Kam kráčí péče o děti a dorost v Čechách?

V letošním roce došlo ke zrušení jediného ze všech vzdělávacích lékařských programů – praktické lékařství pro děti a dorost. Je evidentní, že Poslanecká sněmovna nepochopila jedinečnost primární dětské péče, která je, tedy byla, přesně podle její definice podložena teoretickým základem a která respektuje současný trend podpory primární péče jako základu každého zdravotního systému. Vždyť i z pohledu WHO je “primární péče naší největší nadějí pro budoucnost“.

Základním impulsem pro vznik oboru PLDD bylo ohrožení pediatrické primární péče v ČR, kterou poskytovali a poskytují praktici. Na přelomu let 2002 a 2003 byl připraven a vyhlášen záměr Ministerstva zdravotnictví (MZ) o přechodu pediatrické primární péče do rukou tzv. všeobecného (rodinného) lékaře. Všichni PLDD měli být v uvedené reformě přeškoleni během jednoho roku na rodinného lékaře. SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP tehdy okamžitě a důrazně odmítly snahy MZ, které zdůvodňovalo uvedenou reformu jako nutnou pro kompatibilitu s EU. Dokonce i ve vyjádření pracovní skupiny ČPS ČLS JEP pro koncepci pediatrie se v popisu hlavních problémů objevilo: „Obor PLDD nemá definováno vlastní specializační vzdělávání. Problém by měl řešit nový zákon o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, který zařadí obor PLDD mezi základní obory s vlastní atestací.“

K zařazení samostatného nového oboru PLDD skutečně došlo v roce 2004 do zákona č. 95/2004 Sb., což bylo a dodnes je plně kompatibilní s legislativou EU. Uvedený zákon byl totiž důležitý pro vstup ČR do EU v roce 2006. Ustanovení nového oboru PLDD bylo posílením české pediatrie a symbolizovalo silnou českou pediatrickou primární péči. Předkladatelkou zákona byla paradoxně poslankyně ČSSD, tedy strany, jejíž poslanci nyní, ve spolupráci s poslanci ANO, obor zrušili.

Paralelní existence oboru PLDD a pediatrie kopírovala situaci mezi oborem všeobecného praktického lékaře pro dospělé a interny. Takto je možno lépe porozumět dosavadní existenci dvou základních pediatrických oborů.

Nedostatek lékařů

Jedním z argumentů proti našemu oboru byl nedostatek lékařů. Ve všech zemích EU je jich nedostatek jak v primární, tak i v sekundární péči. V ČR zatím dostačoval počet juniorů odstupujícím seniorům, ovšem jen díky systému generační obměny vybudovanému SPLDD ČR. Od státu se dětským praktikům i celému systému dětské primární péče dostalo za léta existence podpory pramálo. S výjimkou zavedení systému rezidenčních míst, jehož pokračování je ale v současné době nejasné a nejisté. Nutno si uvědomit i některé nové trendy, kam patří stoupající věk lékařů, činných zejména v primární péči. V žádném případě nebude jeden pediatrický obor automaticky generovat více lékařů činných v primární i sekundární péči, což lze doložit právě na příkladu vývoje na Slovensku, v Německu či ve Švýcarsku. Naopak dva základní pediatrické obory, jež fungují na systému vzájemné podpory a spolupráce, by byly schopny zajišťovat dostatek pediatrů pro obě oblasti.

Jedinečnost v rámci EU

Není pravdou, že v zahraničí nerozumějí systému české pediatrie. V zemích EU funguje pediatrie v mnoha modelech a variacích. Český model tam není neznámý. Německé profesní sdružení dětských lékařů v primární péči považuje český pediatrický primární systém péče za jeden ze vzorových modelů v Evropě. Obdobně je tomu v rámci EAP ve skupině ECPCP, jež sdružuje 25 000 kolegyň a kolegů v 18 zemích Evropy.

Česká republika měla a má to štěstí, že má dostatek pediatrů

v primární péči – má jich dokonce nejvíce na světě. Do světové špičky se tak řadíme společně s Maďarskem, USA, Izraelem, Švýcarskem a Německem. Česká primární péče je rovněž velmi dobře organizována a je žádoucí její další rozvoj, včetně přebírání nových kompetencí.

Současnost

V několika posledních letech zaznamenal obor PLDD významný nárůst zájmu. Studenti medicíny jej začali považovat za “obor budoucnosti“. V posledních zhruba šesti letech počet atestantů dosáhl množství potřebného pro obnovu odcházející generace. Projevilo se to stagnací trendu stárnutí. Došlo také k rozvoji diagnostických a léčebných metod v ordinacích, které vedly k výraznému snížení nutnosti hospitalizací.

Přestože byl PLDD obor výkonný, vzdělaný, ekonomicky efektivní a k rodičům i jejich dětem přátelský, byl novelou zákona jako jediný ze všech zrušen – smutné je, že se tak nestalo na základě věcných argumentů a důkazů, ale pomocí partikulárních zákulisních jednání a neveřejných dohod.

Na parlamentním semináři o budoucnosti primární pediatrické péče zazněla slova bývalého předsedy švédské pediatrické společnosti Dr. Björna Wetergreena,

MD, PhD., o tom, že česká primární pediatrické péče je zlaté vejce, které by se nemělo nechat v ČR nikdy rozbít, jinak už se nikdy nedá dohromady. Proč je nám tedy u nás doporučováno, že máme čekat na Evropu, až „objeví“ náš obor, docení ho a my jej pak po jejím vzoru budeme hujerovsky znovu zavádět?! Otázkou ovšem je, kdo a s kým to pak bude dělat…

**

Použité zkratky: SPLDD ČR – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, profesní organizace PLDD OSPDL ČLS JEP – Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ČPS ČLS JEP – Česká pediatrická společnost ČLS JEP EAP – Evropská akademie pediatrů ECPCP – Evropská konfederace lékařů poskytujících primární péči dětem

Vymezení základních pojmů

Pediatrie je lékařský obor, který se zabývá onemocněním a léčbou dětí i mladistvých. Původně byl řazen do interního lékařství, ale vzhledem ke zvláštnosti dětského organismu a výskytu některých onemocnění výhradně v dětském věku je tento obor vyčleněn. Primární pediatrická péče (definice odsouhlasená na zasedání Evropské asociace pediatrů EAP dne 30. 5. 2014 v Rzeszově) je specifická disciplína se svým vzděláním, obsahem, výzkumem, evidence-based medicínským přístupem a klinickou aktivitou, která má specifické charakteristiky odvozené od toho, že na jedné straně je to větev pediatrie, proto řeší zdravotní problémy a well-being kojenců, dětí a adolescentů od postnatální péče do pozdní adolescence, a z druhé strany je to větev primární péče. Jedná se o místo prvního lékařského kontaktu v rámci zdravotního systému poskytující otevřený a nelimitovaný přístup, zabývající se všemi zdravotními problémy i všemi typy pacientů a jejich stížnostmi. Propaguje zdraví, provádí preventivní péči a poskytuje léčbu, včetně paliativní péče. Pracuje s dalšími profesionály v primární péči a v pediatrickém systému, přebírá roli obhájce dítěte, kde je tomu zapotřebí. Primární pediatrická péče má jedinečný konzultační proces, založený na opakovaném vztahu v průběhu času, a tím se stává pro dítě partnerem, který ho sleduje z pohledu optimálního vývoje podle jeho potenciálu a který ho přivede k fyzické, psychické i sociální dospělosti.

O autorovi| MUDr. Alena Šebková, Předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Do oboru PLDD se v roce 2016 přihlásilo 70 nových lékařů.

Ohodnoťte tento článek!