj vcaseprumer

Metodika sběru dat k odměňování zaměstnanců v resortu zdravotnictví

Údaje o odměňování zaměstnanců resortu vychází ze statistických výkazů pro poskytovatele zdravotnických služeb (PZS) lůžkové péče a nelůžkové péče Uvedené výsledky vycházejí: 1. z průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců (úvazek) 2. Z celkových finančních prostředků na odměňování podle předpisů o platu a mzdě

Statistické ukazatele týkající se odměňování zaměstnanců:

Průměrný příjem, průměrná mzda, průměrný plat

Statistické ukazatele týkající se počtů pracovníků: Zaměstnanci: všichni stálí i dočasní zaměstnanci (bez ohledu na jejich státní příslušnost), kteří vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele a jsou k němu v pracovním, služebním nebo členském poměru.
Zaměstnavatelé: jsou zahrnuti ti pracovníci, kteří poskytují zdravotní služby a pracují jako fyzické osoby a zaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby nebo jako osoby pracující na vlastní účet a nezaměstnávají v rámci svého podnikání jiné osoby.
Smluvní pracovníci: ti, kteří pracují u poskytovatele zdravotních služeb, nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců ani do počtu zaměstnavatelů vykazující jednotky, např. na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, na smlouvu o dílo, pomáhající rodinní příslušníci, fyzické osoby dočasně přidělené k výkonu práce prostřednictvím zprostředkovatelských agentur práce.

Za počet pracovníků se ve všech případech pokládá přepočtený počet, tzn.
přepočtený na plnou týdenní pracovní dobu platnou v relevantním pracovišti.

Jak se vypočítává hrubá mzda/plat? Plat (státní zdravotnická zařízení) – odměna poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. Ve statistickém výkaznictví se do platů zahrnují základní platy, příplatky a doplatky k platu, odměny, náhrady platu, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky platu. Tarifní plat (státní zdravotnická zařízení) – zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Mzda (nestátní zdravotnická zařízení) – odměna poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu) za práci. Ve statistickém výkaznictví se do mezd zahrnují základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, odměny, náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy. Průměrný příjem = průměrná hrubá měsíční mzda/plat představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Výpočet průměrného příjmu ve statistickém zjišťování Mzdy (platy) v Kč – celkové finanční prostředky na odměňování Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců (úvazky)

Obr. 2 Odměňování lékařů a zubních lékařů ve všech segmentech péče: rozdíl mezd a platů 2015 – 2016 V roce 2016 byly u uvedených skupin profesí většinou průměrně vyšší platy (krom Ústeckého a Libereckého kraje. Příjmy i mzdy byly meziročně vyšší ve všech krajích, krom Karlovarského a Středočeského kraje

Obr. 3 Odměňování lékařů a zubních lékařů podle hlavních segmentů péče V roce 2015 dostali lékaři a zubní lékaři k výplatě průměrně 63 125 Kč, o rok později to bylo 65 885 Kč. V tabulce níže je zaznamenám r ůst platů u různých poskytovatelů

Ohodnoťte tento článek!