Jak zvládnout urostomii

Uretroileostomie je jednou z operačních možností v případě, je-li nutné provést derivaci moči z horních močových cest. Derivace moči znamená odvedení pasáže moči jiným než přirozeným způsobem. Primárním cílem výkonu je zajištění vylučování moči při současné ochraně horních močových cest a funkce ledvin.

Principem operace je, že se exkludovaná klička terminálního ilea použije k vytvoření ileálního konduitu, do něhož se implantují uretery a na stěně břišní se vytvoří stomie. U ilea je obnovena kontinuita. Vznikne inkontinentní ureteroileostomie (dále urostomie). Cílem je zachování co nejlepší kvality života pacienta, což je hlavním úkolem sester-specialistek na ošetřování stomií.

Práva stomických pacientů

Základem úspěšného návratu do běžného života je sžít se s novou skutečností „mám stomii“, správně se naučit aplikovat stomickou pomůcku a ošetřovat pokožku v jejím okolí. Splnit tento úkol je náročné pro pacienta i pro edukující sestru. Jako návod pomáhá Charta práv stomiků, přijatá v roce 2004 Valným shromážděním delegátů na 11. světovém kongresu IOA (Mezinárodní asociace stomiků).
Podle Charty má každý stomik právo: • na předoperační poradenství, aby si byl plně vědom významu operace a znal základní skutečnosti o životě se stomií, • na dobře provedenou, vhodně umístěnou stomii, s plným a přiměřeným přihlédnutím k pohodlí pacienta, • na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči i psychosociální podporu v předoperačním i pooperačním období, v nemocnici i své komunitě, • na podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny nutné k dosažení uspokojivé úrovně stomikova života, • na úplnou a objektivní informaci o vhodných pomůckách a výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici, • na možnost neomezeného výběru dostupných stomických pomůcek, • na informace o organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které poskytují, na ochranu proti jakékoli formě diskriminace.
Splněním těchto úkolů má pacient zajištěno vše potřebné k návratu do běžného života po operaci náročné po stránce chirurgické, ale i psychické.

Edukace je předpokladem

Předpokládáme, že předoperační edukace funguje na všech urologických pracovištích. Spočívá v zakreslení budoucí urostomie, předvedení ošetřování na modelu stomie a seznámení s dostupnými stomickými pomůckami ještě před výkonem.
Po výkonu je samozřejmostí pečovat o pacienta po celou dobu hospitalizace, pravidelně edukovat při výměně pomůcky, pozornost věnovat také poučení členů rodiny, v případě potřeby zajistit následnou péči (například s pomocí Agentury domácí péče). Před propuštěním pacienta do domácího prostředí si musíme být jistí, že ošetření urostomie zvládne sám nebo má zajištěnou pomoc.

Správné ošetřování urostomie

Vlastní ošetření urostomie je náročnější než ošetření např. kolostomie. Pacient se musí naučit zručnosti při výměně pomůcky a musí také vědět, že vylučování moči není možno ovlivnit. Ileální konduit vylučuje hlen, který odchází s močí do urostomického sáčku. Zpočátku se musí výrazné množství hlenu ze stomie pečlivě odstraňovat, časem se jeho množství zmenšuje a projevuje se jen jako malé bílé shluky v urostomickém sáčku. Pacient musí být poučen, že vylučování hlenu je zcela v pořádku, že je to projev správné funkce tenkého střeva.
K zajištění suchého prostředí při výměně pomůcky je vhodné použít tampon, který zasuneme na okraj stomie. Získáme tak suché prostředí a dostatečný čas k ošetření peristomální pokožky. Zdravá urostomie má sliznici růžovou, vlhkou, bez povlaku. Změní-li se barva a vzhled stomie, je nutno ihned vyhledat lékaře.

Péče o peristomální pokožku

Pro ošetření urostomie a péči o peristomální kůži je dobré dodržovat tyto postupy: • šetrně odstranit pomůcku pomocí prostředků k tomu určených (neodtrhávat), • omýt vodou – nepoužívat parfémovaná mýdla, • muži pravidelně oholit okolí, nejlépe elektrickým holicím strojkem (nedojde k poranění pokožky), • řádně osušit (doporučujeme fénem – pokožka se prohřeje a není drážděna otíráním), • použít ochranný film – ochrání pokožku při podtečení, film je lepicí, pomůcka lépe drží, • dodržovat dobu výměny – dvoudílný systém za 2–3 dny, jednodílný systém denně, poté lepicí hmota přestává být léčivá k pokožce, stává se naopak zásobníkem bakterií, • používat výrobky určené k ošetření peristomální pokožky od firem, které se na jejich výrobu specializují, nepoužívat výrobky kosmetických firem, které při styku se stomickou pomůckou mohou způsobit kožní alergie.

Péče o stomii v domácím prostředí

Velikost vlastní urostomie se mění, po operaci bývá větší, oteklá, většinou nelze jednu velikost pomůcky používat trvale. Někdy je nutná změna pomůcky při změně tělesné hmotnosti, může se změnit i její postavení. Pravidelně je nutno kontrolovat její velikost, aby se na pomůcce nevytvořil otvor větší, než je urostomie, a nedocházelo tak k maceraci peristomální pokožky. Všechny změny na pokožce, jako například rychlejší uvolňování pomůcky, podtékání, palčivost či zarudnutí v okolí stomie, jsou signálem k návštěvě stomické poradny.
Je třeba si uvědomit, že výkonem bylo resekováno tenké střevo, takže rekonvalescence musí obsahovat i poučení o dočasné změně stravování, naučit pacienta jíst 5x denně v menších porcích, volit nenadýmavou stravu, maso a zeleninu dobře tepelně upravit, omezit ostrá a kořeněná jídla, vyloučit alkohol a nápoje perlivé či s obsahem kofeinu. Po adaptaci na změněné podmínky volit stravu podle zásad správné výživy. Dočasné omezení ve stravovacím režimu doporučujeme pouze s ohledem na resekované tenké střevo. Do stravovacích návyků lze zahrnout i změnu pitného režimu s pravidelným přísunem tekutin během dne. Dostatečný pitný režim snižuje riziko uroinfekce. Denní dávku tekutin lze orientačně spočítat na příjem 35 ml tekutin/kg hmotnosti/24 hodin. Samozřejmě je nutno přihlížet k omezením daným jinými onemocněními, jako jsou kardiovaskulární či nefrologická.
Literatura u autorky

O autorovi| Milada Karlovská, urologická ambulance, Nemocnice Na Bulovce, karlovska.m@seznam.cz

Jak zvládnout urostomii
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů