Každý zaměstnanec je pro nás důležitý

„Naším záměrem je, aby každý zaměstnanec věděl, že nám na něm záleží a je pro nás důležitý,“ říká v rozhovoru předseda představenstva AGEL, a. s., MUDr. Ján Dudra, Ph. D., MPH.

Skupina AGEL zaměstnává 11 tisíc lidí, jaký máte systém řízení lidských zdrojů?

Skupina AGEL aktuálně spojuje v ČR a na Slovensku 52 společností. Členy skupiny jsou společnosti různého zaměření – od lůžkových a ambulantních poskytovatelů zdravotní péče přes distribuční a obchodní společnosti až po společnosti zajišťující servis v nejrůznějších oblastech, například vývoj nemocničního informačního systému. Systém řízení lidských zdrojů vychází z obvyklých principů a stojí na těchto základních pilířích:

1. Získávání zaměstnanců

V současné době se stejně jako ostatní společnosti setkáváme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Rozpracováváme množství programů, které jsou pro budoucí zaměstnance zajímavé, od náborového příspěvku až po podporu vědy a výzkumu, pořádáme odborné konference. Vzhledem k situaci na pracovním trhu je velmi důležitou oblastí práce se studenty, zásadní je pro nás rozšiřování spolupráce se školami všech stupňů. Nejčastěji samozřejmě s univerzitami a odbornými středními školami, nicméně podporujeme prezentaci zdravotnictví už i na základních školách. Studentům umožňujeme absolvovat odborné praxe na našich pracovištích, vykonávat u nás letní brigády a navazovat tak kontakt přímo s našimi pracovišti.

2. Rozvoj zaměstnanců

Významně podporujeme odborný rozvoj našich lékařů a sester, nicméně jejich profese je náročná i z jiného úhlu pohledu. Jsou dennodenně vystavováni komunikačně náročným situacím při jednání s některými pacienty nebo například při sdělování fatálních diagnóz. Z toho důvodu zajišťujeme našim zdravotníkům i vzdělávání v měkkých dovednostech. Významnou roli v řízení lidských zdrojů mají samozřejmě vedoucí pracovníci. Zaměřujeme se na podporu zaměstnanců v první linii řízení, rozvíjíme jejich manažerské dovednosti týkající se především vedení, motivace a hodnocení podřízených.

3. Stabilizace a udržení zaměstnanců

Tato oblast souvisí se spokojeností zaměstnanců, atmosférou na pracovišti, důležitou roli hrají odměňování a benefity. Odměňování zdravotníků je nyní celonárodně řešeným tématem a nevyhýbá se ani nám. Také se zaměřujeme na nefinanční část, důležitá je firemní kultura nesená v základních personálních procesech od nástupu zaměstnance do skupiny po celou dobu jeho působení zde. Naším záměrem je, aby každý zaměstnanec věděl, že nám na něm záleží a je pro nás důležitý. Velmi pozitivní odezvu u zaměstnanců mají též společenské aktivity, pravidelně oceňujeme společnosti, oddělení a zaměstnance roku, mimořádný počin v oblasti medicíny a publikaci roku. Pořádáme ples pro zaměstnance, významně podporujeme sportovní akce zaměstnanců. Organizujeme letní a zimní tábor pro děti zaměstnanců, do nichž se každoročně zapojí cca 160 dětí. Pořádáme akce pro rodiny a děti zaměstnanců – dětské dny v jednotlivých společnostech. Naši zaměstnanci jsou pyšní i na sociální aktivity skupiny AGEL, kdy prostřednictvím NADACE AGEL podporujeme potřebné a vážně nemocné. I to jsou důvody, proč se letos AGEL zařadil mezi 5 nejlepších společností v rámci průzkumu TOP zaměstnavatelů 2016 v oblasti zdravotnictví a farmacie očima studentů vysokých škol.

Mladí lékaři v českém systému postgraduálního vzdělávání při honu na provedené výkony v logbooku často ani neznají své školitele. Jak AGEL investuje do postgraduálního vzdělávání, např. ve smyslu zmíněných vztahů mezi školiteli a postgraduálními studenty?

AGEL se zaměřuje na osobní rozvoj svých zaměstnanců, přičemž maximálně podporuje vzdělávání vedoucí ke specializované způsobilosti. Další synergií, kterou využíváme v rámci skupiny, je, že si napomáháme možností absolvovat povinné praxe (výcviky) na akreditovaných pracovištích skupiny AGEL. Příkladem této praxe může být Nemocnice Podlesí. Vedení zdejšího Kardiocentra systém vzdělávání lékařů velmi intenzivně sleduje a primáři si jej metodicky vedou. Lékaři ve vlastním specializovaném výcviku si ve spolupráci se školitelem připraví vzdělávací plán včetně termínů a následně plán plní. Školitel nabízí a diskutuje se svým školencem o všem potřebném. V systému postgraduálního vzdělávání skupina AGEL podporuje všechny lékaře, kteří mají o tuto podporu zájem. Ve skupině se nyní vzdělává více než 300 lékařů. Zároveň se skupina AGEL zapojuje do dotačního programu na rezidenční místa, který finančně podporuje specializační vzdělávání u lékařů

Ohodnoťte tento článek!