Kardiologie pro interní praxi

Tato nová učebnice je vaším průvodcem v aktuálních kardiologických otázkách transformovaných do každodenní klinické i ambulantní praxe. Kardiologie spolu s onkologií patří mezi nejvíce se dynamicky rozvíjející obory medicíny, a tak je někdy velmi obtížné sledovat změny, které nastávají v doporučených postupech v oblasti diagnostiky, farmakologické i nefarmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění. Za klíčové považují odborníci umět se orientovat v oblasti moderní antikoagulační léčby, v primární i sekundární prevenci tromboembolických příhod u pacientů s fibrilací síní. Neméně zajímavou a překotně se vyvíjející problematikou je protidestičková léčba u nemocných s akutním koronárním syndromem a současný pohled na kombinaci obou výše zmíněných terapií.
Publikace seznamuje také se stále aktuální problematikou léčby srdečního selhání, kde dochází k rychlému nárůstu počtu pacientů. Rovněž informuje o léčbě hypertenze a přehodnocení významu katetrizační renální denervace v léčbě rezistentní hypertenze. Problematiku doplňují otázky léčby fibrilace síní, význam telemedicínských postupů pro kardiologii a vnitřní lékařství i právní aspekty nového občanského zákoníku pro každodenní lékařskou praxi.

O autorovi| Autoři: Miloš Táborský et al. Vydalo: Nakladatelství Mladá fronta, edice Postgraduální medicíny

Ohodnoťte tento článek!