Je kvalifikační dohoda nutná?

Uzavírá se při nástupu absolventa lékařské fakulty do zaměstnání vždy kvalifikační dohoda?
Pokud ano, musím se po nástupu do práce hned přihlásit do specializačního vzdělávání? Jestliže bych se nepřihlásila, pak by se tedy kvalifikační dohoda neuzavírala a po několika měsících bych mohla přejít do jiné nemocnice? Je vůbec možné po dostudování pracovat bez přihlášení do specializačního vzdělávání? Jedná se mi o to, že v oboru, ve kterém bych chtěla pracovat, je nyní volné pracovní místo jen v poněkud vzdálenější nemocnici, ale zhruba za půl roku by se mohlo uvolnit místo v jiné, kde bych potom ráda pracovala. Nevím si tedy rady, jak situaci zhruba onen půlrok řešit.

Žádný právní předpis nestanoví povinnost uzavřít kvalifikační dohodu se zaměstnavatelem nemocnicí. Kvalifikační dohoda je právní institut, jejž upravuje zákoník práce, a může být uzavřena mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem za účelem zajištění návratnosti vynaložených nákladů spojených se zvyšováním či prohlubováním kvalifikace zaměstnance. V oblasti zdravotnictví je přitom vyvíjen dlouhodobý tlak na neuzavírání těchto dohod s ohledem na zajištění pracovní mobility zdravotnických pracovníků a ne všechny nemocnice v současné době tuto dohodu vyžadují.
Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, přitom výslovně platí, že účast na specializačním vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace (nikoli za její zvyšování). To znamená, že kvalifikační dohoda může být podle zákoníku práce uzavřena, pouze pokud náklady dosahují alespoň 75 000 Kč.

Specializační vzdělávání není povinné

Žádný právní předpis ani nestanoví povinnost přihlásit se do specializačního vzdělávání. Zákon pouze stanoví podmínky žádosti o zařazení do oboru specializačního vzdělávání. Lékař je však podle zákona oprávněn vykonávat povolání lékaře již díky absolvování potřebného vysokoškolského studia, i když za zákonem stanovených podmínek (pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru). Zákon předvídá situaci, kdy může být do specializačního vzdělávání lékaře započítána odborná praxe absolvovaná v jiném oboru specializace, pokud její obsah a rozsah odpovídají příslušnému vzdělávacímu programu. Teoreticky by tak bylo možné započítat dobu odpracovanou jinde, což by odpovídalo tazatelčině situaci.
Nicméně s ohledem na to, že neznám bližší okolnosti tohoto případu, lze doporučit konzultaci s příslušným odborem ministerstva zdravotnictví (odbor vědy a lékařských povolání), jelikož ministerstvo zdravotnictví ze zákona poskytuje poradenskou a konzultační službu související se zařazením do specializačního vzdělávání a s jeho průběhem. Poradenskou službu též bezplatně poskytuje Česká lékařská komora, jejímž členem musí každý lékař být.

odpovídá Mgr. Lenka Vlková

Ohodnoťte tento článek!