Kalendář akcí nelékařských zdravotnických pracovníků – září 2014 – 1. část

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

CK Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům. Strategie zvládání psychicky náročných profesních situací.

1.–3. září 2014 Téma: Zátěžové situace v životě jedince, komunikace a poruchy komunikace, psychohygiena a její místo v profesi pracovníka ve zdravotnictví, etické otázky náročných životních situací, vzájemná spolupráce rezortní a mezirezortní v oblasti péče o lidské zdroje, péče o sekundární oběti, organizace psychosociální pomoci ve zdravotnictví, krizové řízení a krizová připravenost ve zdravotnictví, nácvik technik na bázi řízeného rozhovoru, role peerů a odborníků na duševní zdraví, procvičování jednotlivých fází ovládacího procesu, zvládání mimořádných událostí, provázení a vedení, zásady práce se skupinou.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: NCO NZO Brno Kontakt: Ing. Alena Obstová, tel.: 543 559 517, obstova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz Pozn.: CK pokračuje modulem 2 v termínu 29. září – 1. října, modulem 3 v termínu 3.–6. listopadu a závěrečným dnem 28. listopadu 2014

CK Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy

1.–5. září 2014 Téma: Nové možnosti prevence, terapie, diagnostiky a ošetřovatelské péče o pacienty se syndromem diabetické nohy.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel.: 543 559 583, skoumalova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

47. výroční konference Cytogenetické sekce

4.–5. září 2014 Pořadatel: Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Místo konání: ČVUT Praha Kontakt: RNDr. Jiří Horáček, tel.: 222 313 000, jiri.horacek@gennet.cz, www.slg.cz

VA Týmová spolupráce, budování a vedení úspěšného týmu

4.–5. září 2014 Téma: Tým a skupina, tvorba efektivního týmu, podmínky efektivní týmové spolupráce, motivace lidí v týmu, role v týmu a jejich význam, efektivní vedení týmu, role vedoucího týmu.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Květa Oplatková, tel.: 543 559 357, oplatkova@nconzo.cz, www.nconzo.cz 43. konference EDTNA/ ERGA

6.–9. září 2014 Místo konání: Riga, Litva Kontakt: www.edtnaerca.org, www.cnna.cz

SV Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech – základní modul

8.–12. září 2014 Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel.: 543 559 583, skoumalova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

XX. královéhradecké ošetřovatelské dny

11.–12. září 2014 Pořadatel: ČAS ve spolupráci s FN Hradec Králové, oddělením ošetřovatelství LF UK Hradec Králové, Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie a Ústavem sociální péče UHK Místo konání: Univerzita Hradec Králové Kontakt: www.hanzo.cz/ /xx-kralovehradeckeosetrovatelske-dny

IK Biografie klienta – prohlubující kurz

11.–13. září 2014 Téma: Práce s biografií klienta versus terapie. Tréninky a aktivity seniorů. Práce s vlastní přinesenou biografií klienta a dokumentační systém. Implementace biografie do praxe formou projektu.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ing. Alena Obstová, tel.: 543 559 517, obstova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

VA Rehabilitační ošetřování

12.–14. září 2014 Téma: Základní rehabilitační úkony v práci sestry. Polohování, aktivní a pasivní cvičení, nácvik vertikalizace, používání kompenzačních pomůcek. Nácvik soběstačnosti a samostatnosti.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Květa Oplatková, tel.: 543 559 357, oplatkova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

CK Interní auditor ve zdravotnickém zařízení

12.–14. září 2014 Téma: Základní charakteristika systémů managementu kvality ve zdravotnictví. Charakteristika a cíle interního auditu, základní pojmy a požadavky založené na normě ČSN EN ISO 19 011. Role zainteresovaných osob v procesu interního auditu. Fáze interního auditu. Tvorba kontrolního listu, plánu interního auditu, protokolu o neshodě/zjištění a zprávy o interním auditu – praktické nácviky. Využití poznatků v praxi.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ing. Alena Obstová, tel.: 543 559 517, obstova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

CK Práce sestry v domácí péči

13. září 2014 Téma: Koncepce a politika domácí péče v ČR. Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče v domácím prostředí. Dokumentace vedená v ADP.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel.: 543 559 583, skoumalova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz Pozn.: závěrečný den 29. listopadu 2014

VA Hygienické požadavky v zubních ordinacích a laboratořích

15. září 2014 Téma: Současné hygienické požadavky pro zubní ordinace a zubní laboratoře. Prevence vzniku nozokomiálních nákaz. Hygiena rukou, příprava nástrojů a pomůcek, sterilizace. Dezinfekce otisků.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Alena Muthsamová, tel.: 543 559 586, muthsamova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

VA Manažerské dovednosti pro umění vést a motivovat

15.–17. září 2014 Téma: Klíčové kompetence, analýza osobního profilu, role a osobnost moderního manažera, kariérová dráha, osobní portfolio. Komunikace, nástroj vlivu manažera. Přístupy k vedení lidí, styly vedení.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Květa Oplatková, tel.: 543 559 357, oplatkova@nconzo.cz, www.nconzo.cz Vysvětlivky zkratek: AKK – akreditovaný kurz CK – certifikovaný kurz IK – inovační kurz OK – odborný kurz OS – odborná stáž SK – specializační kurz SOS – specializační odborná stáž VA – vzdělávací akce SPAK – specializační předatestační kurz

Ohodnoťte tento článek!