Jednostranná výpověď bez dohody

Cítím se vyhořele, v práci jsem podal okamžitou výpověď. Zaměstnavatel však odmítá sebemenší zkrácení dvouměsíční výpovědní lhůty, prý za mne nemá náhradu a odborníka mé specializace bude shánět těžko. Já ale nemám žádnou motivaci pokračovat a uvažuji o tom, že bych prostě přestal chodit do práce. Jaké následky mám v tomto případě očekávat?
Nikdo nemůže nutit zaměstnance, kterého nebaví práce, aby pokračoval v jejím výkonu. Zaměstnanec má proto právo podle svého uvážení jednostranně ukončit pracovní poměr buď jeho okamžitým zrušením, nebo výpovědí. Okamžitě však může zrušit pracovní poměr jen tehdy, jestliže nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, nebo pokud mu zaměstnavatel nevyplatí mzdu či její část do patnácti dnů po uplynutí termínu její splatnosti. V těchto případech skončí pracovní poměr okamžitě a neběží žádná výpovědní lhůta.
Jestliže však zaměstnanec podá výpověď z pracovního poměru (a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu), skončí pracovní poměr až uplynutím výpovědní (zpravidla dvouměsíční) doby. V případě, že byste v průběhu trvání výpovědní doby přestal docházet do práce, znamenalo by to, že byste měl v zaměstnání neomluvenou absenci a velmi pravděpodobně byste tím zvlášť hrubým způsobem porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci. Následkem neomluvené absence by tak mohlo být, že by zaměstnavatel okamžitě zrušil Váš pracovní poměr, který by tak skončil ještě před případným uplynutím výpovědní doby.
Okamžité zrušení pracovního poměru by pro Vás mělo další související negativní následky. Jednak byste tím ztratil nárok na podporu v nezaměstnanosti a dále se tento způsob ukončení pracovního poměru uvádí v potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtovém listě), který se předkládá novému zaměstnavateli při sjednávání nového pracovního poměru. V případě, že by Vámi zaviněnou absencí v zaměstnání vznikla zaměstnavateli škoda, může po Vás zaměstnavatel tuto škodu rovněž vymáhat.
Při Vámi popisované situaci považuji za nejrozumnější pokusit se uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, v rámci které bude pracovní poměr ukončen v dohodnutém kompromisním termínu.

Ohodnoťte tento článek!