Jak na financování lékařských fakult?

Lékařské fakulty si stěžují na nedostatek finančních prostředků, potřebných pro výchovu budoucích odborníků. Situaci má pomoci řešit nově vzniklá Asociace děkanů lékařských fakult ČR.

„Množící se problémy vedoucí k nedostatku lékařů, podfinancování medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství zejména v základních oborech, rozkolísání systému specializačního vzdělávání a trvající nejasnosti v postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic vyvolaly potřebu konsolidované spolupráce fakult,“ uvedl předseda asociace a děkan 1. LF UK prof.
MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Asociaci vidí jako partnera v dialogu se státními orgány, s univerzitami ale i s občanskou veřejností.

Zásadním bodem mezirezortního jednání je podle děkanů financování medicínského vzdělávání. Peníze jsou potřebné na rozšíření prostorových, ale především personálních kapacit lékařských fakult. Dlouhodobá stagnace hodnocení učitelů lékařství vede k jejich nedostatku napříč obory a k odchodu ze školství do rezortu zdravotnictví.

Obavy z dalšího odlivu mozků

„Lékařské fakulty v současnosti musejí své hospodaření dorovnávat z vlastních zdrojů, např. z příjmů z výuky v anglických studijních programech, přičemž každý rok odmítají vysoké procento uchazečů o studium z kapacitních důvodů. Navíc se snižuje ochota a motivace lékařů a zdravotníků věnovat se pedagogické práci, protože v odpovídajícím postavení lékaře či sestry bez pedagogického úvazku si vydělají významně více. A to nemluvím o možnostech uplatnění v soukromém sektoru či v zahraničí, neboť poptávka po absolventech lékařských fakult celosvětově roste,“ upozornil místopředseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR a děkan LF MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph. D.
Pokud odpovědné instituce nezačnou situaci systémově řešit, můžeme podle něj během dvou až tří let očekávat krizový stav v počtu zdravotníků, protože je nebude mít kdo školit. V kombinaci se stárnutím lékařů a jejich odchodem do důchodu to může způsobit velmi vážnou krizi v oblasti dostupnosti a kvality zdravotní péče v ČR.

Hrozící krize ve zdravotnictví

Nutnost omladit populaci lékařů dokládají čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). „Reprezentativní analýzy odhalily významné demografické stárnutí populace lékařů, což ohrožuje některé specializace, kde se průměrný věk blíží hranici 60 let. Bez účinné intervence bude lékařská péče již v roce 2020 přibližně ve 32 % závislá na lékařích starších než 60 let a tento podíl bude dále významně narůstat,“ řekl ředitel ÚZIS doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D.

Nedostatek kapacit lékařů je patrný zejména v lůžkové péči, kde již nyní chybí minimálně 1000 úvazků. Ještě do období 2018–2019 budou úbytek stárnoucí populace lékařů pokrývat, pak už to ale stačit nebude. Navíc česká populace stárne i obecně a v následujících 15 až 20 letech dojde k nárůstu nemocnosti typických pro vyšší věkové kategorie (onkologická a kardiovaskulární onemocnění, diabetes, aj.), což přinese nové požadavky na lékařské kapacity ve všech regionech ČR.

Zdroj 1. LF UK, (red)

Aleksi Šedo, Martin Bareš, Pavel Doleček, Roman Prymula a Ladislav Dušek prezentují tristní situaci ve vzdělávání zdravotníků

Ohodnoťte tento článek!