Jak se pracuje na emergency?

Oddělení emergency, urgentního příjmu, centrálního nebo akutního příjmu se stalo běžnou součástí nemocničních zařízení. Práce na těchto odděleních vyžaduje od personálu specifický přístup. Jaký je chod tohoto oddělení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN)?

Oddělení emergency v ÚVN v Praze vzniklo v roce 1997 jako součást ARO. V roce 2010 se osamostatnilo a poskytuje neodkladnou nemocniční péči v nepřetržitém provozu.
Pracoviště se dělí na ambulantní část s recepcí, kde nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP) provádí triáž (z franc.
trier – třídit, vybírat) pacientů, a to podle jedné z nejpoužívanějších metodik v USA Emergency Severity Index. Posuzuje se závažnost zdravotního stavu, odebírá se anamnéza, stanovují se priority. Ošetřují se zde pacienti s chirurgickými obtížemi, s poraněními pohybového aparátu (traumatologie), urologickými kolikami, příhodami interního charakteru. Oddělení slouží jako ambulance praktického lékaře v režimu pohotovostní lékařské služby.

Efektivní triage

Další část emergency tvoří Akutní hala, místo primárně navržené k ošetření pacientů, jimž selhávají základní životní funkce. Zejména se jedná o triage pacientů do traumacentra, o akutní koronární syndromy, kardiopulmonální resuscitaci nebo poresuscitační péči. Dále se třídí pacienti s mrtvicí, intoxikací, anafylaxí, kardiálním selháním, plicní embolií, krvácením do GIT, stenokardií, dušností, případně akutní psychiatričtí pacienti. Akutní hala je vybavena pěti transportními lůžky se zdravotnickou technikou pro poskytování plné resuscitační péče (monitory životních funkcí – včetně invazivních metod, ventilátory pro UPV, infuzní pumpy, lineární dávkovače, defibrilátory, základní diagnostické přístroje – sono, RTG s přímou digitalizací, POCT, endoskopická věž, ohřívač infuzí/transfuzí).
Jsou zde i tři expektační lůžka. V neposlední řadě se v prostoru Akutní haly nachází dispečink ER, jenž zajišťuje komunikaci s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby (tzv. kontaktní místo) a zákrokové operační sály, které jsou nezbytné pro Damage Control Surgery.

Spektrum poskytované péče

Emergency poskytuje akutní zdravotní péči ve všech základních oborech medicíny s výjimkou pediatrie. Dále oddělení zajišťuje vysoce specializovanou péči o traumatologické, neurologické a kardiologické pacienty. Emergency ÚVN je tzv. nízkoprahovým pracovištěm, to znamená, že ošetřeni zde musejí být všichni akutní pacienti bez ohledu na závažnost jejich zdravotního stavu, tedy „od třísky pod nehtem po polytrauma“.

Podle běžné praxe například zdravotnické operační středisko avizuje pacienta po dopravní nehodě, je provedena triage pacienta do traumacentra. Ještě před příjezdem pacienta se svolává tzv. trauma tým (chirurg, intenzivista, traumatolog, radiolog, rentgenový laborant, pět sester ER). Mobilizují se další součinná pracoviště. Na základě informací od ZZS se již mohou připravit transfuzní přípravky k podání a čeká se na příjezd/přílet pacienta. Jen tak jsme schopni zajistit včasné ošetření trauma pacienta, včetně odhalení život ohrožujících stavů či poranění, a rychle na ně reagovat.

Struktura nelékařského zdravotnického personálu (NLZP) Oddělení emergency

NLZP (sestra, záchranář) jsou páteří Odělení emergency. Pacient se s nimi potkává již při vstupu na oddělení a při triáži. Jde o vysoce zodpovědnou práci, proto jejím předpokladem musí být vynikající erudice, samostatnost a nadstandardní komunikační dovednosti. Výchova ideálního pracovníka na emergency nějakou dobu trvá. Pokud daný uchazeč ani po delší době neprojeví optimální vlohy, nemůže tuto práci na oddělení vykonávat. V podmínkách ČR dle platné legislativy pracují na emergency všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři, sestry pro intenzivní péči, případně praktické sestry a sanitáři. V tuto chvíli neexistuje specializace pro NLZP v oboru emergency a většina z nich jsou specialisty intenzivní péče. Již tři roky se na 3. LF UK, Ústavu ošetřovatelství vyučuje povinně volitelný předmět emergentní ošetřovatelství, jehož cílem je seznámit studenty pregraduálního studia (všeobecné sestry) s problematikou práce sestry na akutním příjmu. Každý NLZP by se měl celoživotně vzdělávat. A to nejen proto, aby si vylepšil životopis, ale především, aby dokázal efektivně poskytovat zdravotní péči ve stresových podmínkách urgentní medicíny.

Kromě nedostatku personálu se oddělení emergency potýká i s problémem nadužívání péče, což zažívají i jiná oddělení. Tento stav je důsledkem neomezeného přístupu k tzv.
bezplatné zdravotnické péči, která nenutí pacienty, aby se nejprve obrátili na svého praktického lékaře, či sami se snažili získat validní informace. Každý pacient musí být samozřejmě ošetřen, ale banální případy jen prodlužují čas čekání na ošetření, a snižuje se tak efektivita vynaloženého úsilí vysoce specializovaného personálu, který poskytuje neodkladnou péči.

O autorovi| Petr Karmazín, B. Sc., MBA ÚVN Praha

Ohodnoťte tento článek!